Valga Vallavolikogu alalised komisjonid

Vallavolikogu moodustab oma töö korraldamiseks ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende põhimäärused. Valga Vallavolikogus on moodustatud seitse alalist komisjoni: arengu- ja majanduskomisjon, hariduskomisjon, kogukonna- ja turvalisuse komisjon, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon, rahanduskomisjon, revisjonikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.

Alaline komisjon moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse volikogu otsusega. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast poolthäälte enamusega. Komisjoni liikmete arv määratakse ja komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Komisjoni liikmeid võib valida esimehe ettepanekul ka vallaelanike hulgast. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed. 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed.  Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumisaeg, osavõtjad ja kutsutud külalised, koosoleku päevakord, komisjoni otsused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälte enamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisus.

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamise aluseks olevad õigusaktid:

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine