Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas

 

Valga Vallavalitsus pakub tööd keskkonnaspetsialistile

 

Ametiülesanneteks on:

 • keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise vajaduse hindamine, sh eelhinnangute andmine;
 • Valga valla haldusterritooriumil keskkonnategevuse korraldamine, sh valla arengukavade ja üldplaneeringu koostamine;
 • keskkonnaseirete korraldamine;
 • keskkonnalubade kooskõlastamine;
 • keskkonnateemaliste projektide planeerimine, rahastustaotluste kirjutamine ja projektide elluviimine;
 • ringmajanduse ning taaskasutuse arendamine Valga vallas;
 • kliimamuutuste leevendamisega/kohanemisega seotud tegevuste kavandamine;
 • jäätmekäitluse tegevuse koordineerimine;
 • keskkonna järelevalve teostamine;
 • elanike nõustamine ja teavitamine keskkonnakaitse küsimustes;
 • valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine.

 

Ootused kandidaadile:

 • keskkonnaharidus või sellele sisult vastav kõrgharidus;
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • GIS-tarkvara kasutamise oskus;
 • kogemus sarnasel töö- või ametikohal viimase kolme aasta jooksul avalikus sektoris, erasektoris või hariduse omandamisega seotud praktikal;
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu;
 • hea pingetaluvus;
 • täpsus ja korrektsus.

 

Kasuks tuleb:

 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine;
 • vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • ametipalka 1600 eurot (bruto);
 • häid võimalusi eneseteostuseks;
 • toetavat meeskonda.

 

Lisainformatsioon: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre,  tel 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee.

 

Sooviavaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 23. jaanuariks 2023 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Valga Vallavalitsus võtab tööle Valga Priimetsa Kooli direktori

 

Valga Priimetsa Kool on Valga Vallavalitsuse hallatav üldhariduskool, mis loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks, eesti keele õppeks ja koolikohustuse täitmiseks. 
 
Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 


 
Ootused kandidaadile:

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded; 
 • soovitavalt varasem juhtimiskogemus; 
 • eesti keele oskus tasemel C1; 
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; 
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus; 
 • hea pingetaluvus, suuline ja kirjalik väljendusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus. 


Kandidaadile tuleb kasuks:

 • keelekümblusmetoodika põhimõtete tundmine; 
 • inglise keele oskus suhtlustasandil; 
 • projektide kirjutamise oskus. 

 
Tööaeg: täistööaeg
Tähtaeg: tähtajaline tööleping ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks

Töökoha asukoht: Vabaduse 13, Valga

Tööle asumise aeg: märts 2023

 

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks; 
 • elulookirjeldus; 
 • visioon ja selle rakendamise plaan; 
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • muud dokumendid, mida peab kandideerija vajalikuks esitada. 

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd ning toetavaid kolleege;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • enesetäiendamise võimalust;
 • ametikorteri üürimise võimalust.

 

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 23. jaanuariks 2023 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

 


Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle sotsiaalpedagoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas preventiivse koolisotsiaaltöö korraldamine;
 • õpilaste õppimise toetamine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja neile ümbritseva toetava võrgustiku loomine;
 • lapsevanemate, õpetajate ja tugispetsialistide nõustamine õpilase arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ning võrgustikutöö koos teiste valdkondade spetsialistidega;
 • tegutsemistahe ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui ka võrgustikutöös;
 • heade suhete kujundamine ning koostöö kodu ja kooli vahel;
 • koolikohustuse täitmise jälgimine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;
 • Sulle on tähtis õpilaste heaolu ja selle kujundamine, et õpilased tunneksid ennast kaasatuna ja turvaliselt;
 • Sulle meeldib töötada õpilastega ja õpilase arengut positiivselt mõjutada ning oled avatud ka uute meetodite rakendamisele;
 • Sul on teadmised hariduskorraldusest ja haridusalastest ning teistest ametialastest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel;
 • soovid panustada meeskonna ja võrgustikutöösse;
 • Sulle on omane kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, pingetaluvus, algatusvõime, avatus, analüüsioskus;
 • Sul on juhiluba (tuleb kasuks) ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle logopeedi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas logopeedilist ravi vajavate laste õppe ja arengu toetamine aidates kaasa nende eakohasele arengule;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kaardistamine ja sobiva lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate, laste- ja õppeasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste spetsialistidega;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kõne arendamine, suhtlemisoskuse parandamine;
 • lapsevanemate, vajadusel ka teiste spetsialistide ja õpetajate  juhendamine ning nõustamine ka kergemat logopeedilist ravi vajavate laste õpetamisel;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sul on soov töötada lastega, pühendumus ja missioonitunne;
 • suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • hea pingetaluvus ja tasakaalukus, rõõmsameelsus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada tugiteenust vajavate laste ja noorte elus toimetulekusse;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle psühholoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate, laste- ja õppeasutuste töötajate ja teiste spetsialistidega;
 • laste ja noorte psühholoogiline nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel, toetades lapse vaimse tervise, eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste arenemist;
 • osalemine last ümbritsevas koostöö võrgustikus, sh juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava koostamine;
 • lapsevanemate nõustamine lapse vaimset tervist, õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite osas;
 • laste- ja õppeasutuste personali valdkonnaalane nõustamine ja koolitamine ning üheskoos ennetustöö planeerimine;
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sa suudad mängleva kergusega luua lastega kontakti ja hoida usaldussuhet;
 • Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on aluseks edukal koostööl lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, hea pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee