« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 9.09.2020 erakorralise istungi otsused

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks Hargla hooldekodu (katastritunnus 77901:005:0003) ja Kalli (katastritunnus 77901:005:0521) maaüksuse vahele jäävale reformimata maaüksusele maakaabelliini paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 6 m2

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks Aliku-Purika tee (katastritunnus 85501:001:0286, registriosa number puudub) kinnistule maakaabelliini paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 371 m2

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks alljärgnevatele kinnistule:

Rükkeli tn 2 (katastritunnus 85401:001:0197, registriosa number 5293850) maakaabelliinide paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 68 m2

Rükkeli tn T2 (katastritunnus 85401:001:0054, registriosa number 3263950) maakaabelliinide paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 40 m2

Petseri tn 4 (katastritunnus 85401:007:0060, registriosa number 29940) maakaabelliinide paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 44 m2

Petseri tänav T1 (katastritunnus 85401:007:0028, registriosa number 3753750) maakaabelliinide paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 26 m2

Võnnu tänav (katastritunnus 85401:010:0015, registriosa number puudub) maakaabelliini ja jaotuskilbi paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 30 m2

Raavitsa külas maaüksuste piiride muutmine ning uutele tekkinud reaalosadele aadresside ja sihtotstarvete määramine:

Määrata Raavitsa-Veski maaüksuse (katastritunnus 28901:001:0071; pindala 20,83 ha; 100% maatulundusmaa) ja Tiidu (katastritunnus 28901:001:0390; pindala 4,74 ha; 100% maatulundusmaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

Valga vald, Raavitsa küla, Raavitsa-Veski, 100% maatulundusmaa;

Valga vald, Raavitsa küla, Tiidu, 100% maatulundusmaa

Võõrandada Hargla oja silla rekonstrueerimiseks otsustuskorras tasuta Manteeametile 67 Võru-Mõniste-Valga tee (katastritunnus 85501:001:1000, registriosa nr 2438940).

Väljastada kasutusluba Valga vallas Iigaste külas Tornimäe kinnistule (katastritunnus 82002:002:0680) rajatud 4,2 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221329028).

Kinnitada Valga valla kultuurialastele mittetulundusühingutele projektide III jaotuse taotluste toetus

Muuta Valga Vallavalitsuse 27. mai 2020 korralduse nr 179 „Kogukonnakomisjoni moodustamine" lisades punkt 1.3.6. ning sõnastada see järgmiselt:

„1.3.6. Valga valla esindaja Ruth Jürgens".

Määruste kehtetuks tunnistamine: … otsustati suunata Valga Vallavolikogule kinnitamiseks määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu.

Otsustati muuta Valga Vallavalitsuse 19.01.2018 korraldusega nr 39 ,,Kultuurialaste toetuste määramise komisjoni moodustamine" kinnitatud kultuurikomisjoni koosseisu ning kinnitada komisjoni muudetud koosseis: esimees kultuuri, hariduse, noorsootoo ja kogukondade arengu valdkonda kureeriv asevallavanem; liikmed:

kultuurispetsialist; mittetulundusühenduste esindaja Sirje Päss;

Karula piirkonna esindaja Triinu Rätsepp;

T6lliste piirkonna esindaja Arne Nõmmik;

Taheva piirkonna esindaja Lea Radsin;

Õru piirkonna esindaja Siiri Anier;

Valga piirkonna esindaja Ülle Juht;

Valga Vallavolikogu poolt määratud kuni kaks esindajat.

Raha eraldamata jätmine projektide omaosaluse realt:

Mitte eraldada projektide omaosaluse realt projekti „Demokraatia nimel" omafinantseeringuks 1900 eurot.

Loa andmine riigihanke „Valga Perekeskus Kurepesa sõiduauto kasutusrent" korraldamiseks ja loa andmine lepingu sõlmimiseks: Lubada vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Valga Perekeskus Kurepesa sõiduauto kasutusrent."