« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 24.07 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 24.07 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 24. juuli 2019 istungil otsustati:

Eraldada:

 • Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile 374 eurot projekti „Tuli ja liiklusohutuspäev" omaosaluse tasumiseks.
 • Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile 219 eurot projekti „Õppeklassi interaktiivsed vahendid" omaosaluse tasumiseks.
 • Valga Gümnaasiumile 400 eurot Kagu-Eesti riigigümnaasiumite suvepäevade korraldamiseks 19.08.2019-21.08.2019.
 • Valga Motoklubi MTÜ-le jaanikese motokompleksis Euroopa meistrivõistluste korralduskulude katteks 5500 eurot.
 • Investeeringute reservist Tsirguliina noortekeskuse kõnnitee remondiks täiendavalt 1200 eurot.
 • 100 eurot toetust noorsportlase osalemiseks tantsulaagris.
 • 1000 eurot toetust noorsportlase osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel.
 • 300 eurot toetust noorsportlase osalemiseks rahvusvahelisel võistlusel.
 • Investeeringute reservist Valga linnas Aia 20 asuva hoone väliküttetrassi ehituseks 36 000 eurot.
 • 1000 eurot toetust mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) seoses sportlase osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
 • Investeeringute reservist Õru Lasteaed Algkoolile kooli söökla ja söögisaali remonditöödeks  3 990 eurot.
 • Investeeringute realt Valga Kultuuri- ja huvialakeskusele trepi astmete demonteerimisel ilmsiks tulnud lisakinnituste eemaldamiseks 4 490 eurot.
 • Projektide omaosaluse realt hajaasustuse programmi 2019. a taotluste rahastamiseks valla omaosaluse katteks 31 632 eurot.

Rahuldada ja tingimuslikult rahuldada hajaasustuse programmi tähtajaga 13. mai 2019.a esitatud taotlused vastavalt lisale.

Jätta rahuldamata hajaasustuse programmi tähtajaga 13. mai 2019.a esitatud taotlused vastavalt lisale.

Moodustada:

Spordialaste toetuste määramise komisjon alljärgnevas koosseisus:

Esimees: kultuuri- ja haridusvaldkonda kureeriv asevallavanem

Aseesimees: Valga Sport juhataja

Liikmed: sotsiaaltööd kureeriv asevallavanem

spordi- ja noorsootööspetsialist;

Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud isik;

Valga Vallavolikogu poolt määratud esindajad.

Võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

 • Korteriomand Õru Keskus 46-9, Õru alevik, Valga vald (registriosa nr 2235340), alghinnaga 1500 eurot, tagatisraha 150 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 • Linnamets – 1 maaüksuselt eraldiselt 128 (metsateatis nr. 50000283781) Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele otsustuskorras tasuta 80 cm pikkuseid lõhutud küttepuid mahuga 2 tm väärtusega 63,74 eurot.

Võtta vastu eraisikult pärandvarana korteriomand.

Lubada teostada:

 • AAP Forest OÜ-l (registrikood 14744603) ajavahemikul 25.07.2019-31.10.2019 seente ja marjade kokkuostu aadressil Haru tn 1 Valga linnas.

Kinnitada:

 • 05.07.2019 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada järgmine vallavara:

1) Korteriomand Õru alevik, maja nr 48-13, Valga vald (registriosa nr 2217440) lõpphinnaga 650 eurot.

2) Korteriomand Jakobi tn 7-20, Valga linn, Valga vald (registriosa nr 513140) lõpphinnaga 2500 eurot Marima Properties OÜ-le.

3) Korteriomand Hõbekuuse eluruum 303, Saru küla, Rõuge vald, Võrumaa (registriosa nr 2454641) lõpphinnaga 250 eurot Saru Lauavabrik OÜ-le.

4) Auto GAZ 53-12 (RZU-3.6), väljalaske aasta 1986, lõpphinnaga 350 eurot.

 • 11. juuli 2019. a ostueesõigusega erastatud maa maksumuse määramise akt nr 2078 ja maa maksustamishind 540 eurot. Hind on arvutatud lähtudes 2001. aasta maa maksustamishinnast. Ostueesõigusega erastatava maa sihtotstarve on maatulundusmaa.

Väljastada osaline kasutusluba Edepol OÜ koostatud projekti „Valga, Vabaduse 26 asuva hoone neljanda korruse peale ehitamiseks," töö nr 27005 ja Edepol OÜ koostatud projekti konstruktiivse osa muudatusjoonise, töö nr E02/05/2017 alusel Valga linnas Vabaduse tn 26 kinnistul asuva büroohoone (ehitisregistri kood 111018809) laiendamise tulemusena välja ehitatud neljanda korruse ruumidele ja katusele rajatud ventilatsioonikambrile.

