14.04.23

Mis on noortevolikogu?

Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huvisid, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, volikogu ja Valga Vallavalitsuse õigusaktidest ning Valga noortevolikogu põhimäärusest. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete oma algatusel ja ühistegevustel.

Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid Valga Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Valga Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

 

Kuidas kandideerida?

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes on valimiste toimumise hetkel 14–21-aastane ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Valga vald või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Valga vallas asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus.

Kandideerimisdokumendid saab noorsootöötajatelt üle valla ja ka Valga valla kodulehelt.

Saada avaldus hiljemalt 06.04.2023 e-posti aadressile noortevolikogu@valga.ee

 

Valimisperiood

Valga valla noortevolikogu valimised toimuvad 17.04-23.04.

Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 14–21-aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Valga vald või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Valga vallas asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Hääletamine toimub elektrooniliselt infosüsteemis, kus tuleb ennast identifitseerida, ning Valga vallas asuvates üldhariduskoolides ja noortekeskustes, kus tuleb ennast identifitseerida õpilaspileti või isikut tõendava dokumendiga.

Valituks osutuvad 15 enim hääli saanud kandidaati.


Number Nimi Lühitutvustus Pilt
101 Silvert Raide

Olen Valga Gümnaasiumi õpilane Sivert Raide. Tegelen igapäevaselt palju spordiga käsipalli mängides. Lisaks löön kaasa Kaitseliidu tegevustes, noorteorganisatsiooni TORE tegevustes ning mängin malet. Olen saavutand males auhinnalisi kohti Eesti meistrivõistlustel ja käsipallis oleme oma tiimiga kaks aastat järjest saavutanud rannakäsialli Eesti meistrivõistlustel 3 koha. Olen aktiivne ka koolielus ning käin erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel ning üritan osa võtta erinevatest kooli üritustest, et rohkem kogemusi saada.

 

Olen huvitatud volikogu liikmeks saamisest, et enda vallas midagi ägedat korda saata ja soovin leida lahendusi meie noorte probleemidele. Varasemalt on mul palju kogemusi ürituste korraldamisega. Olen osalenud nii üleriigiliste laagrite korraldamises kui ka kohalike laagrite korraldamises. Olen pidanud ka treeneri ametit, kus õpetasin endast noorematele malet ja lisaks olen andnud ka mõned käsipalli trennid. Olen meeskonnatööga harjunud, kuna mängin igapäevaselt käsipalli, siis on meeskonnatöö väga suur osa minu elust. Lisaks käsipallile olen ka mänginud muid tiimi sporte nagu näiteks korvpall, võrkpall

ja jalgpall. Lisaks spordile olen meeskonnas olnud ka  erinevate ürituste läbiviimisel.

 

Panustama olen valmis sinna, kus parasjagu vaja. Eriti hästi oskaksin panustada erinevate ürituste korraldamistesse lisaks spordiga seotud üritustes saaksin olla suureks abiks. Valga vallas suudan mina noorte jaoks muuta elu huvitavamaks ja spordi ning muid üritusi juurde tuua, kus saaksid kaasa lüüa erinevas vanuses noored, kes saavad omavahel suhelda ja leida endale uusi sõpru.
102 Liis Põder

Olen Valga Põhikooli õpilane Liis Põder. Tegelen vabal ajal mitmete erinevate hobidega. Ma käin kas Kaitseliiduga metsas, Stuudio Joyga tantsuvõistlustel, Väikeste Muuseumisõpradega Eestit avastamas või rahvatantsurühma Sikutajatega esinemas. Osalen erinevatel koolitustel ja  kursustel,  viimane  neist  oli  Kaitseliiduga  Rootsi  talilaagri  kursus,  kus  sain  palju  uut  ja huvitavat  teada. 

