« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 05. veebruari 2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 05. veebruari 2020 istungil otsustati:

Võtta vastu:

·         kolme eraisiku pärandavara, kelle viimane elukoht oli Valga vald ja ühel juhul          pärimisõigusest loobuda;

·         Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneering,  korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikus 25. veebruar – 10. märts 2020. Detailplaneeringuga saab nimetatud perioodi tutvuda Valga Vallavalitsuse 1. korrusel ja Valga valla kodulehel.

Algatada „Valga valla arengukava 2035+ ja Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025" koostamine

Anda

·         Otsustuskorras MTÜ-le Kungla tegevuste läbiviimiseks tähtajatult tasuta üürile Valga vallale kuuluvast hoonest Jaama pst 12, Valga linn ruumid nr 17-26 ja 28-30, suurusega 90,5m2

·         Otsustuskorras MTÜ-le Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus tähtajatult tasuta üürile Valga vallale kuuluv mõtteline osa Lüllemäe Põhikooli katastriüksusest 8551:001:0197 avalikuks kasutuseks mõeldud rajatiste tarbeks.

·         Nõusolek Elektrilevi OÜle sundvalduse seadmiseks alljärgnevate katastriüksustele:

1. Kase tänav, katastritunnus 82001:001:0438, registriosa number 8432550,  sundvalduse ala suurus 202 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;

2. Emajõe tänav, katastritunnus 82001:001:0435, registriosa number 8767550,  sundvalduse ala suurus 5 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;

3. Savi tänav, katastritunnus 82001:001:0458, registriosa number 10205450,  sundvalduse ala suurus 56 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;

·         Nõusolek Valga Vesi ASle sundvalduse seadmiseks Tsirguliina alevikus Valga mnt 6, katastritunnus 82005:001:0006 asuvatele korteriomanditele (2471440, 2471540, 2471640, 2471740, 2471840, 2471940, 2472040,2472140).

Võõrandada:

·         tasuta SA-le Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioonile Valga vallale kuuluvad varad väärtusega 5245.13 eurot.

·         tasuta Valgamaa Kutseõppekeskusele õppevahendiks sõiduauto Mitsubishi I-Miev.

Vabastada Iigaste Küla Seltsing hoone kõrvalkulude tasumisest kuni 31.12.2020.

Määrata:

·         Ala-Rautina maaüksuse jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

            1. Valga vald, Kaagjärve küla, Ala-Rautina, 100% maatulundusmaa;

            2. Valga vald, Kaagjärve küla, Liivamäe, 100% maatulundusmaa.

·         Valga vallas Karula külas asuvate vaba põllumajandusmaade lähiaadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt:

            1. Valga vald, Karula küla, Vahe, pindala 3,96 ha, 100% maatulundusmaa;

            2. Valga vald, Karula küla, Koja, pindala 5,71 ha, 100% maatulundusmaa.

·         Valga vallas Valtina külas asuva vaba põllumajandusmaa lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt: Valga vald, Valtina küla, Valtinapõllu, pindala 49,04 ha, 100% maatulundusmaa.

Jätta riigi omandisse Valga linnas Metsa tänavas asuv maaüksus ja määrata aadress ning sihtotstarve alljärgnevalt: Valga vald, Valga linn, Metsa tn 28, 100% sihtotstarbeta maa.

Sulgeda Koikküla külas Uus-Sarapuu katastriüksus 77901:001:0051 ning määrata uue tekkiva katastriüksuse lähiaadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Valga vald, Koikküla, Uus-Sarapuu, 100% elamumaa;

Kinnitati:

·         kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse määr ja kogukonna arendamise projektide maksimaalne toetussumma ning kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2020. aastal

·         kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad 2020. aastaks järgmiselt:

            1. laulu- ja tantsupeo protsessis osalemine, etenduste lavastamine ja orkestrid, tegevustoetus 800 eurot;

            2. rahvakultuuri püsimisele ja arengule ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele      kaasaaitavad mittetulundusühingud, tegevustoetus 750 eurot;

            3. harrastustegevust pakkuvad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud,

tegevustoetus 700 eurot;

            4. mittetulundusühingu Stuudio JOY pedagoogide palgafondiks pearahana lapse või       noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Valga vallas 372 eurot ja   lapse või noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool Valga valda 47 eurot.

Eraldada kultuuritöö arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele tegevustoetust ja projektitoetust järgnevalt:

·         Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevad kollektiivid, toetuse suurus 800 eurot:

1.      Rahvatantsurühm Rukkilill                                       

2.      Pilleriin (naisrühm)   

3.      Sõsarad

4.      Epre Arendus (Õru rühm Murueide Tütred)

5.      Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor

6.      Segakoor Rõõm

7.      Kungla

8.      Liivimaa Noorteorkester

·         Rahvakultuuri püsimisele ja arengule ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele kaasaiatavad mittetulundusühingud, toetus 750 eurot:

1.      Joude

2.      Valga Ukraina Selts „Kalyna"

3.      Valga Kammerkoor

4.      Rahvatantsuselts Karikakar

5.      Epre Arendus (Õru laulukoor)

6.      Valga Muuseumisõprade Selts

7.      Pilleriin (segarühm)

· Harrastustegevust pakkuvad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud, toetus 700 eurot:

1.      TASAKAAL

2.      Shammasa

3.      EveMar

4.      Ansambel ENELAS

5.      Liivimaa Keskus

6.      KERLI BUUTIPOP

7.      STUUDIO TIINA

8.      Filmiklubi Duubel 2

9.      Valga Rockiklubi

10.  Ansambel Oduvantšiki

11.  Urban Style Valga klubi

12.  Jazzclub Walk

·         Suunatud tegevus lastele ja noortele läbi erinevate õpperühmade. Toetus eraldatakse pedagoogide palgafondiks pearaha alusel.

1.      Stuudio JOYle 30 144 eurot

·         Projektide toetuseks 2020. aastaks 48 746 eurot. 

Mitte eraldada 2020. aastaks kultuuritöö arendamisega tegelevale mittetulundusühendusele Piirilinna Bigbänd tegevustoetust seoses aruandluskohustuse mittetäitmisega.

Suunata Valga Vallavolikogu istungile otsustamiseks:

·         Valga Sport põhimääruse muutmise eelnõu;

·         Riigihanke "Toitlustusteenuse ost Valga Priimetsa Koolile" korraldamise eelnõu.