« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 19.05.2021 istugi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 19.05.2021 istungil otsustati:

Kinnitada AS Valga Vesi 2020. aasta majandusaasta aruanne.

Moodustada konkursikomisjon:

1. vallavara- ja hooldusteenistuse haljastustöölise töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

Esimees: vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;

liikmed:

 • asevallavanem Enno Kase;
 • haljastusspetsialist Pille Zimmer.

2. Pedeli rannaala rannavalve ja rannavanema töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

Esimees: vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;

liikmed:

 • vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu.

Muuta Valga Vallavalitsuse 21. oktoobri 2021 korraldust:

 • nr 361 „Valga Lasteaed Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks" punkt 1.8. ja määrata Valga Vallavalitsuse esindajana hoolekogusse hariduse valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • nr 362 „Valga Lasteaed Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks" punkt 1.8. ja määrata Valga Vallavalitsuse esindajana hoolekogusse kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
 • nr 363 „Valga Lasteaed Walko hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks" punkt 1.11. ja määrata Valga Vallavalitsuse esindajana hoolekogusse hariduse valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • nr 364 „Valga Lasteaed Buratino hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks" punkt 1.11. ja määrata Valga Vallavalitsuse esindajana hoolekogusse haridusspetsialist.

Eraldada vallavara- ja hooldusteenistusele projekti „Tartu tn - Pikk tn ringristmiku rekonstrueerimine Valga linnas" omanikujärelevalve teenuse eest tasumiseks 5 640 eurot.

Võõrandada otsustuskorras eraisikule raieõigus küttepuude varumiseks munitsipaalmetsast, maatükilt Linnamets 5, eraldiselt 235, koguses 9,954 tm (metsateatis nr 50000445125), kogumaksumusega 126,74 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lammutada Valga vallas Lüllemäe külas Kirikumõisa tee 15 kinnistul (katastritunnus 85501:001:0197) asuv lagunenud ja varisemisohtlik abihoone (ehitisregistri kood 121360551).

Anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks alljärgnevatele katastriüksustele vastavalt korralduse lisadele maakaabelliinide paigaldamiseks:

 • Valga vald, Pikkjärve küla, Kruusa-Maasikasaare teel (85501:001:0177). Sundvalduse pindala 114 m2;
 • Valga vald, Väheru küla, Mudasilla tee (85501:001:0173). Sundvalduse pindala 250 m2.

Määrata Tõlliste külas Looduse tn 2 kinnistu (registriosa nr 1020740, katastritunnus 82003:001:0070) liitmiseks sobiva maa lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve: liidetava 140 m2 suuruse maaüksuse lähiaadress on Valga maakond, Valga vald, Tõlliste küla, Looduse tn 2a ja katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa.

Moodustada

1. Spordialaste toetuste määramise komisjon järgnevas koosseisus:

 • esimees: hariduse, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonna asevallavanem;
 • aseesimees: spordi- ja noorsootöö spetsialist;
 • liikmed:        
 • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
 • Valga Sport juhataja;
 • Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud isik;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks esindajat.

2. Noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjon järgnevas koosseisus:

 • esimees: hariduse, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonna asevallavanem;
 • aseesimees : spordi- ja noorsootöö spetsialist;
 • liikmed:  
  • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
  • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja;
  • Valga piirkonna noorsootöötaja;
  • Taheva piirkonna noorsootöötaja;
  • Õru piirkonna noorsootöötaja;
  • Tõlliste piirkonna noorsootöötaja;
  • Karula piirkonna noorsootöötaja;
  • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

3. Kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjon alljärgnevas koosseisus:

 • esimees: vallavanem;
 • aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • liikmed:
 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • kultuurispetsialist Merce Mäe;
 • valladisainer Raivo Behrsin;
 • vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • haljastusspetsialist Pille Zimmer;
 • ökonomist Kerli Lill.

4. Riigihangete komisjon alljärgnevas koosseisus:

 • esimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja;
 • aseesimees: vallasekretär;
 • liikmed:
 • vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • hariduse ja kultuuri valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • jurist;
 • rahandusteenistuse juhataja;
 • Valga vallavolikogu poolt määratud esindaja.

Lubada Tramburai ja Bamba MTÜ-l (registrikood 80373028) korraldada projektlaager ajavahemikul 28. juuni – 8. august 2021 (neli kuuepäevast vahetust) aadressil Valga vald, Kaagjärve küla, Kaagjärve lasteaed-algkool.

Kinnitada määruse nr 130 „Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord" alusel Valga valla kaasava eelarve idee esitamise vorm.

Eraldada omafinantseeringu toetust 1 055 eurot Taheva Valla Külade Seltsile (registrikood 80292494) LEADER meetmest rahastatava projekti „Kotuse koostöövõrgustikule heli- ja filmitehnika soetamine" elluviimiseks.

Anda otsustuskorras eraisiku kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-10 (üldpind 56,0 m²). järgmistel tingimustel:

Võõrandada avaliku enampakkumise korras Valga vallale kuuluv korteriomand Allika tn 5-36, asukohaga Valga vald, Valga linn (registriosa nr 384740) alghinnaga 6000 eurot, tagatisraha 600 eurot.

Võtta kinkena vastu korteriomand E. Enno tn 30-7 (registriosa nr 1781140) asukohaga Valga linn, Valga vald ning hüvitada korteriomandiga seotud võlgnevus Arkaadia Halduse AS ees.

Vabastada Gurmann OÜ (registrikood 14421188) COVID-19 viiruse tõttu piirangute kehtestamisega üüri tasumisest 50% ulatuses tagasiulatuvalt alates 01. mai 2021 kuni kehtestatud piirangute lõppemiseni.

Lubada tasuta kasutada Location Unit OÜ-l Valga raudteejaama hoonet asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Eesti-India koostööfilmi võtete tegemiseks kahe päeva jooksul käesoleval aastal tingimusel, et kasutusse andmise täpne kord ja aeg lepitakse kokku vallavara- ja hooldusteenistusega;

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 3. veebruar 2021 korraldus nr 34 „Kinke vastuvõtmine".