« Tagasi

Valga Vallavolikogu 23. veebruari 2022 istungi kokkuvõte

Foto: Ragnar Vutt.

Valga Vallavolikogu II koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 23. veebruaril 2022 algusega kell 13 Valga Raekoja II korruse saalis ja Zoom keskkonna vahendusel.

Enne päevakorra projekti heakskiitmist volinike poolt teatas volikogu esimees Lauri Drubinš, et volikogu liikme volitused on peatanud Enno Kase, tema asemel asus  vallavolikogu liikme ülesannetesse Ivar Unt. Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Ülevaate Tartu 2024 programmi eelmise (2021) ja käesoleva aasta ning informatsiooni tulevastest tegevustest andis Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots. Ülevaade kättesaadav SIIN.

Istungil otsustati:

Kinnitada õpilase koolitranspordiks kasutatava sõiduauto kulude hüvitamise tingimused ja kord, mille alusel hüvitatakse sõidukulu sõiduks lähimasse või elukohajärgsesse kooli, kui õpilase koolitee on pikem kui kolm kilomeetrit ja õpilasel ei ole võimalik kasutada kooli- või ühistransporti.

Garanteerida AS Valga Vesi laenu Lüllemäe ja Kaagjärve veemajandusprojektide elluviimiseks summas kuni 600 000 (kuussada tuhat) eurot tähtajaga 10 aastat.

Teha muudatused Valga Vallavolikogu 22. detsembri 2017 määruses nr 14 „Valga Vallavalitsuse töökord" alljärgnevalt:

1. määruse paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vallavalitsuse liikmete vaheline tööjaotus kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega. Vallavanema äraolekul asendab teda vallavara valdkonda kureeriv asevallavanem ning viimase äraolekul hariduse valdkondade kureeriv asevallavanem.";

2. määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

㤠51. Toimingupiirang

(1) Ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;

2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;

3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toimingupiirangu esinemisel vallavalitsuse liikme (v.a vallavanem) osas teeb vastava otsuse või toimingu vallavanem. Toimingupiirangu esinemisel vallavanema osas, teeb vastava otsuse või toimingu vallavalitsuse liige, kes asendab vallavanemat vastavalt asendamise korrale.".

3. määruse paragrahv 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Komisjoni liikmeks määratakse volikogu esindajaid volikogu ettepanekul, teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste esindajaid võib määrata asutuse juhi ettepanekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistuses olevaid isikuid nende nõusolekul.";

Kinnitada Valga valla 2022. aasta eelarve kogumahus 25 347 671 eurot.

Tunnistada kehtetuks määrused:

  • Karula Vallavolikogu 17. mai 2004 määrus nr 9 „Müügipileti hinna kehtestamine kaubandustegevusega tegelemiseks Karula valla haldusterritooriumil";
  • Valga Vallavolikogu 2. veebruari 2018 määrus nr 15 „Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029";
  • Õru Vallavolikogu 27. jaanuari 2021 määrus nr 2 „Priipalu kalmistu kasutamise ja hooldamise eeskiri".

Vallavanema ettekanne: vallavanem Monika Rogenbaum andis ülevaate Valga Vallavalitsuse olulisematest tegevuste ja tulemustest ning vastas volinike küsimustele.

Järgmine Valga Vallavolikogu istung toimub 30. märtsil 2022 kell 16.00.