Valga Vallavalitsuse tööpakkumised

Valga vallavalitsus pakub tööd lastekaitsespetsialistile

Tööülesanded

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;

 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;

 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, pere võrgustikku kuuluvate  isikute kaasamine;

 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;

 • lastele ja peredele toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste korraldamine;

 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega,  omavalitsustega ja era- ning  ühiskondlike organisatsioonidega.

Nõudmised kandidaadile

 • sotsiaaltöö- või sellele lähedase eriala (sotsiaalpedagoogika, pedagoogika, vms.) alane kõrgharidus või selle omandamine;

 • valmisolek kahe aasta jooksul peale tööle asumist omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;

 • sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna  õigusaktide tundmine;

 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil;

 • hea pingetaluvus, ärakuulamis-  suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;

 • empaatilisus, kohusetunne ja korrektsus;

 • kandidaadile annab eelise kogemus lastega töötamise alal

Tööleasumise aeg:

 • juuni 2019

Omalt poolt pakume

 • valdkonna keskmist palka

 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;

 • head töökeskkonda valmivas avahooldusteenuste keskuse hoones

 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Lisainformatsioon

 • CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata 1.maiks 2019 e.postile heldi.kaares@valga

 • Lisainformatsioon lastekaitse juhtivspetsialist Anabell Tamm telefonil 5304 0072 või anabell.tamm@valga.ee

 

Valga Vallavalitsus otsib koduhooldustöötajat Valga valda, Taheva piirkonda

Täistööaeg, töötasu 640 eurot (bruto)

Töötaja ametikoha peamiseks eesmärgiks on:

Täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduhooldustöötaja abistab klienti järgmistes valdkondades:

 • koristamine või kõrvalabi osutamine koristamistoimingutel
 • toiduainete, ravimite ja esmaste majapidamistarvete kliendile toimetamine
 • abistamine isikliku hügieeni toimingutel
 • pesu pesemise organiseerimine
 • vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine veevärgi puudumisel
 • küttepuude tuppa toomine, abistamine ahju kütmisel
 • arstiabi organiseerimine
 • abi osutamine ametiasutustes asjaajamistel
 • transpordi organiseerimine kliendile vajalikeks sõitudeks
 • võrgustikutöö, kliendi lähedaste, pereliikmete ning teiste oluliste isikutega kontakti loomine, koostöö tegemine, info jagamine ja sidemete säilitamine
 • kliendi nõustamine ja jõustamine, vajaliku teabe andmine sotsiaaltoetuste, -teenuste ja muu abi ning asjaajamise korra kohta

Nõuded kandidaadile:

Eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Hea suhtlemisoskus, organiseerimise ja koostöö tegemise võime.

Hea pingetaluvus ja empaatia võime

B-kategooria juhilubade olemasolu

Kasuks tuleb:

Erialane väljaõpe

Töökogemus sotsiaal- või tervishoiu valdkonnas

Vene keele oskus

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri 1-2 lehekülge või saata e-postile heldi.kaares@valga.ee 07.05.2019. Täiendav info Marleen Ein, tel 5349 6644, e-post marleen.ein@valga.ee

 

Valga Vallavalitsus pakub tööd meediaspetsialistile

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi meediaspetsialisti ametikohale. Meediaspetsialisti põhiülesanneteks on Valga valla sündmuste ja vallavalitsuse tegemiste kajastamine valla kodulehel, sotsiaalmeedias ja teistes teabekanalites nii kirjas kui pildis. Lisaks osaleb meediaspetsialist asutuse kommunikatsiooni korraldamisel ning edastab ja koostab avalikkusele suunatud infot.

Tööülesanneteks on: 

 • avalikkusele ja sihtrühmadele suunatud info (sh pressiteated) koostamine ja levitamine; 
 • vallavalitsuse nädala eelinfo koostamine ja avalikustamine;
 • vallavalitsuse hallatavate asutuste teavitustöö korraldamine; 
 • vallavolikogu ja -valitsuse istungite ning teenistuste töö kokkuvõtete koostamine;
 • valla infokanalites ilmuva uudisvoo (sh sotsiaalmeedia) haldamine;
 • osalemine vallalehe koostamises;

Nõuded kandidaadile

 • lõpetatud või omandamisel kõrgharidus (ajakirjanduse- ja kommunikatsiooni erialal);
 • edukas töökogemus meedia või avalike suhete valdkonnas;
 • oskus kirjutada pressiteadet, uudist, persoonilugu, reportaaži ja intervjueerida;
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • tehniline oskus sotsiaalmeedia kasutamiseks;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; 
 • ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows) ja andmekogude kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, õppimis- ja analüüsivõime, kohusetunne ning otsustus- ja vastutusvõime;
 • suutlikkust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas ning hea ajaplaneerimise oskus;
 • fotografeerimise oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
 • Meeldivat töökeskkonda sõbralikus kollektiivis;
 • Eneseteostus- ja erialase arengu võimalusi;
 • Töötasu alates 1100 eurot

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg ja tööliik: täistööaeg. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 07.05. 2019 e-postile: Heldi.Kaares@valga.ee

Küsimuste korral pöörduda Valga Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama poole: e-post: Poim.Kama@valga.ee, telefon: 5871 7624.