Projektid

Valga Vallavalitsus osaleb aktiivselt erinevates taotlusvoorudes ja on saanud toetust mitmete valdkondade arendamiseks. Käimas on nii sotsiaal-, haridus-, spordi- kui ka noorsoovaldkonna projekte. 

Osaletakse Valgamaa Partnerluskogu taotlusvoorudes, kus Leader meetme toel on rajatud maapiirkondadesse avalikuks kasutuseks mängu- ja spordiväljakuid ning soetatud vahendeid vabaaja veetmise võimaluste rikastamiseks. Samuti on toetust saadud Regionaalsete investeeringutoetuste programmist, mis toetab regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

Vallavalitsus on allkirjastanud raamlepingu Euroopa Komisjoni Eesti esindusega, mille raames vallavalitsus koordineerib aastatel 2018-2020 projekti Europe Direct teabekeskus-Valgamaa tegevusi.  Europe Direct teabekeskuste võrgustik on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides toimiv võrgustik, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni EL-i puudutavates küsimustes.

Valga Vallavalitsus on partneriks ka mitmetes Euroopa territoriaalse koostöö programmide poolt rahastatud projektides. Perioodi 2014-2020 programmid jagunevad piiriülese koostöö, piirkondadevahelise koostöö ning riikidevahelise koostöö programmideks.

Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut heanaaberliku koostöö kaudu ning pakkuda programmi piirkonna inimestele paremaid võimalusi edukaks ja täisväärtuslikuks eluks. Nimetatud programmi raames tehakse edukalt koostööd nii Valka linna kui Vidzeme Turismiassotsiatsiooniga.

Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programm toetab integreeritud territoriaalset arengut ning koostööd innovaatilisema, paremini ligipääsetavama ja jätkusuutlikuma Läänemere piirkonna nimel. Programm keskendub koostöötegevustele ning riikidevahelise mõjuga investeeringutele, mis parendavad piirkonna territoriaalset potentsiaali ning vähendavad sotsiaalmajanduslikke erinevusi Euroopa lääne- ja idapoolsete alade vahel. Programmi raames on Valga valla peamiseks koostööpartneriks Vidzeme planeerimisregioon.

Lisaks Rahandusministeeriumi poolt koordineeritavatele territoriaalse koostöö programmidele on Valga vald osalenud ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu projektides ning Erasmus+ programmis.

Tutvu käimasolevate projektidega.

Tutvu läbiviidud projektidega.