Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusspetsialisti ametikohale
 
Valdkond:
 • haridus: huviharidus, muu haridustöö
Ametiülesanded:
Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on valla haridusvaldkonna ja haridusasutuste töö koordineerimine (täpsemad ülesanded on välja toodud ametijuhendis).
 
Kandidaadilt ootame:
 • madalaim nõutav haridustase: bakalaureusekraad;
 • töökogemust hariduse valdkonnas, kasuks tuleb juhtimiskogemus;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskust;
 • teadmised omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmist;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • head suulist ja kirjalikku eneseväljendamise oskust, pingetaluvust, kohusetundlikkust, otsustusvõimet.
Omalt poolt pakume:
 • vastutusrikast, huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • võimalust panustada omavalitsuse arengusse;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • ametipalka 1350 eurot kuus, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust ametiülesannete täitmisel.
Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Täistööaeg. Tähtajatu töö.
 
Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada digiallkirjastatult 2. veebruariks 2021 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee või Valga Vallavalitsuse aadressil Puiestee 8, Valga  68203. Märgusõna „Haridusspetsialisti konkurss".
 
Lisainfo tööpakkumise kohta: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsus võtab tööle lastekaitse spetsialisti

Ametiülesanded:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, pere võrgustikku kuuluvate isikute kaasamine;
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • lastele ja peredele toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste korraldamine;
 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, omavalitsustega ja era- ning  ühiskondlike organisatsioonidega.

Ootused kandidaadile:

 • sotsiaaltöö- või sellele lähedase eriala (sotsiaalpedagoogika, pedagoogika, vms) alane kõrgharidus või selle omandamine;
 • valmisolek kahe aasta jooksul peale tööle asumist omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna õigusaktide tundmine;
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea pingetaluvus, ärakuulamis-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • empaatilisus, kohusetunne ja korrektsus;
 • kandidaadile annab eelise kogemus lastega töötamise alal.

Omalt poolt pakume

 • tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritud teenuskeskuse majas;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • vajadusel tööandja eluruumi;
 • töötasu 1150 eurot, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust tööülesannete täitmisel.

Lisainformatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 5340 2123, e-post jyri.kore@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 2. veebruariks 2021 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee või Puiestee 8, 68203 Valga.

 

Paju Pansionaadid MTÜ pakub tööd hooldustöötaja/tegevusjuhendajale

Paju Pansionaadid MTÜ on sotsiaalhoolekandeasutus, mis osutab teenuseid täiskasvanud inimestele, kes oma tervisest, toimetulekuraskustest või east lähtuvalt vajavad abi igapäevaelu toimingutega, näiteks söögi valmistamisega, igapäevaste hügieenitoimingutega, vaba aja sisustamisega jne. Pakume majutust, toitlustust, meditsiinilist teenindamist ja hooldust vastavalt inimese vajadustele.

Tööülesanded

Hoolekandeasutuses elavate inimeste ööpäevaringne abistamine hooldustoimingutel ja igapäevaelu toimingutel.

Nõuded kandidaadile

Haridustase: põhiharidus

Keeleoskus:

vene keel - soovituslik   B1 - keskmine

eesti keel - nõutud          B1 - keskmine

Muud nõuded:

Vajalik tegevusjuhendaja ja/või hooldustöötaja kvalifikatsioon või vähemalt valmisolek selle omandamiseks

Omalt poolt pakume

Koolitusvõimalusi, lisapuhkust, meeldivat töökeskkonda, Valgast transpordivõimalust tööle ja töölt koju.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht

Valga maakond, Valga vald, Paju küla, Paju mõis

Vabade töökohtade arv: 1

Töötasu: Töötasule lisandub lisatasu öötöö eest.

Tööaeg: Täistööaeg, osaline tööaeg

Töö vahetustega. Vahetuse pikkused lepitakse kokku vastavalt võimalustele, võimalik töötada ka osalise koormusega.

Töösuhte kestus: Tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimise tähtaeg: 22.01.2021

Vajalikud dokumendid: CV

Kontakt: Monika Rogenbaum, telefon: 5558 4277, e-post: pajupansionaadid@gmail.com