Korraldatud jäätmevedu Valga vallas

UUS KORRALDATUD JÄÄTMEVEO PERIOOD ALGAB VALGA VALLAS 01.02.2024

Korraldatud jäätmevedajaks on AS Eesti Keskkonnateenused. Uus korraldatud jäätmeveo periood toob kaasa mitmeid muudatusi tekkekohal jäätmete üleandmisel jäätmevedajale.

Infot lepingute, veograafikute muutmise ning pakendikoti saamise kohta edastab Teile jäätmevedaja klienditeenindus hiljemalt kuu enne uue perioodi algust. Klienditeeninduse kontaktid on tel 435 5025 ja e-post viljandi@keskkonnateenused.ee

Täiendav info avaldatakse järjepanu Valga valla kodulehel:

 

Korraldatud jäätmeveo uue veoperioodi infopäevad:

Valga Vallavalitsus koostöös MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskusega korraldab virtuaalsed infopäevad järgnevatel aegadel:

8. jaanuaril algusega kell 18.00;

9. jaanuaril algusega kell 18:00;

10.jaanuaril algusega 18.00.

Infopäevadel on võimalik osaleda ka 08.01 Lüllemäe kultuurikeskuses, 09.01 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning 10.01 Tsirguliina Rahvamajas (liitutakse virtuaalse koosolekuga).

Virtuaalse infopäevaga liitumine SIIN!

 

Lisainfo saamiseks palun pöörduge Valga valla keskkonnaspetsialisti poole:

Madis Mumm, 5194 3569, madis.mumm@valga.ee

Jäätmevedajaks AS Eesti Keskkonnateenused

Klienditeeninduse kontaktid:

435 5025, viljandi@keskkonnateenused.ee, https://www.keskkonnateenused.ee/avaleht

Korduma kippuvad küsimused

Kuni 31.01.2024 teenindab Valga valla korraldatud jäätmeveol jäätmevedaja  AS Ragn-Sells

Ragn-Sells

Klienditeeninduse kontaktid:

Telefon: 606 0439

E-post: tartu@ragnsells.com
 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, paberi - ja kartongijäätmed

Täpsem info korraldatud jäätmeveo tingimuste kohta on leitav AS Ragn-Sellsi koduleheküljelt või siit

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemine

Vastavalt jäätmeseaduse § 69 lõikele 1 toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile jäätmevaldajatele automaatselt seaduse alusel, st, et isikul puudub valik, kas korraldatud jäätmeveoga liituda või mitte.

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata on jäätmevaldajal õigus esitada vallavalitsusele taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks. Taotluses palun ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus. Suvilate ja elamute kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei kasutata (näidata ära kuud).

Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Vastav tõendamiskohustus lasub kinnistu omanikul. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendaksid, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata (näiteks kinnistu elektritarbimise andmed eelneva aasta kohta kui kinnistu on liidetud elektrivõrguga, v.a juhul kui kinnistu on seni kasutuses olnud).

Tarbimisteatis on saadaval kodulehel www.elektrilevi.ee (sisenen/tarbimisajalugu/tarbimisteatis – lehe allosas valik laadi PDF).

Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise või tema taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul.

Taotlus erandkorras jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne vabastamise perioodi alguskuupäeva.

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saab täita iseteeninduskeskkonnas SPOKU või taotluse vormi võib ka alla laadida siit  Korraldatud jäätmeveo vabastuse võib edastada Valga Vallavalitsusele digiallkirjastatud kujul e-posti aadressil valga@valga.ee või tuues Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8 Valga linn.

Jäätmeveo vabastuse taotlus

Ühismahuti kasutamine

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, on kohustatud sõlmima omavahel kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmeveolepingut jäätmevedajaga.

Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks, samuti valla territooriumil mitut kinnistut omaval jäätmevaldajal. Kui kinnistu omanik soovib kasutada ühismahutit korteriühistuga, mille liige ta on, tuleb ühismahuti kasutamise taotluse juurde lisada ka korteriühistu või ühistule haldus- ja hooldusteenuseid osutava ettevõtte kirjalik nõusolek. Ühismahuti suurus peab vastama tegelikkuses tekkivatele jäätmekogustele ja ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti.

Ühismahuti kasutamiseks esitatakse taotlus Valga Vallavalitsusele, kes hindab kogumismahuti kasutamise lubatavust ja selle vastavusel jäätmehoolduseeskirja nõuetele, kooskõlastab taotluse.

Ühismahuti kasutamise taotlus