 

Olen  koolis aktiivne ja käin erinevatel luulekonkursitel, olümpiaadidel ja muudel  võistlustel  kooli  esindamas.  Olen  Valga  Põhikooli  õpilasesinduses  kultuuri- ja meediajuht ning ka ürituste korraldamine pole minu jaoks probleem. Olen aidanud mitmeid

laagreid korraldada ja läbi nende olen saanud palju uusi teadmisi, mida olen püüdnud endast väiksematele edasi anda. Meeskonnatöö kogemusest mul puudu ei jää, seda olen õppinud tantsides, minifirmadest kui ka metsas viibides. Seal peab üksteist pidevalt aitama, olema loominguline  ja  leidma  teistmoodi  lahendusi  ning  hoidma  kambavaimu. 

 

Olen  huvitatud noortevolikokku kandideerimisest, et päriselt ka midagi ära teha. Oleks tore, kui Valga Vald muutuks järjest noortepärasemaks ja saaksime siia tuua uusi ning kaasahaaravaid tegevusi või asju, mis noortele meeldiks. See mataks maha kriitika kodulinnast, mida koolis tihti kuulen.

 

Arvan, et suudan panustada kõikjale, kuhu mind vähegi vaja, aga siiski näen ennast üritusi korraldamas ja projektidega tegelemas. Loodan, et saaksin noorte  jaoks  paremaks muuta lisaks kodulinnale ka nende mõtteviisi ja panne pähe mõte, et Valga on tõesti äge koht kus elada!
103 Eke Egor

Olen Eke, Valga Gümnaasiumi 10.R klassi õpilane. Tegelen aktiivselt TORE, kaitseliidu ja rahvatantsuga ning loomulikult ka näitlemisega. Olen aktiivne, innovaatiline ja sõbralik noormees.

Olen saanud ka tänu/tiitli "Valgamaa aasta noor vabatahtlik."

 

Olen huvitatud Valga valla noortevolikogu liige olema, sest olen huvitatud noorte aktiivsust, tervislikust ja sportlikust propageerima. Oluline on, et nooremal kooliastmel oleks eeskuju, kes tõmbab arvutist/telefonist eemale ja liikuma.

 

Noorteühendustes on kogemus TORE ja näiteringiga. Mõlemad ühendused on õpetanud mulle meeskonnatööd ja sõbraliku ning mõistvat suhtumist.

 

Ma olen suurepärane meeskonnamängja. Palju on kogemusi kus olen üksi täiesti uute inimestega ja pean täitma erinevaid ülesandeid. Saan hästi hakkama pingelistes olukordades mis vahel ette tulevad. Olen mõistev ja lahendusi otsiv. 

 

Saan arvatavasti hakkama iga valdkonnaga, kuid enim meeldiks mulle aktiivsusega seotud valdkond. Olen valmis ja suureks abiks ürituste organiseerimisel. Aitan ka näiteks projektide kirjutamisega, pakun ideid ja vastavalt võimalustele püüan kaasa aidata noorte huvidele.

 

Olenevalt võimalustest saaksin muuta Valga valla elu põnevamaks ja kaasahaaravamaks. Loomulikult saan seista noorte huvide ja mõtete eest üldiselt
104 Lisette Lee

Olen Valga noor, kes haarab igast võimalusest kinni ja tegeleb nii paljude asjadega kui võimalik. Ma õpin Valga Gümnaasiumis, juhendan Valga Põhikoolis tantsuringi Lee, tegelen ka fotograafiaga, tantsimisega ning laagrite ja ürituste korraldamisega.

 

Viimaste aastate jooksul olen kogenud, et Valga noorte elu on hääbumas, kuna noorte hääled ei jõua nende lähiringkonnast kaugemale ning seetõttu on paljud ägedad ideed jäänud teostamata, mis oleks võinud juba varem pakkuda Valga Valla noortele uusi kogemusi või elamusi.

 

Meeskonna töö pole minu jaoks võõras, olles olnud juba mitmeid aastaid seotud erinevate laagritega, olen saanud tohutult paljudel aladel ennast proovile panna, olgu selleks rühmajuht,

fotograaf/videograaf, töötubade läbiviija või üks laagri juhtidest. Meeskonna töö juures on minu jaoks oluline graafikutest kinni pidamine ning meeskonna sujuv koostöö ning suhtlus.

