« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 19. veebruari 2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 19. veebruari 2020 istungil otsustati:

Algatada Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14 krundi osa detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks reoveepuhasti rajamiseks ja kinnitada planeeringuala piir ja lähteseisukohad.

Määrata Mäeoina maaüksuse (katastritunnus 28901:001:0450; pindala 45,20 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

  1. Valga vald, Raavitsa küla, Mäeoina, 100% maatulundusmaa;
  2. Valga vald, Raavitsa küla, Oinapõllu, 100% maatulundusmaa.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks alljärgnevate katastriüksustele:

  1. Helmi (katastritunnus 28902:003:0522, registriosa number 1456140) sundvalduse ala suurus 106 m2, maakaabelliini ja alajaama paigaldamiseks;
  2. Vallimäe (katastritunnus 28902:003:0521, registriosa number 1371140) sundvalduse ala suurus 646 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;

Väljastada kasutusluba Valga linna Petseri tn 3//Pikk tn 22 // 24 (katastritunnus 85401:007:1150) kinnistule rajatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood 221299175).

Võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

  1. korteriomand Pargi tn 10-13 (registriosa nr 1771340), Valga linn, Valga vald, alghinnaga 3500 eurot, tagatisraha 350 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
  2. kinnistu Taheva kordon (registriosa nr 719440), Taheva küla, Valga vald, alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

Kinnitada Valga Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste alaeelarved ning lubada hallatavate asutuste juhtidel kinnitada majandamiskulude detailsem jaotus.

Omandada tasuta AS-le Valga depoo kuuluv kinnistu asukohaga Võru tn 5c, Valga linn (registriosa nr 1749940).

Võtta teadmiseks asutuse juhtide poolt edastatud informatsioon, et alates 1. aprillist 2020 on Hargla Kooli, Lüllemäe Põhikooli ja Õru Lasteaed-Algkooli lasteaia rühmades ning Tsirguliina Lasteaias „Õnnelind"  lapse toidukulu päevamaksumuseks 1,72 eurot.