MATA 2020 projekt nr RE.3.01.20-0738
„Jaanikese motokompleksi arendamise 2. etapp"

Toetusmeede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede 2020
(määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113022020005?leiaKehtiv)

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.

Lisainfo:
www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t1
www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Projekt on jätkuks Jaanikese motokompleksi arendamise 1. etapile. Jaanikese motokeskuse 2. etapi tulemusel on kaasajastatud ning keskkonnanõuetest lähtuvalt rekonstrueeritud võistlejate parkla koos valgustuse ja elektrivõtupunktidega ning rajatud on vee- ja kanalisatsioonisüsteem, mis seni puudus. Töötab Jaanikese discgolfi park, mis hõlmab endas 18 discgolfiarada ja kus toimuvad regulaarsed treeningud ja võistlused. Discgolfi pargi kasutamine on vaba kõigile huvilistele.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Käesoleva 2. etapi raames ehitatakse välja nõuetekohase ja keskkonda arvestav kanalisatsiooni- ning veevarustussüsteem ja karavanide- matkaautode purgla ja veevõtukoht.

Rekonstrueeritakse võistlejate parkla sadevett läbilaskva katendiga ning koos valgustuse ja elektriväljavõtte punktidega. Olemasolevad nn parkla-alad on ebatasased muldsavi pinnasega kaetud alad, kus puudub valgustus ning elektritarbimise/kasutamise võimalus.

Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse universaalse maastiku parimaks ärakasutamiseks rajatakse 18 korviga discgolfi park, mis annab võimaluse aastaringseks looduses tegutsemiseks ja samal ajal pakub sobivat alternatiivi motospordile ning lumevaesel perioodil suusaspordile. Projekti on jagatud kolmeks põhitegevuseks, mille elluviimisel on oluliselt paranenud selle piirkonna elukeskkond ning loodud täiendavad võimalused keskuse aastaringseks kasutamiseks.

 

Jaanikese motokompleks on Valga Vallavalitsuse poolt soetatud 2019, kompleksi haldab Valga Vallavalitsuse allasutus Valga Sport.

Projekti periood: 29.01.2021 - 28.01.2023

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR):168 062

Toetus 75% (EUR):126 046,50

Omafinantseeringu summa 25% (EUR):42 015,50

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid, e-post: mare.raid@valga.ee