 

Noorte volikogus sooviksin vabatahtlikuna panustada kultuurivaldkonda, et noortel oleks rohkem erinevaid üritusi ja võimalusi suhelda näost-näkku.

 

Ma loodan, et noored näevad noortevolikogu võimalusena jagada enda muresid ja ideid ning meil on võimalus neil ideedel teoks saada ning muresid lahendada. Loodan, et noored soovivad uusi kogemusi saada ning saada osa üritustest, mis seda pakuvad. Minu eesmärk olekski pakkuda Valga valla noortele igas vanuses üritusi, millest osa saada. Lisaks soovin, et noored hakkaksid oma

kodulinna väärtustama ning ei lahkuks siit esimesel võimalusel, vaid tuleksid ka tagasi, kuid see kõik eeldabki seda, et siin oleks rohkem võimalusi, millest kinni haarata.
105 Laura Kasesalu

Ma olen Laura, käin Valga Põhikoolis. Tegelen paljude asjadega: olen Kodutütar, osalen rahvatantsurühma tegevustes, olen koolis õpilasesinduses, käin muusikakoolis ja õpin trompeti, mängin malet ja kabet. Käin palju ratast sõitmas ja looduses ning vabal ajal meeldib mulle ka lugeda.

 

Olen huvitatud Noortevolikoguga liitumisest, sest soovin noorte asjades sõna sekka lüüa ja mulle meeldib korraldada üritusi ja üleüldse asjadega aidata. Olen TORE organisatsiooni liige. Meeskonnatööga on väga palju kogemust olnud, olen käinud huviringides ja trennides kus meeskonnatöö on väga oluline (nt rahvatants).

 

Olen valmis panustama suhteliselt kõigega, sest saab uusi kogemusi ja oskusi ning ka varasemaid oskusi lihvida. Noorte heaks saan teha seda, et aitan arutada teemasid mis meid puudutavad ja aidata asjade edenemisel
106 Helina Saega

Olen Valga Gümnaasiumi 11.majandusklassi õpilane Helina.

2022 aasta sügisel otsustasin osa võtta Tartu 2024 Extended noorteprogrammist. Programmis osalemine on andnud suurepärase võimaluse avastada iseennast ja õppida sündmuse korraldamise

põhitalasid. Praegu olen tegelenud turunduse ja disainidega, eelarvestamise ning ressursiplaani koostamisega.  Koolis käin noortekooris laulmas, olen õpilasesinduse liige ning koolileht Killu toimetuses. Peale kooli veedan suurema aja Valga või Tõlliste noortekeskuses. Vabal ajal tegelen heegeldamise või kirjutamisega. 

 

Otseselt ühegi noorteühenduse liige ei ole olnud. 7.klassis olles tuli võimalus luua noortevolikogu, kuid puudus tekkis laiast silmaringist ja oskusest näha murekohtade põhikohta. Meeskonnas meeldib

mulle olla rohkem see, kes saab kindal juhised kätte, kuid on võimalus ka ise otsustada. Olen olnud õpilasesinduse president (9.klassis), ning hetkel laagri turundus- ja kommunikatsioonijuht (Tartu 2024 Extended: Ellujäämise Kunstide laager).  Olen juba mõnda aega mõelnud asjadele, mida võiks parendada kohalikus kogukonnas, kuid puudus on kaaslastest, kellega koos mõtteid ellu viia.

