« Tagasi

Valga Vallavolikogu 18.12.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 18.12.2020 istungil otsustati:

Kinnitada:

 • Valga Kultuuri ja Huvialakeskuse arengukava aastateks 2021-2025;
 • Valga Põhikooli põhimäärus;
 • Valga Priimetsa kooli põhimäärus;
 • Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 01.01.2021−31.12.2021 kusjuures Valga Vallavalitsus:
 • võib teha muudatusi kavas toodud tegevustele eraldatud summade jaotamisel;
 • võib suunata täiendavate rahaliste vahendite laekumise korral need huvitegevuse toetusfondi;
 • kohustub esitama volikogule ülevaadet huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmise kohta.

Delegeerida Valga Vallavalitsusele Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja ning koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded järgmistes punktides:

 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7; § 26 lõigetes 2 ja 3; § 27 lõikes 5; § 38 lõikes 1; § 44 lõikes 2; § 71 lõigetes 5 ja 6; § 74 lõikes 2:
 • § 24 lg 7 kohaselt võib kooli pidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat;
 • § 26 lõikes 1 on sätestatud, et klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast. § 26 lõike 2 kohaselt võib kooli pidaja kehtestada § 26 lõikes 1 nimetatud piirnormidest väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi. § 26 lõike 3 alusel võib kooli pidaja erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud;
 • § 27 lõigetes 4 ja 5 on sätestatud, et õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Ministri määrusega volitatud ulatuses kehtestab kooli pidaja või kooli pidaja volitusel direktor kooli vastuvõtu tingimused ja korra, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise korra gümnaasiumi vastuvõtmisel;
 • § 38 lõike 1 alusel võib kooli direktor kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele;
 • § 44 lõikes 2 õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord sätestatakse kooli kodukorras kooli pidaja nõusolekul;
 • § 71 lõike 5 alusel kuulutab direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi välja kooli pidaja, lõike 6 alusel kehtestab direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra samuti kooli pidaja, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.
 • § 74 lõike 2 alusel kinnitab koolitöötajate koosseisu direktor kooli pidaja kehtestatud korras.
 • Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 lõige 3:
 • Koolieelse lasteasutuse seaduses § 242 lõike 3 koostab lasteasutus sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul ja see kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

Lubada Valga Muuseumil osaleda EASi taotlusvoorus „Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus" ning projekti heakskiitmisel garanteerida Valga Muuseumi omafinantseering Valga valla eelarvest aastatel 2021−2023 kogusummas 40 000 eurot.

Võtta vastu:

 • Valga valla arengukava 2021-2035;
 • Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025;
 • Valga Vallavalitsuse 2020 aasta IV lisaeelarve (kinnitamisele eelnes lisaeelarve I ja II lugemine).