29.11.22

Projekt nr RE.3.01.22-1003
„Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse võistlejate parkla ning parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine"

Toetusmeede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede 2020
(määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113022020005?leiaKehtiv)

Taotlusvoor: 2020 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust - 29.07.2020-07.04.2021

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.

Lisainfo:
www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t1
www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Jaanikese moto- ja vabaajakeskuses Valgamaal on tagatud võimalus aktiivselt tegeleda rahvusvahelisel tasemel motospordiga ning selleks on ellu viidud arendustegevuste järgmine etapp: välja ehitatud võistlejate parkla koos valgustuse ning elektriväljavõtte punktidega. Multifunktsionaalsust lisavad rajatud mänguväljak koos fitness-seadmetega ning territooriumile paigaldatud pargiinventar piknikulaudade-pinkidega.

Jaanikese motokompleks on Valga Vallavalitsuse poolt soetatud 2019, kompleksi haldab Valga Vallavalitsuse allasutus Valga Sport.

Projekti periood: 05.10.2022 - 29.01.2023

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR):             166 037,40

Toetus 75% (EUR):                                          124 528,05

Omafinantseeringu summa 25% (EUR):   41 509,35

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid, e-post: mare.raid@valga.ee

Toimetaja: ELISABETH TÕNISSON