Õhusaastelubade taotlemine

Gomab OÜ taotleb keskkonnakompleksloa muutmist

Gomab OÜ (registrikood 10213010; aadress: J. Kuperjanovi tn 79, Valga linn, Valga vald, Valga maakond 68207) esitas 01.12.2020 Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-46945 muutmise taotluse TKL/1005385.

Kompleksluba on antud ettevõtte Valga linnas J. Kuperjanovi tn 79 asuvale mööblivabrikule. Ettevõte soovib muuta kehtivat kompleksluba, kuna on muutunud kasutatavate kemikaalide nomenklatuur (lenduvate orgaaniliste ühendite kogused on alla kompleksloa künnist) ning saasteainete heitkoguste arvutused tuleb viia vastavusse kehtivate õigusaktidega.

Kompleksloa muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaametikeskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) valides menüüribalt „Keskkonnaload" alammenüü „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" ning sisestades menetluse numbri M-112444.

Kuni loa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Keskkonnaloa  muutmisetaotlus  on  registreeritud  Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS (kotkas.envir.ee)  menetluse numbri  M-112444. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee  või postiaadressil Kesk 12, 67305 Valga

(avaldatud 14.12.2020)

 

AS Utilitas Eesti taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/328557 muutmist

AS Utilitas Eesti (registrikood 10419088; aadress Punane tn 36,Tallinn,  13619  Harju  maakond)  taotleb keskkonnaloa  nr  L.ÕV/328557  muutmist. AS Utilitas Eesti käitis asub aadressil Pärna pst 15, Valga linn, Valga vald, Valga maakond (katastritunnus 85401:003:2980). AS Utilitas Eesti Valga linna Pärna puiestee katlamaja asub Valga linna tihehoonestuse alal.

Keskkonnaluba taotletakse vedelkütuse (põlevkiviõli) ja tahke kütuse (puitkütus) põletusseadmetes tekkivates suitsugaasides sisalduvate saasteainete ja põlevkiviõli mahutist eralduvate saasteainete väljutamiseks välisõhku.

Kuni õhusaasteloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Keskkonnaloa  muutmisetaotlus  on  registreeritud  Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS (kotkas.envir.ee)  menetluse numbri  DM-110386 all (keskkonnataotlus: T-KL/1003629-2). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 67305 Valga.

(avaldatud 05.10.2020)

 

Osaühingu Select Service õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest teavitamine

Osaühing Select Service (registrikood 11078726, aadress Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, 30331) esitas 15.06.2018 Keskkonnaametile õhusaasteloa nr L.ÕV/ 321008 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguse projekti. Keskkonnaamet edastas õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalid arvamuse avaldamiseks Valga vallavalitsusele.

Ettevõttele 23.11.2011 antud õhusaasteloas on käitiseks Valga maakonnas Valga vallas Tõlliste külas Tootmisbaasi kinnistul (registriosa nr 1927540, katastritunnus 82001:001:1640) asuv asfaltbetoonitehas. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist lähtuvalt käitises tehtud ümberkorraldustest, mille tagajärjel on muutunud (vähenenud) heiteallikate arv ning saasteainete heitekogused.

Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa muutmise menetluse algatamiseks.

Ettevõtte põhitegevusalaks on mootorkütuse jaemüük, sh tanklate tegevus. Tegevusluba, millele luba taotletakse, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Käitises on üks heiteallikas-õlikatla korsten. Õlikatla soojussisendile vastav nimisoojusvõimus on 2,58 MWth, aastane kütusekulu 390 t põlevkiviõli. Korstna kõrgus on 9 m ja suudme läbimõõt 0,45 m. Katel töötab ainult tee-ehituse hooajal, st märtsist novembrini.

Ettevõtte tootmisterritoorium piirneb tootmismaaga ja transpordimaaga idas, muudes kaartes maatulundusmaaga. Lähim elamu paikneb heiteallika suhtes u 480 m kaugusel lõunas.

KeÜS § 47 lõike 2 alusel teavitab Keskkonnaamet õhusaasteloa menetluse algatamisest täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee). Samuti teavitab Keskkonnaamet KeÜS § 46 lõikes 1 tulenevalt kavandatava tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikke õhusaasteloa muutmise taotluse esitamisest.

Õhusaasteloa taotluse materjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 15-2/18/10201.

 

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted taotleb õhusaaste luba

EHA Metalli- ja Puidutooted (registrikood 10212192, aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Väike-Laatsi tn 2, 68205) on esitanud Keskkonnaametile õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Luba taotletakse saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku.

Õhusaasteloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/ ja Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, Valga). Õhusaasteloa taotlus ja selle lisaks olev lubatud heitkoguste projekt  on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.05.2018 kirjana nr 15-2/18/7663.

Kuni õhusaasteloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 67305 Valga.

 

AS Valga Depoo taotleb õhusaasteloa muutmist

Keskkonnaamet teavitas 17.12.2018 Valga Vallavalitsust, et AS Valga Depoo taotleb Võru tn õhusaasteloa nr L.ÕV.VA-38674 muutmist. Õhusaasteluba on antud Valga linnas Võru tn 5 asuvale vagunite remondidepoole.

Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses vajadusega kaasajastada õhusaasteluba ning et täiendada seda värvide ja lahustite kasutamisel tekkivate saasteainete heitkogustega. Lisaks taotleb ettevõte kehtivas õhusaasteloas kehtestatud saasteainete mõõtmiskohustuste tühistamist, kuna ettevõte filtersüsteemis vahetatakse aktiivsöe kassette vastavalt vajadusele. Õhusaasteloa muutmise taotlus on registreeritud Keskkonnaametis dokumendihaldussüsteemis 21.11.2018 kirjana nr 15-2/18/18952.

Õhusaasteloa taotluse materjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 15-2/18/18952.

Kuni õhusaasteloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 67305 Valga.

 

Aktsiaselts Valga Ferrum taotleb välisõhusaasteloa muutmist

Aktsiaselts Valga Ferrum (registrikood 10084251; aadress Valga linn, Petseri 40,  68204;  edaspidi  ka ettevõte)  esitas14.11.2019  Keskkonnaametile  paiksest  õhusaasteloa nr L.ÕV/328887 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

Tähtajatu õhusaasteluba on antud Valga linnas Petseri  40  kinnistul  (registriosa  nr  748440, katastritunnus    85501:001:0111)    asuva tootmishoone  heiteallikatele.  Ettevõte  taotleb õhusaasteloa muutmist, sest soovib  oma olemasolevat amortiseerunud vedelkütuse katlamaja asendada puiduküttel töötava katlamajaga.

Õhusaasteloa taotluse materjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 15-2/19/18690.

(avaldatud 29.11.2019)

 

Stilmet OÜ taotleb välisõhusaasteluba

Stilmet OÜ (registrikood 11707808; aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 61, 68207) esitas 18.11.2019 Keskkonnaametile paiksest õhusaasteloa  taotluse   ja   selle   lisaks   oleva   lubatud   heitkoguste   projekti. Tähtajatu õhusaasteluba taotletakse Valga linnas Tartu tn 6b (registriosa nr1468940,  katastritunnus 85401:003:1402) kinnistul asuva metallitööstuse heiteallikatele.

Ettevõtte põhitegevusala on muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAK kood 25119), ettevõte toodangusse kuuluvad metallist konteinerid, haagised, ahjud, platvormid ning  raamistikud.  Metallipindade  viimistlemise  käigus  väljutatakse  ettevõtte  heiteallikate kaudu välisõhku kuni 4,898 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas.

Õhusaasteloa taotluse materjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 15-2/19/18746.

(avaldatud 29.11.2019)