Valga valla sotsiaaltööteenistus

Kohaliku  omavalitsuse üheks ülesandeks on korraldada linnas või vallas sotsiaalabi (teenuseid ja toetusi) ning selleks vajalike asutuste ülalpidamist. 

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Valga  vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Erandina on vältimatu sotsiaalabi saamise õigus kõigil seaduslikult Eestis viibivatel isikutel, kui  isik  abi vajamise hetkel asub Valga valla territooriumil. Sotsiaalteenuste taotlemisest Valga vallas saab täpsemalt lugeda: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Valga vallas.

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel võib sotsiaalteenuse osutamise eest võtta tasu. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.  Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Esita sotsiaaltoetuste ja -teenuste üldavaldus

Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse kontaktandmed:

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Juhataja Jüri Kõre
knd geograafia
Majandusgeograafia
53402123 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 105
Puuetega inimeste
juhtivspetsialist
Ingrid Püvi
rakenduskõrgharidusõpe
infokorraldus
53496644 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 107
Puuetega inimeste
spetsialist
Kristi Tsarjov
Kutseharidus
Sotsiaalhooldus
56488408 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 106
Eestkostespetsialist Anne Kalme
Keskeriharidus
Tehnik-tehnoloog
51919265 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
kabinet 105
Sotsiaaltöö
juhtivspetsialist
Sirje Puusepp
Rakenduskõrgharidus Sotsiaaltöö
7669941 58835451 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 109
Valga
sotsiaaltööspetsialist
Reet Mõts
Keskharidus
7669945 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 108
Valga
sotsiaaltööspetsialist
Riina Vares
Keskeriharidus
Agronoom
7669942 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 109
Karula
sotsiaaltööspetsialist
Õnneke Hermaste
Keskeriharidus
Aiandusagronoom
7679055 53090670 Vastuvõtt:
Karula teeninduskeskus
R 9-11
Valga, Puiestee 8 kab 108
K 16-18
Taheva
sotsiaaltööspetsialist
Evi Veerme
Magister
Sotsiaaltöö ja
sotsiaalpoliitika
7669274 5235022 Vastuvõtt:
Taheva teeninduskeskus
K 16-18
R 10-12
Tõlliste
sotsiaaltööspetsialist
Anu Tamm
Magister
Agronoomia
7666360 5290835 Vastuvõtt:
Tsirguliina
teeninduskeskuses
E 9-12
K 9-12 13-16
Õru
teeninduskeskuses
T 9-15
Valga
vallavalitsuses
R 10-12
Lastekaitse spetsialist Kätlyn Podiradt
Kutseharidus Tegevusjuhendaja
58044033 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 102
Lastekaitse spetsialist Jaana Kala
Bakalaureus
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
57807206 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Kabinet 102
Taheva ja Karula
lastekaitse spetsialist
Vastuvõtt:
Taheva
teeninduskeskus
K 12:30-17:30
Karula
teeninduskeskus
N 9-12
Tõlliste ja Õru
lastekaitse spetsialist
Maire Baumverk
Magister
Agronoomia
58190560 Vastuvõtt:
Tõlliste
teeninduskeskus
T 9-11
K 14-16
Õru
teeninduskeskus:
Kokkuleppel