« Tagasi

Valga vallavalitsus ootab pakkumisi ajutiste välikäimlate paigaldamiseks ja hooldamiseks Valga linnas

Pakkumiskutse „Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Valga linnas 2020" 

Valga Valla vallahoolduse teenistus soovib suvehooajaks Valga linna paigaldada ja hooldada 7 välikäimlat.

1. Kirjeldus: Hanke esemeks on 7 ajutise välikäimla paigaldamine ja hooldamine Valga linnas alates 01. juunist 2020 kuni 30. septembrini 2020. Teenuse osutamise lähteülesanne on esitatud hanke dokumendi lisas 1.

2. Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

3. Eduka pakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

4. Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja peab hankelepingu allkirjastama 5 päeva jooksul hankelepingu sõlmimise tekkimise õigusest arvates, s.o kohustusliku ooteaja lõppemise päevast arvates.

Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus.

5. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste hinna vähendamise eesmärgil.

Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

6. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

6.1. tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

6.2. hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

6.3. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

7. Ettemaksu ei teostata.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

Hinnapakkumuse palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

Hankija tunnistab põhjendatud kirjaliku otsusega edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 27.04.2020 kl 10:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust andres.radsin@valga.ee, +372 57503313