Keskkonnaalaste lubade taotlemine ja väljastamine

Osaühingu Select Service õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest teavitamine

Osaühing Select Service (registrikood 11078726, aadress Ida-Viru maakond, Toila vald, Järve küla, 30331) esitas 15.06.2018 Keskkonnaametile õhusaasteloa nr L.ÕV/ 321008 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguse projekti. Keskkonnaamet edastas õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalid arvamuse avaldamiseks Valga vallavalitsusele.

Ettevõttele 23.11.2011 antud õhusaasteloas on käitiseks Valga maakonnas Valga vallas Tõlliste külas Tootmisbaasi kinnistul (registriosa nr 1927540, katastritunnus 82001:001:1640) asuv asfaltbetoonitehas. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist lähtuvalt käitises tehtud ümberkorraldustest, mille tagajärjel on muutunud (vähenenud) heiteallikate arv ning saasteainete heitekogused.

Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa muutmise menetluse algatamiseks.

Ettevõtte põhitegevusalaks on mootorkütuse jaemüük, sh tanklate tegevus. Tegevusluba, millele luba taotletakse, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Käitises on üks heiteallikas-õlikatla korsten. Õlikatla soojussisendile vastav nimisoojusvõimus on 2,58 MWth, aastane kütusekulu 390 t põlevkiviõli. Korstna kõrgus on 9 m ja suudme läbimõõt 0,45 m. Katel töötab ainult tee-ehituse hooajal, st märtsist novembrini.

Ettevõtte tootmisterritoorium piirneb tootmismaaga ja transpordimaaga idas, muudes kaartes maatulundusmaaga. Lähim elamu paikneb heiteallika suhtes u 480 m kaugusel lõunas.

KeÜS § 47 lõike 2 alusel teavitab Keskkonnaamet õhusaasteloa menetluse algatamisest täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee). Samuti teavitab Keskkonnaamet KeÜS § 46 lõikes 1 tulenevalt kavandatava tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikke õhusaasteloa muutmise taotluse esitamisest.

Õhusaasteloa taotluse materjalid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 15-2/18/10201.

 

Tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted taotleb õhusaaste luba

EHA Metalli- ja Puidutooted (registrikood 10212192, aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Väike-Laatsi tn 2, 68205) on esitanud Keskkonnaametile õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Luba taotletakse saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku.

Õhusaasteloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/ ja Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, Valga). Õhusaasteloa taotlus ja selle lisaks olev lubatud heitkoguste projekt  on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.05.2018 kirjana nr 15-2/18/7663.

Kuni õhusaasteloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 67305 Valga.

 

Tinu liivakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/317362 muutmise taotlemine

PM Kaubandusgrupp OÜ (registrikood 10210359, aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Männi tn 10, 68208)  taotleb Tinu liivakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/317362 muutmist.

Tinu liivakarjäär asub Valga maakonnas Valga vallas Tinu külas Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus, katastriüksusele Tinu liivakarjäär (katastritunnus: 82002:003:0303). Taotletaval alal asub Tinu liivamaardla (registrikaart 0856)

PM Kaubandusgurpp osaühing soovib pikendada maavara kaevandamise loa L.MK/317362 kehtivust 10 aasta võrra s.o kuni 21.05. 2030. Loa pikendamine on vajalik, et ettevõtte saaks kehtiva maavara kevandamise loa jooksul liivavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.

Taotletava mäeeraldise nimetus on Tinu liivakarjäär. Mäeeraldise pindala on 10,64 ha ja mäeeraldise teenindusmaa on 11,24 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 697 tuh m3 , ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogu 112 tuh m3. Täiteliiva kaevandatav varu 624 tuh m3 ning ehitusliiva kaevandatav varu 102 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 72,6 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Taotlusega seonduva info registreerimise viit on 12-2/18/2848

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.