Mittetulundusühingud ja seltsingud Taheva piirkonnas

Taheva Valla Külade Selts

Ühingu eesmärgiks on Taheva piirkonna külaelu arendamine ja piirkonna konkurentsivõime tõstmine, endistes Hargla kihelkonna piirides elavate inimeste elukvaliteedi parandamine ja vaba aja veetmise-, kultuuri-, sportimise- jms võimaluste loomine ja mitmekesistamine, kohaliku kultuuri-, paikkonna ja ajalooga seotud inimeste ühendamine, nende huvide eest seismine, vastavasisuliste ürituste korraldamine, harimine ja koolitamine, suhtlemine teiste sarnaste seltsidega jms,Selle  saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: korraldatakse teemakohaseid üritusi, külakoosolekuid; koostatakse vastavaid trükiseid ja infomaterjale; koostatakse projektitaotlusi eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite hankimiseks.

Registrikood: 80292494;
tegutsenud alates 2009. aastast;
kontaktisik: Monika Rogenbaum, telefon: 518 2380; e-post: monika.rogenbaum@eesti.ee

 

Seltsing Hargla Külaselts

Seltsing tegutseb Harglas ja hangib oma tegevuseks vahendeid peamiselt projektitaotluste koostamise kaudu. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsingu tegevuse eesmärkideks on Hargla küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine, kodutunde kujundamine.

Tegutsenud alates 2002. aastast;

seltsingu aadress: Hargla Maakultuurimaja, Hargla, Valga vald, 68014 Valga;

kontaktisik: Monika Rogenbaum, telefon: 518 2380; e-post monika.rogenbaum@eesti.ee

 

 

Tsirgumäe Toidusalu MTÜ
MTÜ eesmärk on rajada toidusalu, mis kujutab endast metsaparki, kuhu on istutatud nii inimesele kasulikke taimi (söödavaid, ravivaid, kütte või ehitusmaterjalina kasutatavaid) kui ka toidusalu terviklikuks toimimiseks vajalikke taimi, jäljendades istutuspõhimõtetelt looduslikke ökosüsteeme ja mustreid. Toidusalu rajamine on aastatepikkune protsess, selle planeerimisel tuleb läbi käia mitu etappi Esimese etapina otsustati rajada agromets, kuhu külvatakse õunapuude vahele mitmesuguseid tera- ja köögivilju. Kõik toidusalus vajaminevad suuremad tööd tehakse hobujõul, selleks on meeskonnas väljaõppe saanud mitu inimest. 
Registrikood: 80589774;
tegutsenud alates 2020. aastast;
kontaktisik: Heldor Sepp, telefon: 5919 1242; e-post: heldorsepp@gmail.com
 
 
MTÜ Sõprade Pool 
MTÜ on loodud eesmärgiga luua kodukohta uusi võimalusi huvipakkuvate tegevustega tegelemiseks. MTÜ-l on käsil Kalliküla Hobikeskuse loomine. Peagi saab valmis saekaater ja puidukäitlusruumid, kus on igaühel võimalik oma isiklik puit saematerjaliks lõigata ja hööveldada. Hobikeskuses on algeliselt olemas ruum ja inventar hobimesinikele. Planeerimisel on ruumid ka mehhaanikahuvilistele. Teine valdkond, millega MTÜ tegeleb, on kogukonna noored. Noortele pakutakse koolitusi, laagreid, huviringe ning arendatakse Gaia õppesuunalist klassi.
Pikemas plaanis on idee arendada Kirepi talu kompleks nii, et aidata kohalike ettevõtjate tooteid viia otse tarbijani.
Registrikood: 80591328;
tegutsenud alates 2021. aastast;
kontaktisik: Jandra Mölder, telefon: 5740 4717; e-post: jandra.molder81@gmail.com
 

 

Koikküla Külaselts

Külaseltsi tegevuse eesmärgiks on Koikküla küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine.

Rg.kood: 80165330

Tegutsenud alates 2002. aastast;

kontaktisik: Hille Tamman, telefon: 769 8525; e-post: hille.tamman@gmail.com

 

 

Seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaselts

Seltsingu tegutsemise eesmärkideks on Tsirgumäe ja Sooblase külade elujõu säilitamine, kohaliku kultuurielu elavdamine, külaelanike silmaringi avardamine ja nende teadmiste täiendamine.

Tegutsenud alates 2006. aastast;

kontaktisik: Lea Radsin, telefon: 527 1452; e-post: learadsin@hot.ee

 

 

Seltsing Hargla Maanaiste Klubi

Seltsingu tegevuse eesmärk on seltsingu tööst osavõtjatele käsitöö, toidu valmistamise, tantsimise-laulmise, mängude, aianduse jms valdkondades uute teadmiste pakkumine ja vastavate loengute, õppereiside, kokkusaamiste organiseerimine.

Tegutsenud alates 2006. aastast;

kontaktisik: Lea Radsin, telefon: 527 1452; e-post learadsin@hot.ee

 

 

Mittetulundusühing Hargla Jahiselts

Mittetulundusühingus on 25 liiget. Peamiselt tegeldakse jahindusega, kuid alates 2008. aastast on MTÜ arvestatava panuse andnud Tsirgumäe-Sooblase külaelu arengusse. Rajatud on toetuse abil seltsimaja Sooblase külla, valmis 2010. aastal.

Reg.kood: 80257894.

Kontaktisik: Andres Rõõmus, telefon: 516 3302, e-post: andresroomus@gmail.com

 

MTÜ Hargla piirkonna sõbrad
Registrikood: 80562640;
tegutsenud alates 2019. aastast;
kontaktisik: Rasmus Onkel, telefon: 5626 4816; e-post: rasmus.onkel@gmail.com
 
 
Mittetulundusühing Parmu Ökoküla
MTÜ Parmu Ökoküla asub Tsirgumäe, Sooblase, Hargla ja Tõrvasõ külade piires. Ökokülas elavad ja toimetavad rohelise mõtteviisiga inimesed, kes oma tööde juures seavad esmaseks eesmärgiks loodussõbraliku eksisteerimise. Töö juures arvestatakse rahvuslikke kogemusi ja kultuuri. Kogu töö püütakse teha „kondiauru" jõul. Mis ei tähenda seda, et ei võiks kasutada kaasaegseid tööriistu ja tehnoloogiaid. Külas liigutakse kas jalgsi, jalgratta, paadi, suuskade või hobustega. Kasutatakse kaasaegseid side ja kommunikatsioonivahendeid. Nende käivitamiseks vajalik energia tuleb saada päikese, tuule, vee vms alternatiivsel viisil. Ökoküla kavandatavad tegevused: lihaveiste kasvatus, metsaraie ja hooldustööd ja metsa väljavedu küla piiridest, vajaliku toidu muretsemine kohapealt, ravimtaimede ja toidulisandite kogumine, hobuste hooldamine jms.
Registrikood: 8025 7813;
kontakisik: Hannah Loore Toomeorg, telefon: 511 1228, e-post: sgh@hot.ee;
koduleht: www.parmu.ee
 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla Kogudus

Registrikood: 80210131;
kontaktisik: Monika Rogenbaum, telefon: 518 2380; e-post monika.rogenbaum@eesti.ee
 
MTÜ Harglõ Tarõ
Registrikood: 80593304;
tegutsenud alates 2021. aastast;
kontaktisik: Piret Puhalainen, telefon: 5780 1509; e-post: ppuhalainen@gmail.com