« Tagasi

Oodatakse hinnapakkumisi J. Kuperjanovi 12 korterelamu sisustuse ja olmeseadmete soetamiseks

NB! Pakkumiskutse sisu on täiendatud! Pakkumiste tähtaeg on pikendatud.

Pakkumiskutse „J. Kuperjanovi 12 korterelamu sisustuse ja olmeseadmete soetamine"

1. Valga Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist J. Kuperjanovi 12 korterelamu sisustuse ja olmeseadmete soetamiseks.

2. Pakkumise esitamiseks on tarvis ära täita pakkumise spetsifikatsioon, mis on esitatud täiendava tabelina (Lisa 1). Tabeli kõigi hinnalahtrite täitmine on kohustuslik.

3. Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks. Hanke mahtu kuulub sisustuse paigaldamine seadmete ühendamine ja pakendite utiliseerimine.

4. Eduka pakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

5. Lepingu täitmise tähtaeg on 19. juuni 2020. Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija.

6. Ettemaksu ei teostata.

7. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus.

8. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi hinna, mahtude ja tarnetingimuste osas. Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

9. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

9.1. tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

9.2. hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

9.3. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

10. Põhjendatud vajaduse korral on hankijal õigus hange omal algatusel kehtetuks tunnistada.

11. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 22.04.2020 kl 15:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust urmas.moldre@valga.ee tel. 5348 7880