« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 15.04.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 15.04.2020 istungil otsustati:

Moodustada:

1. Valga valla planeeringu- ja keskkonnakomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • liikmed:    
  • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
  • ehitus- ja planeerimisteenistuse vallaarhitekt Jiri Tintera;
  • ehitus- ja planeerimisteenistuse keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
  • Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks liiget.

2. Munitsipaalvara teenistuse kalmistuvahtide töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees vallasekretär Diana Asi;
 • liikmed:
 • sekretär-personalispetsialist Heldi Kaares;
 • munitsipaalvara teenistuse juhtivspetsialist Pille Meriroos.

3. Sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse juhtivspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees      asevallavanem Mati Kikkas;
 • liikmed:      
 • sekretär-personalispetsialist Heldi Kaares;
 • lastekaitse spetsialist Jaana Kala;
 • sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • sotsiaalpedagoog Maila Sarap.

4. Moodustada kultuuri- ja haridusteenistuse spordi- ja noorsootööspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees      asevallavanem Karl Kirt;
 • aseesimees asevallavanem Mati Kikkas;
 • liikmed:      
 • vallavanem Ester Karuse;
 • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi;
 • kultuurispetsialist Merce Mäe.

5. Valga valla aasta ema tiitli määramise töörühm järgmises koosseisus:

 • esimees vallavanem Ester Karuse;
 • aseesimees asevallavanem Karl Kirt;
 • liikmed:      
 • asevallavanem Mati Kikkas;
 • meediaspetsialist Lea Margus;
 • kultuurispetsialist Merce Mäe;
 • haridusspetsialist Ivi Tigane;
 • Naiskodukaitse Valga ringkonna esindaja Ülle Säinas;
 • Valga Vallavolikogu esindaja Alar Nääme.

6. Valga vallale kuuluva kinnistu Lembitu tn 2 (registriosa number 2625440; asukoht Valga linn, Valga vald, Valga maakond) võõrandamiseks komisjon järgmises koosseisus:

 • esimees asevallavanem Toomas Peterson; 
 • liikmed:                      
 • asevallavanem Mati Kikkas;
 • sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • munitsipaalvara teenistuse juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • volikogu poolt määratud liikmed.

7. Valga valla arengustrateegiate koostamise juhtrühm järgmises koosseisus:

 • esimees vallavanem;
 • liikmed:
 • Valga Vallavalitsuse liikmed;
 • Valga Vallavolikogu esindajad;
 • töögruppide esimehed:
 • eelarve ja rahanduse valdkonna töögruppi juhib rahandusteenistuse juhataja;
 • vallaruumi arendamise, vallamajanduse ja infrastruktuuri, looduskeskkonna ja loodusressursside, energiamajanduse, ehituse, maakorralduse ja vallaplaneeringute töögruppi juhib vastava valdkonna eest vastutav asevallavanem;
 • 1.2.3.3. kehakultuuri, spordi, vaba aja ja rahvastiku tervise edendamise, valla arendusprojektide, ettevõtluse, turismi, mainekujunduse ja koostöösuhtluse ning sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja ennetustöö töögruppi juhib vastava valdkonna eest vastutav asevallavanem;
 • 1.2.3.4. kultuuri, hariduse, huvihariduse ja noorsootöö ning kogukondade koostöö töögruppi juhib vastava valdkonna eest vastutav asevallavanem;

Kehtestada Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneering

Määrata:

1. Kahro-Jakobi maaüksuse (katastritunnus 82002:003:0180; pindala 31,13 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Vilaski küla, Kahro-Jakobi 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Vilaski küla, Kahro-Jakobimetsa, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Vilaski küla, 2322 Vilaski-Tinuküla tee, 100% transpordimaa.

2. Tammiku maaüksuse (katastritunnus 82002:003:0040; pindala 7,75 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Tinu küla, Tammiku 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Tinu küla, Tammikunurme, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Tinu küla, 2322 Vilaski-Tinuküla tee, 100% transpordimaa.

3. Lepiku maaüksuse (katastritunnus 82002:003:0090; pindala 56,73 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Vilaski küla, Lepiku 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Vilaski küla, Lepikumetsa, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Vilaski küla, 2322 Vilaski-Tinuküla tee, 100% transpordimaa.

4. Taitsi maaüksuse (katastritunnus 77901:003:0282; pindala 6,02 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Tsirgumäe küla, Taitsi, 100% maatulundusmaa;
 • 1.2. Valga vald, Tsirgumäe küla, Taitsinuka, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Tsirgumäe küla, 23209 Laanemetsa-Taheva sanatooriumi tee, 100% transpordimaa

Nimetada Mittetulundusühingu Valgamaa Ühistranspordikeskus Valga valla liikmeõiguste teostajaks Valga valla asevallavanem Toomas Peterson.

Vabastada füüsilisest isikust ettevõtja Jana Vokksepp (registrikood 14063107) seoses Valga Spordihalli sulgemisega ajavahemikul 1. aprill kuni 1. oktoober 2020 kohviku üüri tasumisest.   

