Toetused

Haridusvaldkond

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusvorm

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Huvitegevuse toetusfondi taotlusvorm
Huvitegevuse toetusfondi aruande vorm

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord :  https://www.riigiteataja.ee/akt/423022018016

Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus
Noorte omaalgatuslike projektide aruande vorm

 

Kultuurivaldkond

Valga valla erinevates piirkondades tegutseb mitmeid MTÜ-sid ja seltsinguid. Selleks, et MTÜ-d oleksid elujõulised ja saaksid tegeleda kultuurivaldkonna arendamisega, toetab Valga Vallavalitsus neid rahaliselt. Toetust saab taotleda tegevustoetuseks ja projektide elluviimiseks.

Abikõlblik taotleja on kultuurivaldkonna mittetulundusühendus, kelle asukoht äriregistri teabesüsteemi andmetel või seltsingulepingu alusel on Valga vald ja kes on esitanud majandusaasta aruande taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud majandusaasta kohta ning pole eelnevaid tegevustoetuste ega projektitoetuste aruandevõlgu Valga Vallavalitsuse ees.

Projektitoetuse taotluse omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogusummast, mis võib olla ka mitterahaline. Toetust saavad mittetulundusühendused peavad vajadusel ja võimalusel esinema Valga valla avalikel üritustel.

Vallavalitsuse korraldusega on moodustatud kultuurialaste toetuste määramise komisjon. Vaata täpsemalt!

Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühendustele nende tegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks kui ta on äriregistri teabesüsteemi andmetel tegutsenud vähemalt kuus kuud.

Tegevustoetus arvutamise alused ja määrad kehtestab vallavalitsus lähtudes valla eelarvest ja kultuurialaste toetuste määramise komisjoni ettepanekust. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. detsember, eelmise aasta toetuste aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Projektitoetust saab taotleda kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks. Projektitoetuse vormikohase taotluse saab esitada vallavalitsusele järgmisteks tähtpäevadeks: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui toetuse esitamise tähtpäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks tähtpäevale järgnev tööpäev. Projektitoetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 1 kuu peale projekti lõppemist.

Kultuuritöö projektide korraldamisel toetatakse alljärgnevaid tegevusi ja nendega kaasnevaid kulusid:
1) valla seisukohalt oluliste, jätkusuutlike ja traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist ja läbiviimist;
2) vallas toimuvate näituste, kontsertide, festivalide, õpitubade jms korraldamist;
3) valla tuntud ja tunnustatud loovisikute püüdlusi enesetäiendusele;
4) valla kultuurikollektiivide osalemist rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel;
5) kultuurikollektiivide pidulike aastapäevaürituste korraldamist. Toitlustamise osas rahastatakse ainult sünnipäevatordi ostmist;
6) mittetulundusühingute vahelist kultuurikoostööd;
7) rahvariiete ja esinemisriiete ostmist ning valmistamist kollektiividele, kui taotluse eelarves on kirjas hinda sisaldav kalkulatsioon;
8) transpordikulude katmist, mille hulka võib arvestada ka enne taotluse esitamise tähtpäeva ostetud piletid (piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus).

NB! Transpordikulude taotlemisel tuleb eelarves isiklike sõiduautode kasutamisel ära näidata marsruut ja bensiinikulu.
9) mitteperioodiliste trükiste koostamist, kui taotluses on välja toodud trükise kirjeldus ja žanrimääratlus, tiraaž ja eelarve ning info trükise kasutamise, levitamise ja/või säilitamise kohta.

 Kultuuritöö korraldamisel ei toetata alljärgnevaid projekte:
1) heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist, toodete valmistamist);
2) kasumit teenivaid projekte;
3) ehitus- ja renoveerimistöid ning ruumide sisustamist;
4) vara, inventari ja tehnika soetamist;
5) trükiste koostamist, milles käsitletakse kitsa ringi inimeste tegemisi ja mis on suunatud väikesele huvigrupile;
6) toitlustamiskulusid, välja arvatud erandjuhud;
Erandjuhu näide: väljastpoolt Valga maakonda tuleb esinema külaliskollektiiv ja nad ei küsi esinemistasu vaid soovivad selle eest toitlustamist. 
7) ekskursioone;
8) laatadel ja vabaõhuüritustel kauplemist;
9) sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna projekte.

Mittetulundusühendusel on võimalik aastaringselt esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus rahastuse saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks. Toetust ei saa küsida vallavalitsuse poolt toetust saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus arvestades valla eelarvelisi võimalusi.

Taotlused saata e-posti aadressile valga@valga.ee, või tuua Valga Vallavalitsuse kantseleisse Puiestee 8. Valdkonnaga tegelev ametnik: kultuurispetsialist Merce Mäe  766 9914; 5345 3457 Merce.mae@valga.ee kabinet 215

 

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide aruandevorm

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide taotlusvorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse aruandevorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusvorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitaotluste hindamismetoodika

 

Spordivaldkond

Sporditegevuse toetamise kord

Spordiklubide aasta tegevusaruanne

Spordiklubide pearahade toetuse taotluse vorm
Spordiklubide pearahade taotluse sportlaste nimekirja blankett

Spordiklubide tegevustoetuse taotluse vorm
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse kalenderplaani blankett
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse sportlaste nimekirja blankett

Spordiklubide treenerite toetuse taotluse vorm
Spordiklubide treenerite toetuse sportlaste nimekirja blankett
Spordiklubide treenerite toetuse taotluse kalenderplaani blankett

Spordiürituse korraldustoetuse taotluse vorm
Spordiürituste  korraldustoetuse aruande vorm