« Tagasi

Vallavalitsus ootab pakkumisi ringristmiku ehituse omanikujärelevalve teenusele

Pakkumiskutse: Valga linnas Tartu tänava ja Pikk tänava ringristmiku ehituse omanikujärelevalve teenus

Hankija: Valga Vallavalitsus; registrikood 77000507; aadress Puiestee 8, Valga linn, Valga vald,  68203, Valgamaa.

Hanke eest vastutav isik: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre (telefon 5348 7880; e-post: urmas.moldre@valga.ee).

1. Hanke esemeks on omanikujärelevalve teenuse osutamine ehitusega hõlmatud alal Valga linnas.

2.  Omanikujärelevalve teenuseid osutatakse järgmises loetelus ehitustöödele:

2.1.  ehitustööd;

2.2. välisrajatised, sh välisvõrgud (sadevesi, elekter, liikluskorraldusvahendid jne), maa-ala pinnakatted.

Järelevalve teostamise aluseks on läbiviidud riigihange „Valga linnas Tartu tänava ja Pikk tänava ringristmiku ehitus". Ehituse töövõtuleping on sõlmitud.

3. Ehituse projektdokumentatsioon on leitav SIIT

4. Omanikujärelevalve tööde teostamise aeg on 10. mai 2021 - 15.august 2021.

5. Nõuded teenusele ja selgitused:

5.1. Teenus osutatakse järgides Ehitusseadustiku ja selle alamaktides fikseeritut (sh. Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus number 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord") ;

5.2. Omanikujärelevalve peab osalema ehituskoosolekutel, mis toimuvad iganädalaselt. Ehituskoosolekuid juhatab ja protokollib omanikujärelevalve. Lisaks ehituskoosolekule peab omanikujärelevalve olema objektil tellija ja ehitaja nõudel oluliste tööde teostamisel ja probleemide lahendamisel;

5.3. Teenuse osutamisel peab Töövõtja juhinduma kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast hankemenetlus kutsest;

5.4. Kõik muudatused, mida Töövõtja Teenuse osutamise käigus teeb ja mis erinevad käesolevas kirjelduses, peab Tellija enne heaks kiitma;

5.5. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud;

5.6. Ehitusobjekti projekt on lisatud lingina punktis 3.

5.7. Pakkuja peab arvestama objektil viibimisega minimaalselt 20 tundi kuus. Lisaks peab pakkuja arvestama täiendava tööjõu kaasamisega, mille kohta inseneril puudub vastav pädevus (eriosad).

6. Nõuded hinnapakkumisele:

6.1. Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki teenuse osutamiseks sisalduvaid kulusid.

6.2. Pakkujal peab olema pädevus teostada omanikujärelevalvet ja ta peab omama vastavaid kutsetunnistusi ja tegevuslubasid.

7. Hinnapakkumise esitamine:

7.1. Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt 05.05.2021 kl 10:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

7.2. Hinnapakkumine peab olema jõus 60 päeva alates selle esitamisest

7.3. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

7.4. Hankijal on õigus kõik hinnapakkumised tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalisi võimalusi.

7.5. Lõpphind peab sisaldama hinda koos käibemaksuga