Anda tasuta kasutusse:

1. MTÜle Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus (registrikood 80224133) Valga vallale kuuluv mõtteline osa Lüllemäe Põhikooli katastriüksusest tunnusega 8551:001:0197 järgmistel tingimustel:

 • kasutusse andmise tähtaeg - tähtajatu;
 • üürnik renoveerib spordiväljaku;
 • spordiväljak jääb avalikuks kasutamiseks.

2. Seltsingu „Tsirguliina elu- ja töökeskkonna heaks" (registrikood 80579385) üürile Valga vallale kuuluv mõtteline osa Tsirguliina alevik Nooruse tn 1 ja Nooruse tn 1a kinnistust, registriosa nr 326840 järgmistel tingimustel:

 • kasutusse andmise tähtaeg- tähtajatu;
 • üürnik paigaldab kinnistu mõttelisele osale discgolfi korvid;
 • discgolfi korvid jääb avalikuks kasutuseks.

3. MTÜle Valga Areng (registrikood 80579385) Valga vallale kuuluv mõtteline osa Peebu pargi katastriüksusest tunnusega 85401:010:2480 järgmistel tingimustel:

 • kasutusse andmise tähtaeg - tähtajatu;
 • üürnik rajab katastriüksuse mõttelisele osale laste mänguväljaku;
 • mänguväljak jääb avalikuks kasutamiseks

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 9. mai 2019 korralduse nr 207 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" punkt 1.6.

Eraldada toetust:

1. Vastavalt esitatud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlustele, kokku 6720 eurot.

2. Reservfondist Õru Lasteaed-Algkoolile 432 eurot tormi tõttu kahjustada saanud Õru Lasteaed-Algkooli koolimaja katuse remonttöödeks.

Mitte eraldada toetust:

1. Noorte omaalgatuslikele projektidele „Loov rõdu", „Kevadjooks 2020" ja „Keskkonnanädal", kuna tulenevalt Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorrast ei saa taotlustes esitatud tegevusi ellu viia ettenähtud ajakava kohaselt.

2. Hispaanias perioodil 8. ̶ 22. aprill 2020 treeninglaagris osalema pidanud 3 võistlejale. Tulenevalt kehtestatud eriolukorrast ei ole treeninglaagri toimumine võimalik.

Kohustada üldkasutatava supelranna ettevalmistamisel 2020. aasta suveperioodiks järgmisi Valga Vallavalitsuse teenistusi:

 • Munitsipaalvara teenistusel:
 • määratleda ja tähistada 1. juuniks üldkasutatav supelrand Pedeli paisjärve alal;
 • kindlustada suplejad suplushooaja vältel teabega suplusvee kvaliteedi kohta;
 • tagada rannas joogivesi;
 • korraldada rannavalveteenistus;
 • korraldada suplusakvatooriumi tähistamine poidega;
 • korraldada teave vee- ja õhutemperatuuri kohta;
 • korraldada suplusakvatooriumi pidev kontrollimine ja puhastamine.
 • Ehitus- ja planeerimisteenistuse keskkonnaspetsialistil:
 • taotleda supelranna avamiseks Terviseameti luba;
 • tagada supelrannas kasutatava vee laboratoorne kontroll kogu suplushooaja vältel.
 • Vallahoolduse teenistusel tagada rannas ja rannamajas vajalikud hooldus- ja koristustööd kogu suplushooaja vältel.

Korraldada töötajate kollektiivpuhkuste ajaks Valga valla koolieelsete lasteasutuste töö järgnevalt:

 • Sulgeda:
 • Hargla Kooli lasteaiarühm 29. juuni − 26. juuli;
 • Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm 6. juuli − 16. august ja Lüllemäe lasteaiarühmad

        6. juuli − 2. august;

 • Tsirguliina Lasteaed Õnnelind 29. juuni − 19. juuli;
 • Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke ja Valga Lasteaed Pääsuke 1. − 31. juuli;
 • Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25. juuni − 31. juuli.
 • Määrata ajavahemikul 1. kuni 31. juuli valvelasteaiaks Valga Lasteaed Walko.

Suunata volikogusse:

1. Määruse „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord" eelnõu.

2. Riigihanke eelnõu „Käidukorralduse teenuse ostmine" korraldamiseks.

3. Otsuse "Loa andmine vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras" eelnõu, mille sisuks on loa taotlemine kirjaliku enampakkumise korras Valga linna Linnamets-1 maaüksuselt (katastritunnus 85401:014:0001) kasvava metsa raieõiguse võõrandamine.           

4. Otsuse eelnõu omafinantseeringu garanteerimiseks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme raames 2020 aasta taotlemisõigusega projektide eelvooru Valga valla poolt esitatava põhiprojekti „Jaanikese motokompleksi arendamise II etapp" elluviimisel.

Otsuse eelnõu omafinantseeringu garanteerimiseks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme raames 2020 aasta taotlemisõigusega projektide eelvooru Valga valla poolt esitatava reservprojekti „Valga Jaamahoonesse multifunktsionaalse keskuse rajamine" elluviimisel.

Määruse „Valga Vallavolikogu 25. oktoobri 2019 määruse nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine" eelnõu.