Vallavara müügi- ja renditeated

Vallavara võõrandamise teade

Valga vallavalitsus müüb oksjonikeskkonnas osta.ee järgmise vallavara: 

1. Hoonestamata kinnistu Valga linnas Aasa tn 1

https://www.osta.ee/hoonestamata-kinnistu-aasa-tn-1-valga-1018m2-144314467.html

2. Ford Transit 430L EF (247APS), 2005 a

https://www.osta.ee/17-kohaline-buss-ford-transit-430l-ef-247aps-2005-a-144363934.html

3. 1toaline korter Valgas, Allika tn 5-11

https://www.osta.ee/1-toaline-korter-allika-tn-5-11-valga-27-3m2-144363585.html

 

Lembitu tn 2 kinnisasja võõrandamine

Valga Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise (edaspidi pakkumine) hoonestatud kinnisasja võõrandamiseks aadressil Lembitu tn 2, Valga linn, Valga vald.

Kinnisasja võõrandamine toimub vastavalt Valga vallavara eeskirja paragrahvi 25 lõike 1 punkt 1, paragrahvi 26 lõike 1 punkti 3 ja paragrahv 29 järgi.

1. Võõrandatava kinnisasja kirjeldus:

1.1. (registriosa nr 2625440, katastritunnus 85401:009: 1082, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 4833 m2);

1.2. kinnisasjal asub endine koolimaja (ehitusregistrikood 120654715);

1.3. kinnisasi on koormatud üürilepinguga tähtajaga 30.09.2023.

2. Võõrandamise tingimused:

2.1. sotsiaalteenuse osutamiseks võetakse hoone pinnast kasutusele vähemalt 800 m2 ja sotsiaalteenuste osutamisega alustatakse hiljemalt kuue kuu jooksul arvates kinnisasja võõrandamise lepingu sõlmimisest;

2.2. sotsiaalteenuseid osutatakse vähemalt viis aastat;

2.3. kinnisasja võib võõrandada või koormata viie aasta jooksul ainult Valga valla igakordsel kirjalikul nõusolekul.

2.4. Kinnisasi võõrandatakse tagasiostu õigusega Valga valla kasuks järgmistel tingimustel:

2.4.1. Valga vald võib rakendada kinnisasja tagasiostu õigust viie aasta jooksul pärast müügilepingu sõlmimist, kui ostja ei ole täitnud punkte 2.1, 2.2 ja 2.3 või kui ostja rikub olulisel määral teisi lisatingimusi;

2.4.2. tagasiostu hind on hind, millega kinnisasi võõrandati ostjale;

2.4.3. Valga vald ei hüvita kinnisasjale ja selle olulistele osadele enne tagasiostu tehtud kulutusi ega maksa hüvitist kulutuste tulemusena kinnisasja väärtuse suurenemise eest;

2.4.4. kinnisasja võõrandamisel kantakse kinnistusraamatusse märked hoone koormamise kohta üürilepinguga MTÜ Motoklubi K&K (registrikood 80279128) kasuks tähtajaga kuni 30. september 2023. Omanik võib üürilepingu üles öelda ainult mõlema poole (Valga Vallavalitsus ja MTÜ K&K) osapoole nõusolekul;

2.4.5. kinnisasja võõrandamisega seotud asjaõiguslepingu sõlmimise kulud tasub ostja.

3. Alghind, osalustasu ja tagatisraha:

3.1. pakkumise alghind on 36 000 eurot;

3.2. pakkumise osalustasu on 360 eurot;

3.3. pakkumise tagatisraha on 3600 eurot;

3.4. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Valga Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE491010202000577004, selgituseks märkida „Lembitu 2, Valga";

3.5. osalustasu ei tagastata, tagatisraha tagastatakse ostjaks mitteosutunud pakkujale 10 tööpäeva jooksul.

4. Pakkumise tingimused:

4.1. pakkumised esitada kinnises ümbrikus märksõnaga „Lembitu 2, Valga" aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, hiljemalt 30.09.2020 kell 12.00;

4.2. pakkumine peab sisaldama:

4.2.1. pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

4.2.2. nõusolek pakkumisel osalemiseks eelläbirääkimistega pakkumisel esitatud tingimusel;

4.2.3. pakkuja esitab ideekavandi kinnistu ning kinnisasjal asuvate hoonete kasutamise kohta, sealhulgas planeeritav kasutusotstarve, investeeringu suurus, töötajate arv, tegevuste ajakava;

4.2.4. pakkuja kinnitab vajalike finantsvahendite olemasolu;

4.2.5. pakkuja kinnitus riiklike ja kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta;

4.2.6. pakkuja esitab oma eelnevad kogemused kinnisasjal planeeritaval tegevusalal;

4.2.7. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

4.2.8. pakkumise esitaja allkiri;

4.2.9. esitaja volitusi tõendav dokument;

4.2.10. pakkumised avatakse 30.09.2020 kell 14.00.

Pakkumise korraldajal on õigus pakkuja kõrvaldada igal ajal, kui selgub, et esitatud andmed ei vasta tõele või on ebatäpsed. Samuti on pakkumise korraldajal õigus jätta sobivate pakkumiste puudumisel parim pakkumine kindlaks määramata ja ostu-müügileping sõlmimata.

Informatsioon ja ruumidega tutvumine tööpäeviti kella 8−16, kontakt Pille Meriroos, telefon 766 9955, 523 7792, e-post: pille.meriroos@valga.ee .