 

Noortevolikogus olemine aitaks kindlasti tuua rohkem nähtavale maapiirkondade noorte huve. Minul endal on kasvanud huvi kultuuri vastu ning soov noori kohaliku kultuuri arendamisse suunata koos sellega. Kultuur noorte seas oleks kindlasti koht, kuhu pööraksin rohkem tähelepanu.
107 Palua Melnikova

Mina olen Valga Priimetsa Kooli 7B – keelekümblusklassi õpilane. Olen väga hea suhtleja ja oskan väga hästi eesti keelt, sest õpin kõiki õppeaineid alates esimesest klassist eesti keeles. Olen positiivse ellusuhtumisega, õpihimuline ja uudishimulik.

 

Vabal ajal meeldib mulle õppida erinevaid võõrkeeli. Hetkel olen pühendunud inglise keele süvaõppele. Veel meeldib mulle tegeleda spordiga, sest olen tervislike eluviiside pooldaja ning hoolitsen oma tervise eest.

 

Valga valla noortevolikokku soovin kandideerida eesmärgiga arendada laiemat suhtlemis- ja juhtimisoskust, saada uusi kogemuis, mis aitaksid mul tulevikus paremini hakkama saada. Soovin, et minu kodulinna noortel oleks rohkem erinevaid vaba aja veetmise võimalusi ja huvitavaid noorteüritusi. Samas tahan, et meie koolipere läviks senisest enam eesti keelt kõnelevate noortega.

 

Olen oma kooli õpilasesinduse liige juba teist aastat. Olen aktiivne, mitmete ettevõtmiste algataja ja läbiviija. Nii oli minu idee korraldada koolis noore talendi konkurss ja nüüd otsime juba teist aastat oma koolipere liikmete hulgast andekaid noori. Oskan kuulata teiste arvamusi, olen meeskonnatöös mõistev. Pean oluliseks, et heade ideede genereerimine on meeskonnatöö alus.

 

Kuna olen huvitatud kõikidest eluvaldkondadest ja soovin laiendada igal alal oma silmaringi, siis olen valmis panustama kõigesse, mis muudaks meie noorte elu veelgi huvitavamaks ja turvalisemaks. Eelkõige huvitavad mind meid ümbritsev keskkond ja meie kestlik areng.

 

Olen kindel, et oman kogemuste pagasit, mida saan jagada oma eakaaslastega. Kõigepealt peab meie kodukoht muutuma atraktiivsemaks ja turvalisemaks.
108 Ander Alliksaar

Olen Ander, õpilane, muusik, kirjutaja, sportlane- kuidas keegi soovib mind nimetada. Tegelen vägagi erinevate tegevustega, alustades heategevusest lõpetades spordiga. Heategevusest poole

pealt esinen hooldekodu elanikele läbi kandlemängu.  Minujaoks on ka oluline tähtsamate sündmuste kajastamine, panuse olen andnud läbi kaastööde, kajastades sündmusi ajalehtedes.

 

Arvamuse avaldamine iseenesest mängib minu elus vägagi olulist rolli: läbi õpilasesinduse ja avalike esinemiste olen mõtestanud enda jaoks missugust ühiskonda me soovime näha paar-paarikümne  aasta pärast. Viimase tõttu olengi huvitatud Valga valla noortevolikogu liige olemast. Pöörata tähelepanu meie praeguse noorpõlve vaatevinklist, Valga vallas valitsevatele probleemidele ning läbi koostöö arendada olemasolevat. Eelnevat on mul kokkupuuteid Valgamaa noorte kotkaste ja kodutütarde ühendusega. Olen seal olnud aktiivne liige ning ka vabatahtlik. Meeskonnatöö on igati tiivule tõstev, kui kõik liikmed teavad enda rolle. Olen leidnud, et koostöös peitub võim ja ühisel meelel on mõjukust enam. Eriti panen seda tähele täiskasvanuga leppeid sõlmides.

