Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste osutamine Valga vallas

Projekti eesmärk ja tulemused

SA Innove rahastab meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames projekti „Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste osutamine Valga vallas"

Projekti kogumaksumuseks on 431 720.00 eurot, millest toetus moodustab maksimaalselt  323 790 eurot.  Ülejäänud projekti abikõlbulike kulude maksumus kaetakse valla poolse omafinantseeringuga.

Projekti eesmärgiks on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ja tööturule sisenemise  või tööturul jätkamise või tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Projekti tegevusteks on koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (päevahoiu või intervallhooldusteenuse) osutamine ja teenuste toel projekti eesmärgi - hooldajate koormuse vähendamine ja nende tööturule viimine/hoidmine - täitmine. Nimetatutest kõige komplekssemaks teenuseks on eakate ja puuetega inimeste päevahoid, kus turvalise viibimise, puhkamise,  huvitava ajaveetmise ja arendava tegevuse kõrval pakutakse teenuse saajatele ka toitlustust ja vajadusel kodu ja hoiukoha vahel liikumiseks transporti.  Kavatsuse (projekti taotluse) kohaselt on võimalik teenust osutada kuni 250 inimesele ja selle tulemusena parandada 80-120 inimese võimalusi tööturul osalemiseks.

Projekti eelarves on kavandatud raha päevahoiuteenuse osutamiseks vajalike ruumide remondiks aadressil Kungla tn 12 (endine Kurepesa lastekodu hoone). Nimetatud hoone kujuneb  remondi järel sotsiaalteenuste keskuseks, kus hakkavad paiknema vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistus, juba nimetatud päevahoiu teenus, lastele erakorralise abi andmiseks vajalik turvakodu ja puuetega laste hoiuteenus.

Projekti partneriteks on MTÜ Päikeseringi Selts, kes korraldab koduteenuse, isikliku abistaja teenuse ja väljaspool kodu üldhooldusteenuse osutamist ja tugiisikuteenuse osutajaks on Valga Abikeskus MTÜ. Projektijuhtimise teenuse tagab Pyramid Consult OÜ. 

Projekt algas 2018.a. a. detsembris ja selle kestvuseks on kaks aastat, 2020 aasta novembrikuu lõpuni.

Projekti kohta on elanikele infot jagatud valla kodulehekülje, vallalehe Valga Teataja ja raadio RUUT ning Puuetega Inimeste Kojas korraldatud teabepäevade vahendusel.

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Teenistuse juhataja

Jüri Kõre

5340 2123

jyri.kore@valga.ee

Kabinet 105

Puuetega inimeste juhtivspetsialist

Marleen Ein

5349 6644

marleen.ein@valga.ee

Kabinet 107