Veemajandus Valga vallas

Valga valla territooriumil osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ning korraldab tänavavalgustust AS Valga Vesi.

AS Valga Vesi põhiülesanne  on oma klientidele kvaliteetse vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ning uute klientide liitmine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Täiendavalt on AS Valga Vesi oma ülesandeks võtnud ka tänavavalgustuse korrashoiu ja arendamise.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni riketest saab teatada 24 h telefonil 523 4563. Tänavavalgustuse riketest saab teatada 24 h telefonil 5308 0253.

Täpsem info AS Valga Vesi koduleheküljelt.

Joogivee-, suplusvee-ja basseinivee kvaliteedist Valga vallas 2019. aastal

Terviseamet (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas vastavalt rahvatervise seaduse § 15 lg 1 ja veeseaduse (edaspidi VeeS) § 250 lg 3 ning tulenevalt § 92 lg 1 p 3 kogub ja töötleb andmeid joogivee ja suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta. 

Valga valla haldusterritooriumil oli 2019.aasta lõpu seisuga neli joogivee käitlejat (AS Valga Vesi, Atria Eesti AS, Paju Pansionaadid ja SA Taheva Sanatoorium) ning kokku 19 ühisveevärki.

Joogivee kvaliteeti kontrollib regulaarselt joogivee käitleja ning pisteliselt Terviseamet.

Kõigis ühisveevärkides, mis varustavad elanikkonda joogiveega, vastab joogivesi sotsiaalministri 24.09.2019 määrusega nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.

Vastavalt VeeS § 87 lg 4 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannete hulka tarbijale ja järelevalve-ametnikule teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

Valga valla territooriumil on Valga Põhikooli ujula. Ujula on täitnud Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruses nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele" esitatud nõudeid, basseini vett on kontrollitud ettenähtud sagedusega ja mahus, vesi vastab nõuetele.   

Valla territooriumil on üks supluskoht Pedeli paisjärvel. Vastavalt seirekalendrile, mis koostati Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määruse nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" (määrus kehtis kuni 01.10.2019) § 4 lg 4 alusel, võeti 2019. a suplushooajal paisjärve supluskohast viis suplusvee proovi, nendest ühe võttis amet järelevalve korras.

Amet hindab pärastsuplushooaja lõppu, jooksva aasta lõpuks, suplusvee kvaliteeti ja klassifitseerib supluskohad lähtudes Sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" (edaspidi määrus nr 63) § 6 nõuetest Nõuded suplusveele ja supelrannale –Riigi Teataja.

Lähtudes määruse nr 63 § 7 lõikest1 klassifitseeris amet Pedeli paisjärve supluskoha suplusvee kvaliteedi (2016-2019) klassi hea.

Supluskoht

Suplusvee klass

90-protsentiil soole enterokokid

90-protsentiil E. Coli

95-protsentiil soole enterokokid

95-protsentiil E. Coli

Pedeli paisjärve supluskoht

Hea

177,52

361,32

333,50

614,62

 

Analüüside tulemustega saab tutvuda joogivee terviseohutuse infosüsteemis (VTI) https://vti.sm.ee/ ja Terviseameti kodulehel kus VTI kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

Vastavalt omavalitsuste liitumise juhtrühma otsustele hakkab Valga vallas kehtima senine Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri. 

Tutvu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga.