« Tagasi

Vald korraldab hanke suurjäätmete kogumiseks Valga valla maapiirkondades

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Suurjäätmete kogumine Valga valla maapiirkondades

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald 68203, reg-kood 77000507, valga@valga.ee, telefon 766 9900.

Hanke eest vastutav isik: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, telefon 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee. Suurjäätmete kogumist puudutavate küsimuste osas pöörduda keskkonnaspetsialist Anni Teetsmanni poole (tel. 5860 1328, e-post: anni.teetsmann@valga.ee)

Hanke menetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

PAKKUMUSE ESITAMINE

 • Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 30.03.2020. a kell 10.00.
 • Pakkumus peab kehtima vähemalt 4 kuud.
 • Pakkumuses tuleb välja tuua jäätmete käitlemise hind (eur/t), transpordi ning konteinerite paigaldamise kulu.
 • Pakkumuse juurde tuleb lisada dokument, mille alusel on pakkujal õigus jäätmeid vedada ja käidelda (nt: jäätmeluba).
 • Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmaks kõiki vajalikke töid.

PAKKUMUSTE HINDAMINE

 • Hankija kontrollib pakkumuste vastavasust hankedokumentides sätestatud tingimustele ja lähteülesandele.
 • Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.
 • Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused, kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet või tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta.
 • Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut kokkulepitud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna pooles järgmine pakkumus.

LÄBIRÄÄKIMISED

 • Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust ja soovitakse vähendada hinda.
 • Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide või selgituste esitamist.
 • Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus. Läbirääkimisi peetakse jäätmete käitlemise hinna, transpordikulu või konteinerite paigaldamise kulu osas.
 • Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.
 • Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

TINGIMUSED

 • Tööde teostamise tähtaeg 2 kuud peale lepingu sõlmimist.
 • Ettemaksu ei teostata.

HANKE OBJEKT:

 • Valga valla suurjäätmete kogumisringi korraldamine Valga valla maapiirkondades. Suurjäätmete kogumisringi jaoks on vajalik kogumiskohtadesse paigaldada konteinerid suurjäätmete kogumiseks ning seejärel suurjäätmed nõuetekohaselt käidelda või anda üle vastavat õigust omavale isikule.
 • Kokku tuleb paigaldada kogumiskohtadesse 8 suurt konteinerit (vähemalt 30 m3):  Koikkülla (katastritunnus: 77901:001:0011) Harglasse (katastritunnus: 77901:001:0145), Kaagjärvele (katastritunnus: 28901:002:12009), Lüllemäele (katastritunnus:85501:001:0186), Tsirguliinasse (katastritunnus: 85501:001:0186), Laatresse (katastritunnus: 82001:001:0428), 2 kogumismahutit Õru alevikku (katastritunnus: 94302:002:0010).  Täpsed asukohad (kinnistud, kuhu kogumismahutid paigaldada) võivad muutuda.
 • Suurjäätmete kogumisring toimub eelduste kohaselt 22.05.2020 -24.05.2020. See tähendab, et hiljemalt 22.05.2020 enne lõunat (s.t. 11.00) tuleb kõikidesse kogumiskohtadesse panna kogumismahutid suurjäätmete kogumiseks ning 24.05. õhtul või hiljemalt 25.05.2020 tuleb kogumismahutid koos suurjäätmetega transportida ja üle anda vastavat õigust omavale isikule.