 

Minu jaoks oleks südamelähedaseks teemaks noorte kultuuri- ja vabaajaveetmiste võimaluste laiendamine. Praegusel hetkel tunnevad paljud Valga valla noored ,,Siin midagi pole teha". Peaksime tõstma Valga valla kohtade atraktiivsust nii, et järgnev põlv ei soovi siit põgeneda.
109 Hanna-Liisa Kronberg

Olen aktiivne Valga valla noor ja õpin Valga Põhikooli lõpuklassis, oma vabal ajal tegelen ma rahvatantsuga ja käin muusikakoolis ning draamaringis, võtan osa nii kaitseliidu üritustest kui ka teistest erinevatest sündmustest ja üritustest, et saada uusi kogemusi.

 

Valga valla noortevolikogu liige olen huvitatud olemast, sest soovin, et ka Valga valla noortel oleks võimalus vallaasjades kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada ning soovin aidata leida abi noortel, kes seda vajavad. Olen ka varasemalt noorteühendustega kokku puutunud läbi Valga Põhikooli õpilasesinduse, kus olen juhatuse liige. Meeskonnatööga on mul kogemusi tänu sellele, et olen teinud minifirmat, kus meeskonnatöö on kõige olulisem, samuti on see väga oluline ka rahvatantsurühmas.

 

Vabatahtlikuna olen valmis panustama hariduse, kultuuri ja spordi valdkonda aga ka sotsiaalabi, lastekaitse ja tervise valdkonda, sest just need on kõige enam seotud laste ja noortega ja oskaksin nendes valdkondades ka paremini kaasa rääkida, olles ka ise noor. Mina arvan, et suudan aidata noortel oma häält kuuldavaks teha ja enda huvide eest seista ning tegutsedes koos teiste noortega luua Valga valda võimalusi, et noored end siin veel paremini tunneksid.
110 Enari Renee Kase

Olen 18 aastane Valga Gümnaasiumi õpilane. Praegu läheb põhirõhk ajast gümnaasiumiõpingutele, vabal ajal eelistan vabas õhus liikuda, jalutada ja vahel ka jalgrattaga sõita.

 

Liige olemisest olen huvitatud, sest see oleks minu jaoks täiesti uus kogemus ja mulle meeldib end uutes väljakutsetes proovile panna. Olen lõpetanud TORE koolituse. Meeskonnatööd on minu elus olnud üldjuhul kooliga seotud ja olen täitnud nii juhi kui ka kuuletuva liikme rolli ning enda arvates mõlemaga hästi toime tulnud.

 

Kuna see oleks uus kogemus minu jaoks, tahaksin kätt proovida erinevates valdkondades, kuid mulle hingelähedasim on siiski kultuur ja vabaaeg. Ms ei tea, kas suudaksin midagi otseselt paremaks muuta ja muutuste positiivsus võib olla subjektiivne hinnang, aga ehk suudaksin mitmekesisemaks muuta senist kultuurielu ja täiendatakse erinevaid vabaaja tegevuse võimalusi.
111 Mirell Murumaa

Olen Mirell Murumaa, 15. aastane neiu Tsirguliinast. Tegelen hobikorras motospordiga ja muusikaga. Vabal ajal meeldib mulle mängida sõpradega võrkpalli ja korvpalli. Olen huvitatud Valga valla noortevolikoguga liitumisest, et anda panus noortele oluliste teemade aruteludel ja ideede genereerimisel ning lahenduste leidmisel.

 

Olen olnud pikalt kooli õpilasesinduse liige ning sellel aastal õpilasesinduse asepresident. Töö õpilasesinduses on andnud mulle julguse oma seisukohti väljendada ja ideid kaitsta. Olen olnud

erinevate kooliürituste organiseerimismeeskonnas, astunud üles õhtujuhina ning esinenud laulude ja luulekavadega. Meeskonnatöö kogemuse olen saanud osaledes Valgamaa Noorte Suvekoolis ning

Valgamaa Tankla Õpilasmalevas 2022. Olen kiire kohaneja ning aktiivne ning koostööhimuline.

