3.03.22

Valga valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

Valga valla kaasava eelarve rahvahääletusel sai enim hääli idee rajada Valga Põhikooli jalgrattaparkla (168 häält) ja teisele kohale tuli 89 häälega mini-rampide rajamine Tsirguliina ja Lüllemäele. Kuna nimetatud objektid asuvad ka erinevates valla piirkondades, siis viiaksegi ellu kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Vastavalt määrusele viib ideed ellu vallavalitsus koostöös idee esitajaga hiljemalt järgmise aasta lõpuks.

Rahvahääletuse tulemustega saab tutvuda elektroonilises infosüsteemis VOLIS  https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/738?kid=340361

Valga valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi jaotatakse kogusumma, 50 000 eurot vähemalt kahe rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud idee vahel, tingimusel, et need asuvad valla erinevates piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 25 000 eurot.

22. november–10. detsember 2021. a toimunud ideekorje järel laekus Valga valla kaasava eelarvesse 14 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 9 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. 10.–28. veebruar toimunud rahvahääletusel osales 425 inimest, kes andsid kokku 615 häält.

Kaasav eelarve on olemuselt üks osalusdemokraatia avaldumise vorme. Eri riikides on kaasavat eelarvet rakendatud üsna erineval moel, kuid ühine on see, et elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse tegevusplaanide koostamisse.

 

 

Kaasava eelarve rahvahääletus on alanud

Rahvahääletus toimub ajavahemikus 10.- 28. veebruar 2022. a  VOLIS  keskkonnas ennast identifitseerides.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt.

Kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust saab hääletada ka Valga Keskraamatukogus ning teistes valla raamatukogudes nende lahtioleku aegadel kasutades selleks raamatukogu avalikku arvutit ja vajadusel ka raamatukogu töötaja abi.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ideest. Rahvahääletuse tulemused avaldatakse valla infokanalites.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru). Ideede elluviimiseks on kokku valla eelarves 50 000 eurot. 

 

Kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideed on selgunud

Kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjon kogunes 30. detsembril 2021. a ja 11. jaanuaril 2022. a. Vaadati läbi kõik 14 laekunud ideed. Komisjoni eesmärk oli kontrollida, kas ettepanek vastab Valga valla kaasava eelarve menetlemise korrale ning on realiseeritav.

Määruses on kirjas:

 • Kaasava eelarve objekt on kaasava eelarve vahenditest ehitatav hoone või rajatis maksumusega 6 000 - 25 000 eurot;
 • Objekt peab pärast valmimist olema kasutusele võetav, igaühele tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust;
 • Objekti valmimise järel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Hääletusele pääsenud 9 ideed (tähestiku järjekorras):

 • Jalgratta õpperada Pedeli kergliiklustee juurde
 • Kaagjärve külas seiklusrada
 • Karula Teeninduskeskuses – Lüllemäe raamatukogu kõrval paikneva terrassi kohandamine Õueraamatukoguks, mis saaks olema avalik tegevus- ja puhkeala
 • Lüllemäe külaplatsi korrastamine ja uuendamine
 • Nipernaadi skulptuuri ümbruse korrastamine ja valgustamine
 • Tsirguliina ja Lüllemäe mini-rambid
 • Valga Põhikooli jalgratta parkla
 • Väikelaste mänguväljak Valga linna Räni parki
 • Välitreenimisala Kaagjärvele

Kõigi rahvahääletusele minevate ideedega saab tutvuda VOLIS keskkonnas. 

Kõiki rahvahääletusele pääsenud ideid tutvustatakse veebruari alguses Valga valla infokanalites. Ka ideede esitajal on võimalik oma ettepanekut tutvustada näiteks sotsiaalmeedias ja põhjendada, miks just tema idee on nii vajalik ja hea, et vajab elluviimist.

Rahvahääletus toimub 10.-28. veebruar 2022. a VOLIS keskkonnas ennast identifitseerides.

 

Valga valla kaasava eelarve ideekorje on lõppenud

Kaasava eelarve ideekorje toimus 22. november – 10. detsember 2021. Kokku laekus 14 ettepanekut.

