« Tagasi

Valga Vallavalitsus ootab pakkumisi veebilehe sisu tõlkimiseks vene keelde

Valga Vallavalitsus ootab pakkumisi valla veebilehe sisumaterjalide tõlkimiseks eesti keelest vene keelde.

PAKKUMISKUTSE: Valga valla veebilehe sisumaterjalide tõlkimine eesti keelest  vene keelde.

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Valga valla veebilehe sisumaterjalide tõlkimine eesti keelest  vene keelde.

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt pakkumiskutses sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas (anastasya.kikkas@valga.ee)

1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

2. Hanke objekt ja eesmärk:

2.1. Eesmärk: Valga valla veebilehe aadressil www.valga.ee sisumaterjalide ühekordne tõlkimine eesti keelest vene keelde mahus ca 90 tõlkelehekülge (ühe tõlkelehekülje maht on 1800 tm koos tühikutega) tähtajaga 20. september 2019.

3. Nõuded pakkujatele :

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke esemeks olevaid töid.

3.2. Pakkuja peab esitama ühe või mitu näidet vähemalt viimase kolme aasta jooksul teostatud tõlgetest eesti keelest vene keelde.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 16.08.2019 kell 10.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 90 päeva alates selle esitamisest.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalaima tõlkelehekülje hinnaga pakkumuse, mille tõlkekvaliteet vastab tõlketöö objekti sihtotstarbele.

5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused, kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumine.

7. Tingimused

Ettemaksu ei teostata