Korrastada järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1. Tõlliste külas:

1.1.1. katastriüksuse 82003:002:0020 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 14;

1.1.2. katastriüksuse 82003:002:0090 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 16;

1.1.3. katastriüksuse 82003:002:0080 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 18;

1.1.4. katastriüksuse 82003:002:0060 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 20;

1.1.5. riigi reservmaa piiriettepanek AT1705180004 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 22;

1.1.6. katastriüksuse 82003:002:0001 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 24;

1.1.7. katastriüksuse 82003:002:0030 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 26;

1.1.8. katastriüksuse 82001:003:0491 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 31//Tartu-Valga 496,3-499,6 km;

1.1.9. katastriüksuse 82003:002:0070 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 30;

1.1.10. katastriüksuse 82003:002:0040 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 32;

1.1.11. katastriüksuse 82003:002:0050 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 34;

1.1.12. riigi reservmaa piiriettepanek AT1705180005 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 36;

1.1.13. katastriüksuse 82003:002:0024 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 42;

1.1.14. katastriüksuse 82001:002:0020 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 46;

1.1.15. katastriüksuse 82003:002:0880 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 52;

1.1.16. katastriüksuse 82003:002:0830 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 60;

1.1.17. katastriüksuse 82003:002:1070 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 62;

1.1.18. katastriüksuse 82003:002:0250 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 66.

1.2. Valga linnas:

1.2.1. katastriüksuse 85401:010:2200 lähiaadressiks määratakse Leiva tn 3;

1.2.2. katastriüksuse 85401:010:2360 lähiaadressiks määratakse Leiva tn 5;

1.2.3. katastriüksuse 85401:010:0670 lähiaadressiks määratakse Leiva tn 7;

1.2.4. katastriüksuse 85401:010:2060 lähiaadressiks määratakse Leiva tn 9;

1.2.5. katastriüksuse 85401:010:1810 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 3;

1.2.6. katastriüksuse 85401:010:0660 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 7;

1.2.7. katastriüksuse 85401:010:1800 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 9;

1.2.8. katastriüksuse 85401:010:0650 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 11;

1.2.9. katastriüksuse 85401:010:0150 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 13;

1.2.10. katastriüksuse 85401:016:0010 lähiaadressiks määratakse Toogi põik 3.

Määrata:

 • Salu kinnistu (katastritunnus 77901:004:1820, pindala 13,42 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
  1. Valga vald, Tsirgumäe küla, Salu, 100% maatulundusmaa;
  2. Valga vald, Tsirgumäe küla, Salutüki, 100% maatulundusmaa.
 • Sõle tn 23a kinnistu (registriosa nr 874340, katastritunnus 82006:001:0200) liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:
 1. Maaüksus pindalaga ligikaudu 60 m2, lähiaadress Valga vald, Jaanikese küla, Sõle tn 23b, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%, maa maksustamishind 40 eurot.
 • Sõle tn 25 kinnistu (registriosa nr 874340, katastritunnus 82006:001:0200) liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:
  1. Maaüksus pindalaga ligikaudu 35 m2, lähiaadress Valga vald, Jaanikese küla, Sõle tn 25a, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%, maa maksustamishind 20 eurot.
 • Valga vallas Kaagjärve külas Kaln-Struuga maaüksusel asuvate hoonete ja rajatiste (ehitisregistri koodid: 220489165, 111028424, 111028425, 111028427) ostueesõigusega erastamise käigus moodustatav katastriüksus teenindusmaaks lähiaadressiga Kaln-Struuga.

Nõustuda

-Valga vallas Jaanikese külas 6 Valga-Uulu tee (82001:003:0441) ja riigipiiri vahele jääva maaüksuse jätmisega riigi omandisse vastavalt asendiplaanile ja määrata aadress ning sihtotstarve alljärgnevalt:

 1. Valga vald, Jaanikese küla, Piiririba, sihtotstarbega 100% riigikaitsemaa.
 • Maa ostueesõigusega erastamisega plaani- ja kaardimaterjali alusel Valga vallas Kaagjärve külas Kaln-Struuga maaüksus pindalaga 15316 m² kaasomandisse.

Anda nõusolek Telia Eesti AS-ile isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevale kinnistule:

1.1. Valga maakond, Valga vald, Raavitsa küla, Tambre tee T1, katastritunnus 85401:001:0089.

1.2. Valga maakond, Valga vald, Raavitsa küla, Männi tänav T1, katastritunnus 85401:017:0015.

Esitada Valga Vallavolikogule otsustamiseks lepingu sõlmimine Toomemäe (registriosa nr 117340, katastritunnus 77901:004:0190) kinnistu omanikuga kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Valga valla kasuks kogupindalaga ligikaudu 270 meesmärgiga määrata kogu koormatav ala avalikku kasutusse.