Laekunud ettepanekud (tähestikulises järjekorras):

 • Jalgratta õpperada Pedeli kergliiklustee juurde
 • Kaagjärve discgolfi rada
 • Kaagjärve külas seiklusrada
 • Karula Teeninduskeskuses - Lüllemäe raamatukogu kõrval paikneva terrassi kohandamine  Õueraamatukoguks, mis saaks olema avalik tegevus-ja puhkeala.
 • Koikküla multiväljaku ehitus
 • Lüllemäe külaplatsi korrastamine ja uuendamine
 • Nipernaadi pronksskulptuurile valguslahenduse ja haljastuse loomine Säde parki
 • Säde pargi väikelaste mänguväljaku uuendamine
 • Säde park mõnusaks puhkekohaks
 • Tsirguliina ja Lüllemäe mini-rambid
 • Valga Põhikooli jalgratta parkla
 • Väikelaste mänguväljak Valga linna Räni parki
 • Välisvalgustus Kaagjärve küla kortermajadele
 • Välitreenimisala Kaagjärvele

Sõelumiskomisjon analüüsib kõiki ettepanekuid ja valib välja rahvahääletusele minevad ettepanekud. Rahvahääletusele ei lähe ettepanek, mis ei vasta kaasava eelarve määruses sätestatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

Rahvahääletusele pääsenud ettepanekuid tutvustatakse Valga valla infokanalites.

Rahvahääletus toimub 2022. a alguses ja hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades.   

 

Ootame 2022. a kaasava eelarve ideid 22. novembrist kuni 10. detsembrini

Valga vallas on 2022. a kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud 50 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel vähemalt kahe kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel.

Kaasava eelarve raames saab ettepanekuid esitada igaüks. Selleks ei pea olema Valga valla kodanik.

Kaasava eelarve objekt on kaasava eelarve vahenditest ehitatav hoone või rajatis maksumusega 6000−25 000 eurot, mis peab pärast valmimist olema kasutusele võetav, igaühele tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust.

Objekti valmimise järel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ettepanek viiakse ellu hiljemalt 2023. a jooksul.

Ettepanekuid saab esitada 22. november – 10. detsember elektroonilises infosüsteemis VOLIS või e-posti aardessile valga@valga.ee.

Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Valga valla veebilehel.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) objekti nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) objekti kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (millise probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse loob, miks on see vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) objekti hinnangulist kogu maksumust (ehitusprojekti, omanikujärelevalve ning objekti maksumus koos käibemaksuga, kuidas on hind kujunenud, kellelt on võetud hinnapakkumised, lingid veebipoodide hindadele või turuvõrdlustele);

6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut, kui objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis;

7) muud olulist infot ja ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne);

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle komisjon ja sõelub välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele ei lähe ideed, mis ei vasta määruses nimetatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

Valga valla kaasava eelarve menetlemise korraga on võimalik tutvuda siin:   https://www.riigiteataja.ee/akt/406102021005

Saada oma ettepanek teele!

Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist:  

marika.muru@valga.ee; tel: +372 5304 9805

 

Valga Vallavolikogu võttis vastu uue kaasava eelarve määruse

Kaasavat eelarvet Valga vallas rakendatakse selleks, et kaasata kodanikke valla elukeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse.

Valga vald rakendas kaasavat eelarvet sellel aastal esmakordselt. Rahvahääletuse tulemusel rajatakse 2021. a kaasava eelarvega valgustusega purskkaev Pedeli jõele ja korvpalliplats Lüllemäele.

Valga Vallavolikogu võttis septembri istungil vastu uue kaasava eelarve määruse, millega saad tutvuda SIIN. Võttes arvesse 2021. a kogemusi on määrusesse sisse viidud mõned muudatused. Täpsustatud on kaasava eelarve objekti. Kaasavasse eelarvesse saab esitada ettepanekuid hoone või rajatise ehitamiseks. Ettepaneku saab esitada otse elektroonilisse keskkonda VOLIS ja soovi korral saab selle saata ka e-postiga.

Kaasava eelarve maht on endiselt 50 000 eurot ja ühe objekti maksumuseks maksimaalselt 25 000 eurot. Ellu viiakse rahvahääletusel enim hääli saanud ideed tingimusel, et ideed realiseeruvad valla erinevates piirkondades ning nende maksumus kokku ei ületa kaasava eelarve kavandatud summat.

Novembris saavad kõik asjast huvitatud inimesed esitada ideid, mida 2022. a kaasava eelarvega võiks Valga vallas ellu viia.

Kaasava eelarve ideekorje ning hääletamise tähtajad avaldatakse valla infokanalites.

Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist (marika.muru@valga.ee)