Andmekaitse

Isikuandmete töötlemise alused

Valga vallavalitsusel on õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida Valga valla elu, lähtudes valla elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi.

Vallavalitsus tagab elanike seaduslike õiguste ja vabaduste kaitse ja seaduste järgimise oma ülesannete ja kohustuste täitmisel. Vald  oma ülesannete täitmisel teostab avaliku võimu ja täidab avalikke ülesandeid, mille tõttu vallaelanike isikuandmete töötluse kohustus võib olla õigusaktis otse nimetatud või ka tuletatud selle täitmise vajadusest, sõlmitud lepingute alusel või vabatahtlikul nõusolekul.

Vald vastutava töötlejana

Vald  vastutava töötlejana  määrab kindlaks isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid. Vastutava andmetöötlejana  lähtub  seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõttest, kogub ainult töötlemiseks  vajalikke andmeid võimalikult optimaalsel määral. Andmed säilitatakse vastavalt seaduses või valla poolt vastuvõetud dokumentides säilitustähtaegade kohaselt. Vald tagab andmete usaldusväärsuse ja rakendab andmetele vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid. Valla kontaktandmed leiad siit.

Andmekaitse rakendamine

Vallavalitsus töötleb oma ülesannete täitmisel nii isiku-kui ka eriliigilisi andmeid. Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue jne või isiku pöördumine ametiasutuse või omavalitsusorganite poole). Isiku algatuse või osaluseta töötleb ametiasutus isikuandmeid ainult juhul, kui seadus näeb ette vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks. Dokumendi saamisel kontrollib vallavalitsuse vastav töötaja dokumendis isikuandmete olemasolu. Kui need isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, siis tehakse dokumendiregistris avalikult nähtav ainult dokumendi registreerimisnumber, registreerimise kuupäev, dokumendi liik (kiri, avaldus jms), juurdepääsupiirangu alus ja tähtaeg ning dokumendi täitmiseks saanud ametniku nimi. Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kasutatakse ainult ametiasutuse siseselt ning ametnike poolt, kellel on neid vaja tööülesannete täitmiseks. Teistele isikutele väljastame isikuandmeid isiku nõusolekuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel.

Kui andmed küsitakse elanikult endalt, siis teavitatakse, mis  andmete esitamine tuleneb õigusaktist või lepingust, samuti esitamata jätmise võimalikud tagajärjed. Kui andmed saadakse nõusoleku alusel, siis teave õiguse kohta nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse rakendamine

Uute toodete/teenuste või isikuandmeid mõjutava töökorralduse muudatuse kavandamisel ning rakendamisel arvestatakse algusest peale andmekaitse põhimõtete ning asjakohaste turvameetmete rakendamisega ja valitakse  kõige privaatsussõbralikumad lahendused.

Kolmandatesse riikidesse edastamine

Andmed hoitakse ja säilitatakse Eestis ja väljapoole Euroopa Liidu piire kolmandatele isikutele ei edastata.

Rikkumised

Vald dokumenteerib kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sh asjaolud, mõju ja parandusmeetmed. Rikkumistest teavitakse Andmekaitse Inspektsiooni 72 tunni jooksul (v.a. juhul, kui rikkumine ei kujuta inimesele ohtu). Vald teavitab elanikku viivitamatult tema andmetega seotud rikkumisest, kui see kujutab endast suurt ohtu (v.a. juhul, kui andmed on muudetud loetamatuks või võetud muud kahju leevendavad meetmed või kui teavitamine nõuab ebamõistlikke pingutusi – viimasel juhul asendatakse isiku teavitamine avaliku teadaandega).

Valga valla elaniku õigused

Valla elanikul on õigus tutvuda oma isikuandmetega, taotleda nende parandamist või kustutamist, samuti piirata oma isikuandmete töötlemist ja kasutada andmete ülekandmise õigust. Silmas tuleb pidada alljärgnevaid asjaolusid:

  • paranduste tegemiseks võib ametiasutus nõuda täiendavaid tõendeid;
  • andmete kustutamise nõudmisel tuleb arvestada, et isikuandmeid säilitatakse vastavalt seaduses ja valla dokumentides ettenähtud säilitamistähtaegadele ja kui see on tehniliselt teostatav pärast säilitamise tähtaegade lõppemist siis andmed kustutatakse;
  • andmete ülekandmist saab kohaldada ainult nendele andmetele, mille kogumise aluseks on kas vallaelaniku nõusolek või vallaelaniku ja valla andmetöötlejana vahel sõlmitud leping;
  • kui andmetöötlus vallas toimub avaliku võimu teostamisel, avaliku ülesande täitmisel (seaduse alusel), siis õigus andmete ülekandmisele ei kohaldu.
  • riiklikest registritest, millesse ametiasutus on andmeandja (Eesti rahvastikuregister, sotsiaalteenuste – ja toetuste andmeregister, majandustegevuse register, riiklik ehitisregister, riigi maakataster, kinnistusraamat, Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, kohustusliku kogumispensioni register, e-toimiku infosüsteem) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse (rubriik „Kodanikule") kaudu. 

Kaebuse esitamine

Kui Valga vald  on Teie hinnangul töödelnud Teie andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus pöörduda kaebusega andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Andmekaitsespetsialist

Seoses erinevat liiki isikuandmete töötlemisega on vald avaliku sektori asutusena määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on järgmised:

juhtivsekretär Liina Pettai

Valga vallavalitsus

Puiestee 8 Valga linn

e-post: andmekaitse@valga.ee