 

Noortevolikogu liikmena olen valmis panustama nii kultuuri kui spordi valdkonnas. Meie tulevik on meie endi kätes ja meie tulevik on meie endi muuta. Arvan, et suudan avaldada arvamust nii enda kui ka teiste eest, ka nende eest kes seda ei julge teha.
112 Tõiv Peegel  
113 Egert Osspiov Minu nimi on Egert Ossipov. Käin Valga Põhikoolis, 9. klassis. Olen huvitatud kuna tundub huvitav ja lahe. Pole varem olnud kogemust erinevate noorteühendustega. Minu meeskonna töökogemus on hea kuna olen tavaliselt meeskonnas see kes toob erinevaid näiteid välja ja tulevad erinevad mõtted. Valdkond milles tunnen ennast hästi on noorsootöö, sest tunnen riskinoorte hingeelu.

114

Emma Hansson

Minu nimi on Emma ja ma olen kohalik Valga elanik. Hetkel õpin Valga Gümnaasiumi 11. reaal klassis, käin muusikakoolis kandle- ja ukuleleansamblis mängimas, lisaks kuulun rahvatantsu neiduderühma ,,Piiripealsed" ning minu lemmik spordiala on võrkpall. Peale selle korraldan aeg-ajalt EKNK Valga koguduses noorte kogunemisi ja viin läbi kooliga seoses töötubasid. Mulle meeldib autoga sõita ja sõpradega huvitavatel teemadel diskuteerida.

 

Sooviksin olla Valga valla noortevolikogu liige, sest tahan kaasa rääkida meie armsa valla arenduses ning tuua lauale ja arutada ideede üle, mis muudaksid Valga valla noorte jaoks atraktiivsemaks. Lisaks leian, et selline kogemus oleks igati põnev ning väljakutseid esitav.

 

Minu meeskonnatöð kogemus on kirju. Suviti olen olnud lastelaagrite korralduse liige ning nagu varasemalt mainitud - viin läbi koos klassiõega töötubasid, rakendan tiimitöö oskusi rahvatantsurühmas ja võrkpalli mängus. Lisaks olen osalenud mitmetel meeskondadele mõeldud teadusvõistlustel, kus alati ei ole kerge ühiseid lahendusi probleemidele välja mõelda, kuid kannatlikkuse ja kompromissidega saab alati töö tehtud.

 

Oleksin valmis panustama igas valdkonnas, mis vajab panustamist. Spetsiifilisemalt aga on minu teemaks noorte vaba-aja ja spordiga seotud tegevused. Usun, et suudan noorte jaoks laiendada vaba aja veetmise võimalusi ning lahendada nt Pedeli ümbrusega seotud küsimusi.
115 Kristella Sikk

Olen Valga Gümnaasiumi õpilane Kristella Sikk. Tegelen rahvatantsu ja võtan osa ka gümnaasiumi õpilasesinduse tegevustest.

 

Leian, et läbi valla noortevolikogu on võimalus rääkida kaasa otsuste tegemisel ning anda oma panus. Kahjuks varasemalt pole noorteühendustega kogemust polnud, kui õpilasesindus selle alla ei liigitu. Julgen öelda, et suudan meeskonnas vajadusel võtta ohje enda kätte ning jaotada ülesandeid kui ka ise oma saadud ülesandeid täita.

 

Mulle meeldiks anda oma panus kultuuris, üritustel ja kuidas muuta meie valda loodussõbralikumaks ning atraktiivsemaks noortele. Ma arvan, et kuna olen ka ise noor, siis suudan leida lahendusi, mis võiksid meeldida ka enamik noortele.
116 Martin Väljur

Olen 18-aastane noormees, kes soovib kandideerida Valga valla noortevolikogu liikmeks. Olen aktiivne ja avatud suhtleja, kellele meeldib kaasa rääkida kohalikku noorteelu puudutavates teemades.

