17.03.22

 

Valga vald viib ellu projekti "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Valga vallas" Sotsiaalkindlusameti konkursi raames. Teenusmudeli rakendamist juhib Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus ja projekti kestus on 01.01.2022 – 31.12.2022.

Teenusmudelis on teenusvajadusega inimese jaoks võimalik kujundada tema abivajadust arvestav personaalne teenus, mis koosneb rehabilitatsiooni, erihoolekande ja kohaliku omavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste tegevustest. Tegevused on jaotatud teenuskomponentide vahel, mis toetavad kõigis eluvaldkondades:

  • vaimse tervise hoidmist ja taastumist,
  • füüsilise tervise eest hoolitsemist,
  • tööd ja õppimist,
  • vaba aja sisustamist
  • igapäevaelu toimetulekut.

Teenusmudelis jõuab inimene kiiremini spetsialistide poolt pakutava toeni ning vajaduste muutumisel on võimalik lisada uusi teenuskomponente ja pakkuda tuge ka pereliikmetele. Rakendajana saab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kogemuse psüühilise erivajadusega inimese abivajaduse hindamise ja teenuseosutajatega koostöösuhete loomise uuest praktikast.

Projektis saavad osaleda 16-aastased kuni vanaduspensioniealised raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud ning sobib juhtudeks, kus inimene ei saa mingi põhjusel riigi rahastatavaid erihoolekandeteenuseid või senine teenus ei sobi talle. Teenusmudelit saab rakendada 30-le Valga valla inimesele.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames. Täpsem mudeli selgitus ja teenuskomponentide kirjeldus on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Täpsem info:

Ingrid Püvi, tel 5349 6644; e-post ingrid.pyvi@valga.ee

Kungla 12, Valga linn, Valga vald

***************************************************************************************************************************************

Valga vallas osutavad teenuseid Tarbatu Tervisepark OÜ, Akersoni OÜ, MTÜ Päikeseringi Selts, MTÜ Valga Abikeskus, kes pakuvad inimestele vajalikku tuge ja vastutavad teenuste korraldamise ja elluviimise eest.

Tarbatu Tervisepark OÜ hinnakiri

Akersoni OÜ hinnakiri

MTÜ Päikeseringi Selts hinnakiri

MTÜ Valga Abikeskus hinnakiri

 

Toimetaja: VILLAR SIKK