« Tagasi

Valga vallavalitsuse 11. oktoobri 2019 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 11. oktoobri 2019 istungil otsustati:

Eraldada:

 • projekti „Valga valla korterelamute uuringu ja nende jätkusuutlikkuse analüüs Valga valla üldplaneeringu koostamine" 1. makse (30% kogumaksumusest) omaosaluseks 2796 eurot;
 • vallakantseleile arhiiviruumi küttetrassi remonditöödeks 3 555 eurot;
 • Investeeringuteks Lüllemäe Kultuurimajale garderoobiruumi radiaatori paigalduseks 1 200 eurot;
 • Valga Avatud Noortekeskusele Kuperjanovi 9 muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks 1 050 eurot;
 • Valga Muuseumile näituseruumi LED prožektorit väljavahetamiseks, videosüsteemi paigaldamiseks ja fuajee müügileti ümberehituseks 2 482 eurot;
 • Valga lasteaiale „Buratino" rühmaruumide põrandate lihvimiseks ja lakkimiseks, välistreppide remonditöödeks, ohtlike puude kärpimiseks ja tuleohutusnõuetele vastava vaipkatte soetamiseks 9 400 eurot;
 • Valga lasteaiale „Kaseke"  nõudepesumasinate soetuseks ja ventilatsioonisüsteemi filtrite vahetuseks 4 959 eurot;
 • Valga lasteaiale „Walko" mänguväljaku ehituseks ja kõnnitee renoveerimiseks 15 100 eurot;
 • Valga Põhikoolile III korruse ruumide sisustamiseks 19 930 eurot ja III korruse trepi lisapiirete paigaldamiseks 2 500 eurot;
 • Tsirguliina Koolile võrguprinteri soetuseks 2 934 eurot;
 • Õru Lasteaed-Algkoolile tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamiseks 2 790 eurot;
 • Valga Muusikakoolile valveseadmetiku paigaldamiseks 6 189 eurot;
 • vallahoolduse teenistusele Valga linna ettevõtlus- ja tööstusalade ühendusteede rekonstrueerimise omaosaluse tasumiseks 250 000 eurot, Säde pargi renoveerimisprojekti muudatuste ja geodeetilise alusplaani koostamiseks 3 828 eurot, Valga keskväljaku ehitusest tingitud liigse sademevee ärajuhtimiseks korterelamu Sepa 6 krundil 3 000 eurot ja Kesk 3 äärekivide paigalduseks 1 476 eurot;
 • Reservfondist munitsipaalvara teenistusele vallale kuuluva korteri Kuperjanovi 3a- 26 kahjujuhtumi hüvitamiseks 1 206 eurot;
 • Reservfondist Valga lasteaiale „Walko" fonolukusüsteemi paigaldamiseks 7 210 eurot;
 • Reservfondist Valga Spordile Jaanikese Motokompleksi korrashoiu- ja remondikuludeks 12 000 eurot;
 • Reservfondist Valga Priimetsa Kool ´ile 500 eurot kooli juubeliürituse läbiviimiseks;
 • Lüllemäe Põhikoolile 1322 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projektis - „Lüllemäe Põhikooli energeetika- ja jäätmeteemaliste õppeprogrammide läbiviimine" osalemiseks;
 • Lüllemäe Põhikoolile 860 eurot HITSA, ProgeTiigri programmeerimisseadmete soetamiseks vajamineva sihtfinantseeringu omaosaluse katteks;
 • Noorte omaalgatusliku projekti„Pallimängudest koosnev spordisari" läbiviimiseks 383 eurot;
 • Noorte omaalgatusliku projekti „Lauamänguõhtud Valga linna noortele" läbiviimiseks 630 eurot;
 • Noorte omaalgatusliku projekti „Valga Muuseumi šokolaad-meene väljatöötamine" läbiviimiseks 550 eurot;
 • Rahalised vahendid Valga Spordile välitreeningväljaku rajamiseks.

Moodustada

 • Valga valla aasta isa tiitli määramise komisjon järgmises koosseisus:

esimees: vallavanem Margus Lepik,

aseesimees: asevallavanem Kalmer Sarv,

liikmed: kommunikatsioonijuht Põim Kama,

meediaspetsialist Teve Rajamets,

kultuurispetsialist Merce Mäe,

Naiskodukaitse Valga ringkonna esindaja Ülle Säinas,

Valga vallavolikogu esindaja Külliki Siilak.

