Maa ja keskkond

Valga vallas on võetud suund kvaliteetse ja atraktiivse elukeskkonna loomiseks, mis vastab kaasaegsetele vajadustele ning väärtustab kohalikku loodust ja keskkonda. Selleks arendatakse ja renoveeritakse taristut, korrastatakse järjepidevalt avalikku ruumi, viiakse läbi erinevaid keskkonnaprojekte, hooldatakse aastaringselt vallale kuuluvat teedevõrgustikku ja haljasalasid ning rakendatakse keskkonnateadlikku jäätmemajanduspoliitikat. Kaardistatakse ebavajalikku ja amortiseerunud hoonestust ning otsitakse vahendeid kolemajade lammutamiseks. Maa ja keskkonna valdkonda puudutav töö on jaotatud vallavalitsuse erinevate teenistuste vahel.

Valga vallas vastutab teede ja tänavate aastaringse hoolduse eest vallahooldusteenistus ning lepingulised partnerid. Samuti hooldab teenistus avalikke haljasalasid ning korraldab suvised niitmistööd. Lisaks kantakse hoolt sildade, truupide, sadevee ärajuhtimisüsteemide ning veekogude eest. Samuti koordineeritakse hulkuvate loomade püüdmist ning väljastatakse raielubasid ohtlike puude langetamiseks tiheasustuspiirkondades.

Munitsipaalvara teenistuse põhiülesandeks on Valga valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine, kalmisturegistrite ja jäätmevaldajate registri pidamine. Teenistus tagab ka rannavalve toimimise suvehooajal. Samuti korraldatakse vallametsa haldamist, metsauuendustöid ja raiet, teostatakse kontrolli metsatulekahjude osas ning korraldatakse metsavalvet. Hallatakse valla territooriumil paiknevaid kalmistuid ning korraldatakse matmispaikade jaotamine.

Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuses töötab keskkonnaspetsialist, kes tegeleb keskkonnalubade kooskõlastamise ning arvamuse andmisega lubade eelnõu kohta. Samuti keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise vajaduse hindamisega. Lisaks korraldab ning teostab keskkonnakaitsealast ning jäätmekäitlusalast järelevalvet. Samuti kirjutatakse koostöös välisprojektide- ja arenguteenistusega mitmeid keskkonna ja arendustegevusega seotud projekte ning koordineeritakse nende elluviimist.