Valga valla heakord

 

Valga Vallavolikogu võttis 24.09.2021 istungil vastu määruse "Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine", millega kehtestatakse heakorra nõuded ja koormis kinnistute kasutajate suhtes Valga vallas. Määruse eesmärgiks on koosmõjus teiste õigusaktidega tagada valla territooriumil puhtus ja heakord.

Valga valla heakorraeeskiri: Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

 

Juhised puu raieks

Vallavolikogu on vastu võtnud Valga valla raiekorra, millega reguleeritakse puude raie tiheasustusaladel. Valga valla tiheasustusalad on Laatre, Tsirguliina ja Õru alevikud ning Valga linn. Karula ja Taheva piirkonnas selliseid alasid pole, seal tuleb vajadusel lähtuda metsaseadusest.

Uue korraga ühtlustatakse ja kaasajastatakse kõrghaljastuse majandamise põhimõtted, arvestades valdade liitumise järel kujunenud olukorraga. Valla sooviks on olemasolevat kõrghaljastust kaitsta ja vältida asjatundmatut raiet. Haljastuspuude hooldamise esimeseks prioriteediks on turvalisus. Vältimaks riskide tekkimist inimeste tervisele ja varale on tähtis õigete, puu bioloogiast lähtuvate hooldusvõtete rakendamine. Selleks saavad omanikud vajadusel spetsialistide nõuandeid küsida, seda ka hajaasustuspiirkondade elanikud. Vastavalt looduskaitseseadusele tohib tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel. Uues korras on on sätestatud, et raiumiseks on vajalik luba, kui puu diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi(ed) ja võra.

Kuidas saada luba puu raieks?

Tiheasustusalal kasvava puu raieks või hoolduslõikuseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus. Loa annab välja Valga Vallavalitsuse vallahoolduse teenistuse haljastusspetsialist. Puu raieks saavad luba taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või volitatud isik. Volituse puhul tuleb avaldusele lisada selle ärakiri. Taotlus peab sisaldama taotleja andmeid, taotluse esitamise õiguslikku alust, puu asukoha täpset kirjeldust, põhjendust ning kinnitust selle kohta, et tööde tegemisel järgitakse ohutusnõudeid ning pärast töid korrastatakse raiekoht. Taotlusele on lisatud loetelu võimalikest täiendavatest dokumentidest. Taotluse menetlemisel vallahoolduse teenistus kontrollib esitatud andmete õigsust ning raie või hoolduslõikuse otstarbekust, vajaduse korral nõuab täiendavaid dokumente ja selgitusi, kaasab otsuse tegemiseks eksperte.

Luba ei ole vaja:

  • kuivanud okste ja vesivõsude eemaldamiseks
  • kui puu raie on kehtestatud detailplaneeringuga

Erandkorras (näiteks tormituultes) ohtlikuks muutunud puude raieks ei ole luba vaja. Puu raiumisest tuleb vaid informeerida vallahoolduse teenistust. Kui informeerimine ei ole võimalik, tuleb puu raiumisest järgneva tööpäeva jooksul teavitada kirjalikult vallahoolduse teenistust koos põhjendusega, miks teostati raie erandkorras.

Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise kord

Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt.

Valga Vallavalitsuse raieloa taotlus.

Esita raieloa e-taotlus

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Haljastusspetsialist

 

5865 1707

valga@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00