Vallavalitsus on jätkuvalt nõudlik Valga linna lasteasutuste toidu kvaliteedi osas

Vallavalitsus on viimase paari kuu jooksul teinud endast oleneva, et tagatud oleks Valga linnalasteaedade kvaliteetne ja nõuetekohane toitlustamine. Lasteaedade esindajad on andnud teenuseosutajale igapäevaselt ja iga toidukorra järel tagasisidet ning informeerinud järjepidavalt vallavalitsust. Enamik varem esinenud probleeme on toitlustaja poolt lahendatud, toitlustust pakutakse nõuetekohaselt, mille kinnituseks üha positiivsem tagasiside lasteaedade esindajatelt.

Ettevõte Gurmann OÜ omab kehtivat luba Valga linna lasteaedade toitlustamiseks Walko lasteaia köögist ja alust temaga lepingu lõpetamiseks ei ole. Põllumajandus- ja Toiduamet on ettevõtet kontrollinud ja tuvastanud varasemate kontrollide käigus ka puudusi, kuid need puudused on tänaseks ettevõtte poolt kõrvaldatud.

Vallavanem Monika Rogenbaum kinnitab, et loomulikult tuleb toitlustajal edaspidigi saavutatud kvaliteeti hoida ja täita igapäevaselt enesekontrolliplaanis sätestatut ning lubab, et toitlustusettevõte tööd saadab kõrgendatud tähelepanu. Valga Vallavalitsus on vaadeldaval perioodil kõigiti reageerinud mitmete lapsevanemate muredele ja korraldanud mitmeid koosolekuid kõigi osapoolte vahel, kus on  läbi arutatud  kogu teemadering, antud selgitusi ja vastatud kõige erinevamatele küsimustele.

20. oktoobril toimus Valga linna lasteaedade hoolekogude koosolek, kus lisaks lasteaedade hoolekogude liikmetele ja lasteaedade töötajatele osalesid vallavalitsuse esindajad ja OÜ Gurmann juhataja Svetlana Sopi, lapsevanemate esindajad hoolekogudest said kõik oma märkused ja tähelepanekud edasi antud. Svetlana Sopi tunnistas varasemaid tõrkeid toitude komplekteerimisel, pakendamisel ja logistikal, mistõttu tekkisid viivitused ajas toidu kohalejõudmisel, ning teatud pingeid seoses osade töötajate lahkumisega. Praeguseks on olemas kogemustega toidutehnoloog, kes töötajaid pidevalt juhendab, kasutades NutriData toitlustusprogrammi. Ettevõte pingutab edasi tagamaks lastele seaduspärast menüüd ja õigeaegset toidu transporti,  Walko kööki on lisandumas uut tehnikat, veel üks külmkapp ja ahi.

Lisaks kutsus vallavalitsus kokku koosoleku 29. oktoobril, kus lasteaedade esindajate kokkuvõtva hinnangu põhjal ilmnes, et toitlustamise osas enam kaebusi ei ole, lapsed saavad  kõhu täis ja mõned küsivad portse juurde. Üksikud logistilised probleemid, nagu toidu üheaegne pakkumine lasteaia- ja sõimerühmale, on lahendatavad kokkuleppel.  Lasteaed Kaseke õppealajuhataja Maarja Viksi sõnul on OÜ Gurmann jõudnud võrdsele tasemele eelmise toitlustajaga, pakkudes isegi mõndagi uudset. Omavaheline suhtlemine on viisakas ja õigeaegne. Üldiselt rahuolu kinnitab ka lasteaed Buratino direktor Merle Kaar, kui esinebki vähem toiduportse, siis reageerib toitlustaja koheselt.

Terviseamet küsis 20.10.2021 tagasisidet ja hinnangut pakutavate toitude maitsete ja väljanägemise kohta kahelt Valga lasteaialt, nimeliselt „Buratino" ja „Kaseke".  Selgus, et lasteaiad annavad köögile pidevalt tagasisidet toidu maitse ja kvaliteedi kohta, köök on märkustega arvestanud, toidud on muutunud paremaks võrreldes septembrikuu algusega.

Siiski selgus Terviseameti Lõuna regionaalosakonna inspektor kontrolli käigus, et menüüde koostamisel ei ole osaliselt arvestatud sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" § 5 nõuetega,  mistõttu  menüü vajab korrigeerimist.  Amet tegi toitlustajale ettepanekud menüüde korrigeerimiseks ja  toitlustaja lubas esitada ametile 27.11.2021 nelja nädala menüüd koos toiduenergia arvestustega, mis peaks menüüde olukorda kindlasti parandama ja osalised puudused kõrvaldama.  

Vallavalitsuse tunnustab mainitud ettevõtet, kes on töötanud suure kriitika all, mis osalt põhjendatud, osalt põhjendamatu,  kuid suutnud ometigi peamised puudujäägid kõrvaldada, pakkudes kvaliteetset toitlustust. Toitlustaja on täitnud lepingust tulenevaid tingimusi täies mahus ning on arvesse võtnud kõiki asjakohaseid ettepanekuid.