« Tagasi

Saagem tuttavaks: vallavalitsuse uus koosseis

Foto: Rain Aunapu

Valga Vallavolikogu kinnitas 1. detsembril uue vallavalitsuse koosseisu. Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem, kaks asevallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget. Tutvustame vallavalitsuse liikmeid veidi lähemalt.

Monika Rogenbaum, vallavanem

Olen 41-aastane, põline Hargla küla elanik. Enne praegust ametikohta olen olnud lühikest Valga vallavanem, pikemalt vallavanem endises Taheva vallas. Samuti  olen mitmel eluetapil töötanud sotsiaalvaldkonnas. Toimetan ka kodukoha külaseltsi ja koguduse eesotsas, samuti Valgamaa Partnerluskogus, mis rakendab Leaderi toetusmeedet.

Vallavanemana tahan anda oma panuse maa- ja linnakogukondade lähendamisele, et haldusreformijärgne omavalitsus saaks ka sisuliselt ühtsemaks omavalitsuseks. Minu jaoks on ühtviisi olulised nii sotsiaal- ja haridusteemad, noorsootöö areng kui heakord. Tegelen kindlasti pikaaegse koroonapandeemia mõjude neutraliseerimiseks lahenduste otsimisega.

Tahan tagada, et kodanikud saavad oma koduomavalitsuselt õigeaegseid vastuseid ja kiireid lahendusi. Suurtest investeeringutest töötan Priimetsa kooli spordihoone ja Lüllemäel uue lasteaiahoone valmimise, Valga avatud noortekeskuse ja muusikakooli ning Tambre tee rekonstrueerimise nimel. Samuti pean õigeks Valga veekeskuse rajamiseks koostöö leidmist erasektoriga.

Maarja Mägi, asevallavanem hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu, ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonnas

Olen 30aastane põline valgalane ning poja ema. Minule hingelähedaseks teemaks on kindlasti kõik laste ja noortega seonduv. Pean väga oluliseks nooretele erinevate tegevusvõimaluste pakkumist ning nende kaasamist, et meie omavalitsus oleks parim paik loomiseks ja elamiseks. 

On äärmiselt tähtis, et noortel oleks võimalik omandada kvaliteetne haridus kodukoha lähedal. Sama olulised on ka mitmekülgsed võimalused ja teadmised, mida on võimalik noorteni viia läbi kvaliteetse noorsootöö. Seisan selle eest, et noorsootöötajad oleksid pädevad, noorte võimalused mitmekesised ja kvaliteetsed ning noored uuendustesse kaasatud. Leian, et kõigi minu vastutusalas olevate valdkondade arendamine on hea elukeskkonna võti ning kõik need vajavad võrdselt tähelepanu.

Kaupo Kutsar, asevallavanem arengu ning projektide, energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse, vallahoolduse, keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelevalve, maakorralduse ja vallaplaneeringute valdkonnas.

Olen 49aastane Valga valla elanik, olen isaks kaheksale lapsele. Olen sündinud Valga linnas, lapsepõlv on möödunud endises Palupera vallas. Nõuni algkoolis alustasin kooliteed ja põhikoolis käisin Otepää Keskkool. Nüüd olen juba 25 aastat Korijärve küla elanik.

Avalike tasakaalukohtade leidmine on mind huvitanud aastaid. Varasem volikogutöös ja erinevate ühiskondlike organisatsioonide juhtimises osalemise kogemus, on aidanud mind oma ninaotsast kaugemale nägema. Nimetaksin omamoodi erakordseks juhtimiskoolituseks lasterikka pere isaks olemist. Suur perekond on andnud mulle ka poliitikas vajaliku oskuse leida sobiv kesktee.

Lisaks perekonnale ja eelnevale kogemusele on põllumajandusharidus Olustvere tehnikumist ning ettevõtlus ja ökonoomika alane kõrgharidus Maaülikoolist andnud mulle vajalikud teadmised ettevõtlusega tegelemiseks. Meie pereettevõte tegeleb lihaveiseise- ja maheteravilja kasvatamisega.

Nagu ettevõtluses nii ka vallajuhtimises tuleb teha nappide rahaliste vahendite tingimustes õigeid valikuid. Kõige materiaalse kõrval tuleb panustada inimestesse, eriti lastesse ja noortesse. Mingeid rahalisi puudujääke ei tohi lubada laste koolihariduse tagamisel. Samas tuleb veelgi enam panustada laste ja noorte vabaajategevuse sisustamisse. Tegusad, positiivsed ja emotsionaalselt terved lapsed on meie piirkonna tulevik.

Vladimir Baranov, vallavalitsuse liige

Olen 58-aastane Valga linna elanik, abielus ja täiskasvanud poja isa. Minu lapsepõlv ja kooliaastad on möödunud Valgas, lõpetasin 1982. aastal Valga II Keskkooli. Ka tööalaselt olen olnud rohkem seotud Valga ja Valgamaaga, seetõttu olen saanud ka ringi sõita mööda Valga valla suuremaid ja väiksemaid teid ning tuttav kohalike oludega.

Olen olnud neli aastat Valga linnavolikogu liige ja 2017. aastast Valga vallavolikogu liige. Volikogu liikmena olen teinud tööd alalistes komisjonides - noorte omaalgatuslike projektide toetamise -, spordialaste toetuste määramise - ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjonis. Samuti olen saanud panustada AS Valga Vesi nõukogus.

Valga vallavalitsuse liikmena ja Valga valla elanikuna läheb mulle meie omavalitsuses toimuv väga korda. Soovin, et meie väikeses vallas oleks hea elada. Vallavalitsuses annan oma panuse kodukoha elu korraldamisse ning aitan kaasa meie omavalitsuse arengule.

Marek Mekk, vallavalitsuse liige

Olen 48 aastane ja elan Valga vallas, Lüllemäe lähedal. Üks minu peamisi prioriteete, mille eest ma ka vallavalitsuse liikmena seisan, on valla noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluse toetamine. Kui soovime, et noored jääksid koduvalda, on oluline neile jagada teadmisi ettevõtlusest, sest nii saavad noored tulevikus siin ise ettevõtteid luua ja nii iseendale ja teistele tööandjateks olla. 

Pean oluliseks, et kõikides valla piirkondades oleks tagatud jätkusuutlik ja kvaliteetne noorsootöö ning seda väärtustataks. Olles ise eeskujuks, seisan tervema, viisakama ja läbipaistvama valla juhtimise eest.