Huvihariduse toetused

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on suunatud Valga vallas elavatele 7-19 aastastele noortele ja on mõeldud huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks. Toetust saab taotleda transpordikulude ja osalustasude katmiseks.

Toetus on suunatud eelkõige maapiirkondades elavate noortele. Valga linnas saavad toetust taotleda lasterikkad pered. Lasterikkaks pereks loetakse leibkonda, kus on neli või enam kuni 19-aastast last.

Toetuse saamiseks tuleb lapse seaduslik esindajal esitada Valga Vallavalitsusele vastav avaldus. Toetust saab taotleda kolmel korral aastas ning taotluse esitamise tähtajad on 7. jaanuar, 7. aprill ja 7. oktoober. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse kava

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusvorm

 

Esita e-taotlus (Väljaspool Valga linna territooriumi elav noor osaleb huvihariduses või huvitegevuses Valga linnas, teistes asulates või omavalitsustes)

 

Esita e-taotlus (Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikkas peres kasvav noor (lasterikas pere on pere, kus kasvab neli või enam kuni 19-aastast last (kaasa arvatud)).) 

 

Huvitegevuse toetusfond

Huvitegevuse toetusfondist saab toetust küsida Valga vallas tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus või Valga Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegeleb noortega vanuses 7–19 eluaastat (kaasa arvatud). 

Olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
  1) osalustasu vähendamiseks;
  2) vajalike õppevahendite soetamiseks;
  3) huvialaringi laiendamiseks sh teenuse mahu kasvatamiseks;
  4) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
  5) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
  6) juhendajate tasude katmiseks.

 Uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
  1) juhendajate tasude katmiseks;
  2) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
  3) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
  4) vajalike õppevahendite soetamiseks.

Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:
  1) ehitustegevuseks;
  2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
  3) sõiduvahendite ostuks;
  4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Valga Vallavalitsuse e-posti aadressile valga@valga.ee vormikohane taotlus.

Taotlusvoor on avataud 23. mai-6. juuni 2022.

Tutvu Huvitegevuse toetusfondi kasutamise korraga https://www.riigiteataja.ee/akt/413052022003

Küsimuste korral pöörduda Valga vallavalitsuse spordi- ja noorsootööspetsialisti Tõnu Vahtra poole e-postil: tonu.vahtra@valga.ee

 

Huvitegevuse toetusfondi taotlusvorm

Esita e-taotlus

Huvitegevuse toetusfondi aruande vorm