Kaevetööd Valga vallas

Alates 1.jaanuarist 2019.a hakkas  Valga linnas ja vallas kehtima ühtne Valga valla kaevetööde eeskiri, mis määrab kindlaks kaevetööde korra Valga linna ja valla territooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.  Kaevetööd on: tööde tegemine sügavamal kui 30 cm maapinnast; tööd, mille käigus rikutakse tee- või pinnakate või mille tegemisel muudetakse maapinna kõrgust enam kui 20 cm; samuti tööd, mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega.

Kaevetööd võib teha kaeveloa alusel.See on dokument, mis annab loa kaevetööde tegemiseks, määrab kaevetööde tingimused ja tähtaja. Kaeveloa taotleb kaevamisest huvitatud isik või kaevetöö tegija. Taotlejal tuleb esitada  loa andjale vormikohase kaeveloa taotluse, ehitusprojekt, kui kaeveluba taotletakse seoses ehitamisega, mille puhul ehitusprojekt on nõutav ning  kaeveala plaan.

Määrusega on  täpsemalt reguleeritud kaevetööde tegija kohustused nt kaeveala tähistamine, avariitööd, haljastuse ja tehnovõrkude kaitse, haljastustööde tegemise aeg jne.

Eeskirja nõudeid ei kohaldata kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute kinnistutel va juhul, kui on tegemist kinnistult väljuvate või kinnistule sisenevate, avalikes huvides kasutatavate tehnovõrkudega ühendatud tehnorajatiste püstitamise, hooldamise või remondiga; samuti kalmistutel või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnovõrkude ja -rajatiste püstitamisel või remonttöödel.

Valga valla kaevetööde eeskiri

Ajutise sulgemise/kaeveloa taotlus