 

Mul on varasem kogemus koostööst Valga Noortekeskuse ja erinevate noorteprojektidega, sealhulgas noorte osalushäkk 2022, kus sain tutvuda Tallinna noortevolikogu esimehega ning tema kogemusest ning mõtteviisist saadud inspiratsioon innustas mind ka enda kodukohas kaasa rääkima. Meeskonnatöö on mulle alati meeldinud ning ma olen kindel, et mul on vajalikud juhtimisoskused, et kaasa aidata noortevolikogu töös.

 

Olen eriti huvitatud haridusest, noorte kodanikualgatustest ja nende kaasamisest kodukoha arengusse. Soovin toetada sündmuste korraldamist, mis on noortele olulised ning mitmekesistaksid nende vabaaja tegevusi, toetades samal ajal nende tervislikke harjumusi ja arengut. Noortevolikogu kaudu soovin anda oma panuse kodukoha elu paremaks muutmisse, kus noored saavad ise kaasa rääkida ja olla aktiivsed kodanikud.

 

Loodan, et minu kogemused ja ideed võiksid olla kasulikud Valga valla noortevolikogu liikmena ning ootan huviga võimalust oma panuse andmiseks. Aitäh!
117 Kädi Rõõmus

Olen aktiivne, elurõõmus ja õpihimuline noor, kes õpib Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis. Tegelen jõutõstmise, rahvatantsuga ning olen ka aktiivne kodutütar. Põhikoolis olen osalenud õpilasesinduses ja klassi t tegevuste elluviimisel. Varasemalt olen loonud ka kaks minifirmat ning osalenud Taheva Avatud Noortekeskuse tegemistes ja projektides.

 

Noortevolikogu liikmeks astumine oleks minu jaoks arendav suhtluse, koostöö ja elluviimise alal. Valdkonnad, mis mulle huvi pakuvad on tervis, keskkond ja kultuur. Mõtleksin kindlasti ka noorte elu huvitavaks tegemisele ja tervislikele eluviisidele. Elades maapiirkonnas saan rõhutada siinsete noorte huve ja transpordiprobleeme.
 
118 Kadri Rätsepp

Olen õpihimuline, koostööaldis ja teotahteline noor Valgamaalt. Omandan keskharidust Valga Gümnaasiumis, käin seal kümnendas humanitaarklassis. Õpin Valga Muusikakoolis laulmist ja Tartus kitarri ning mulle meeldib raamatuid lugeda, matkata ja kirjutada.

 

Soovin saada noortevolikogu liikmeks, sest tahan kaasa rääkida noori puudutavatel teemadel ning pean oluliseks seda, et noorte hääl saaks kuuldavaks. Põhikoolis õppides olin kaks aastat õpilasesinduse president. Õpilasesinduse töös osaledes sain peamise meeskonnatöö kogemuse just Ürituste korraldamise, projektide elluviimise ja ühenduse üldise toimimise juhtimisega. JJ-Street tantsukoolis olles olin üks osaline projektist "Karjäär sotsiaalmeedias" ning olen ka varasemalt osalenud aktiivselt erinevates tegemistes ja projektides Taheva Avatud Noortekeskuse kaudu.

 

Valdkondadest paelub mind kõige enam kultuur ja loometegevus, sest need on mulle kõige südamelähedasemad. Arvan, et suudan noorte jaoks paremaks muuta nende üldist heaolu kaasamise, huvide esindamise ja nende eest seismise tulemusel. Tahan muuta üritused ja teenused ka majanduslikult ja vaimselt keerukates olukordades olevatele inimestele kättesaadavamaks. Erilise fookusena soovin tähelepanu pöörata Valgast väljaspool elavatele inimestele, kellele on olulisteks teemadeks näiteks transport, kaasamine ja teenuste kättesaadavus.
 

Valimiskomisjon

Valga valla noortevolikogu valimisi korraldab Valga vallavalitsuse poolt kinnitatud valimiskomisjon:

  • spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra;
  • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Siret Kõrge;
  • Valga Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Dea Margus;
  • Valga Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Karoliine Saega;
  • Keskkonnaspetsialist Madis Mumm.
Toimetaja: ELISABETH TÕNISSON