UUDISED JA TEATED

Valga valla planeeringu teade: Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14

Detailplaneeringuala piiri muutmine

Valga Vallavalitsus algatas 19.02.2020. a korraldusega nr 40 Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14 krundi osale kavandatava reoveepuhasti detailplaneeringu koostamise. Planeering algatati eesmärgiga määrata ehitusõigus reoveepuhasti ehitamiseks. Valga Vallavalitsuse 01.07.2020. a korraldusega nr 228 otsustati suurendada planeeringuala piiri. Muudetavates piirides on planeeringuala ligikaudu 4800 m2. Reoveepuhasti detailplaneeringuala piiri suurendamine otsustati kahte asjaolu arvestades:

Et tagada suuremad võimalused reoveepuhasti asukoha valikuks ja ehitusõiguse määramise kokkuleppe saavutamiseks planeeringuala piires. Lüllemäe küla elanikud ja Lüllemäe Põhikool on avaldanud arvamust, et kavandatav reoveepuhasti ei sobi avalikult kasutatava ruumi lähialale. Valga Vallavalitsus analüüsis erinevaid võimalusi ja jõudis järeldusele, et kõiki asjaolusid arvestades, sh kaaludes otstarbekust, mõistlikkust ja säästlikkust ning huvide tasakaalustamist, on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus jõuda kõiki osapooli rahuldava kokkuleppeni planeeringuala piiri suurendades. Sellisel juhul on võimalik määrata reoveepuhasti ehitusõigus võimalikult kaugele avalikult kasutatavast Kirikumõisa teest. Planeeringu menetluse käigus kokku lepitud asukoht, hoonele määratvad arhitektuursed tingimused ja krundi haljastuse põhimõtted tagavad planeerimislahenduse elluviimisel loodava keskkonna kvaliteedi.

Maanteeamet on esitanud seisukohad algatatud planeeringu koostamiseks, mis mh sisaldab tähelepanu juhtimist, et kõik planeeringuga kavandatud, sh liikluslahendused peavad jääma planeeringuala sisse. Sellest tulenevalt suurendatakse planeeringuala piiri üle Kirikumõisa tee kergliiklusteeni.

Valga Vallavalitsuse 1.07.2020. a korraldusega nr 228 ja detailplaneeringu materjalid on avalikustatud Valga valla veebilehel https://www.valga.ee/238

Lenna Hingla, planeeringute juhtivspetsialist

lenna.hingla@valga.ee