 • Kultuuri- ja haridusteenistuse sotsiaalpedagoogi töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

      Esimees: asevallavanem Kalmer Sarv

      Liikmed: lastekaitse spetsialist Jaana Kala ja haridusspetsialist Ivi Tigane.

Kinnitada Valga lasteaed Walko ja Valga lasteaed Kasekese 2019/2020. õppeaasta hoolekogude koosseisud.

Võtta vastu eraisikult kinkena korteriomand.

Määrata:

 • Valga Kesk tn 20 maaüksuse (katastritunnus 85401:003:0550) ja Riia tn 4 maaüksuse (katastritunnus 85401:003:3010) vahele jääva reformimata maaüksusele aadress Kesk tn 22a sihtsotstarbega 100% ühiskondlike ehitiste maa.
 • Mikumäe maaüksuse (katastritunnus 28902:003:0540, pindala 49,90 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 1. Valga vald, Rebasemõisa küla, Mikumäe, 100% maatulundusmaa;
 2. Valga vald, Rebasemõisa küla, Rehemäe, 100% maatulundusmaa.
 • Männi tn 3 maaüksuse (katastritunnus 85401:017:1470, pindala 1023 m2, 100% elamumaa), Männi tn 3a maaüksuse (katastritunnus 85401:017:0001, pindala 256 m2, 100% elamumaa) ja Männi tn 4 (katastritunnus 85401:017:0580, pindala 1009 m2, 100% elamumaa)  liitmisel tekkinud reaalosale lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt:
 1. Valga vald, Valga linn, Männi tn 3, 100% elamumaa;
 • Valga vallas, Kaagjärve külas piiriettepanek nr LY1906054536 Farmi tee teenindamiseks (lisa 1). Moodustatava katastriüksuse lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve järgmiselt:
 1. Valga vald, Kaagjärve küla, Farmi tee, pindala 646 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa.
 • Määrata Valga vallas, Kaagjärve külas piiriettepanek nr LY1906054534 Kuuri tee teenindamiseks (lisa 2). Moodustatava katastriüksuse lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve järgmiselt:
 1. Valga vald, Kaagjärve küla, Kuuri tee, pindala 1188 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Muuta

 • Valga linnas asuva Pikk tn 29 (85401:012:0690) maaüksuse sihtotstarve 100% üldkasutatavaks maaks.
 • Karula Vallavalitsuse 20.10.2017 korralduse nr 197 „Moodustatavat katastriüksuste koha-aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine" punkte 1.24, 1.44, 1.65 ning 1.68 ja sõnastada see järgmiselt:
  1. „1.24 Tee nr 2890022, koha-aadress Valga maakond, Karula vald, Kaagjärve küla, Koopamäe-Londi tee L2, maaüksuse pindalaga 2917 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (007;L);"
  2. „1.44 Tee nr 2890037, koha-aadress Valga maakond, Karula vald, Väheru küla, Aliku-Purika tee, maaüksuse pindalaga 4400 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (007;L);"
  3. „1.65 Tee nr 2890063, koha-aadress Valga maakond, Karula vald, Lüllemäe küla, Annussaare-Kubja tee, maaüksuse pindalaga 3447 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (007;L);"
  4. „1.68 Tee nr 2890076, koha-aadress Valga maakond, Karula vald, Karula küla, Laane tee, maaüksuse pindalaga 4840 m2, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (007;L);"

Anda otsustuskorras kasutusse:

 • Eraisikule eluruum aadressil Sepa tn 9-5 Valga linn, üldpinnaga 27,3 m2.
 • Eraisikule eluruum aadressil J. Kuperjanovi tn 66-25, Valga linn, üldpinnaga 51,4 m2.

Suunata Valga Vallavolikogule otsustamiseks:

 • Valga Vallavolikogu määruse eelnõu "Valga valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord";
 • Valga Vallavolikogu otsuse eelnõu "Maa munitsipaalomandisse taotlemine";
 • Valga Vallavolikogu otsuse eelnõu "Projekti omafinantseeringu garanteerimine".