Space4People

Co-creative planning processes to assess, evaluate and improve public space use for transport to create more attractive, accessible, inclusive and liveable public spaces for people

 

Eestis rahvastik on vähese sündimuse ning väljarände tõttu vähenemas. Veelgi olulisem tegur on aga Eesti-sisene migratsioon: inimesed liiguvad suurtesse linnadesse ning ääremaadel väheneb elanike arv kiiresti. Kui aastal 1979 oli Valgas elanikke peaaegu 19 000, siis pärast Nõukogude armee lahkumist ja Nõukogude Liidu turust sõltunud tööstuste hääbumist on linna elanike arv vähenenud 12 500 elanikuni. Linna erinevate hoonete arv ja tänavavõrk vastab aga siiani 19 000 inimese vajadusele. Kvaliteetse elukeskkonna loomiseks tuleb linnaruum kohandada praeguste elanike vajaduste ja ootustega, kujundada atraktiivsemaks ja rohelisemaks, väiksemaks ja kompaktsemaks, sest elanikkonna kahanemise saab peatada ainult praeguste elanike rahulolu.

Projekti eesmärk

URBACT programm toetab säästvat ja integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. III taotlusvoorus moodustatud üleeuroopaline tegevuste planeerimise võrgustik „Space4People" on ellu kutsutud eesmärgiga luua strateegia linnade avaliku ruumi kvaliteedi tõstmiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks ning planeerida edasisi samme vajalike tegevuste elluviimiseks. Projekti tulemusel astutakse konkreetsed sammud atraktiivse ja kasutajasõbraliku avaliku ruumi hulga ja kvaliteedi tõstmiseks Valga linnas ning Valga vanalinna ja peamise transpordisõlme – Valga raudteejaama vahelise ühenduvuse parandamiseks.

„Space4People" kasutab strateegia loomiseks kaasavat lähenemisviisi, mille abil avaliku ruumi kasutajad ja erinevad huvigrupid osalevad planeerimisprotsessis algusest peale ning saavad kaasa rääkida nii avaliku ruumi tulevase kasutuse kui kujunduse osas.

Projekti tegevused

Projekti tulemusena valmib Valga linnale Vabaduse tänava avaliku ruumi arhitektuurne lahendus ja detailplaneering.

Projekti esimeses etapis koostatakse avaliku ruumi arhitektuurivõistluse võistlusülesanne.  Võistlusülesande koostamine toimub kasutajakogemuse põhiselt ja erinevate huvigruppide kaasamise teel, samuti kaasatakse välisekspert.

Teises etapis korraldatakse Vabaduse tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus silmapaistvama ja samas kasutajasõbralikuma idee leidmiseks. Idee elluviimiseks koostatakse detailplaneering. Ka selles etapis pööratakse suurt tähelepanu kaasatusele. Kogu projekti tulemus – arhitektuurne lahendus ja detailplaneering – saab olema alusdokumendiks uue avaliku ruumi ehitamiseks (sh projekteerimiseks).

Projekti partnerid

Projekti juhtpartner on Bielefeldi linn (Saksamaa). Projektipartnerid on Valga Vallavalitsus, Serres (Kreeka), Panevėžys (Leedu), Arad (Rumeenia); Guía de Isora (Hispaania), Turu (Soome), Saint-Germain-en-Laye (Prantsusmaa), Badalona (Hispaania), Nazaré (Portugal).

Projekti viiakse ellu kahes etapis:

I faas 02.09.2019 - 29.02.2020

II faas 13.05.2020 – 13.08.2022

Projekti eelarve

Projekti I faasi kogueelarve on 146 976, 08 eurot, sh ERDF toetus 33 404, 40
Valga valla eelarve projekti I faasis on 8 655, 20 eurot, sh ERDF toetus 7 356, 92

Projekti II faasi kogueelarve on 749 969, 03 eurot, sh ERDF toetus 574 113, 21

Valga valla eelarve projekti II faasis on 63 655, 20 eurot, sh ERDF toetus 54 106, 92

Rahastaja
Euroopa territoriaalse koostöö programm URBACT III

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt

Planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla

Vallaarhitekt Jiri Tintera

 

See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.