MATA 2019 projekt nr RE.3.01.20-0586

„Jaanikese motokompleksi arendamise I etapp" - TAOTLUS TAGASI VÕETUD

Toetusmeede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113022020005?leiaKehtiv)

Taotlusvoor: Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust - 26.08.2019-19.06.2020

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.

Lisainfo:
www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t1
www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Jaanikese motokompleksi 1. arendusetapp võimaldab avada hooldatud ja valgustatud rajad motospordiga tegelemiseks ning sellega on alustatud atraktiivse ja suursündmuste korraldamiseks sobiva keskuse kaasajastamisega, mis tooks Valga maakonda hulgaliselt külastajaid ja edendaks piirkonna mainet.

Projekti eesmärk ja tulemus: Projekti eesmärgiks on alustada Jaanikese motokompleksi kaasajastamist selliste võtmetegevustega, mis võimaldavad kasutusele võtta eelkõige motokrossirajad. Esimene etapi tulemusel valmib kaasaegne radade kastmissüsteem, radade välisvalgustus ja rekonstrueeritakse võistlusautode pesuplats koos õlipüüdjaga keskkonnareostuse vältimiseks. Samuti soetatakse sõiduala hoolduseks niitmistehnika-traktor. Valitud tegevused on projekti elluviimiseks 1. etapis määrava tähtsusega, et oleks võimalik Jaanikese motokompleksi krossirada sihtpäraselt kasutada- on loodud võimalus aktiivselt tegeleda motospordiga ning taastatud atraktiivne koht suursündmuste korraldamiseks, mis toovad maakonda hulgaliselt külastajaid ja edendavad piirkonna mainet.

Jaanikese motokompleks on Valga Vallavalitsuse poolt soetatud 2019, kompleksi haldab Valga Vallavalitsuse allasutus Valga Sport.

Projekti periood: 19.03.2020 - 18.03.2022

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR):167 796

Toetus 75% (EUR): 125 847

Omafinantseeringu summa 25% (EUR): 41 949

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid e-post: mare.raid@valga.ee