Toetused

Haridusvaldkond

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on suunatud Valga vallas elavatele 7-19 aastastele noortele ja on mõeldud huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks.

Toetust saab taotleda transpordikulude ja osalustasude katmiseks.

Toetus on suunatud eelkõige endiste Õru, Taheva, Tõlliste ja Karula piirkonnas elavate noortele.

Valga linnas saavad toetust taotleda lasterikkad pered. Lasterikkaks pereks loetakse leibkonda, kus on kuni 19 aastaste laste ja noorte arv neli või enamat noort.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Valga Vallavalitsusele avaldus õppuri seadusliku esindaja poolt.

Toetust saab taotleda kolmel korral aastas.

I kvartali toetuse taotlus tuleb esitada 7. jaanuariks.

II kvartali toetuse taotlus tuleb esitada 7. aprilliks.

IV kvartali toetuse taotlus tuleb esitada 7. novembriks.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusvorm

Huvitegevuse toetusfond

Huvitegevuse toetusfond on suunatud Valga vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele, Valga valla haridusasutustele, Valga valla allasutustele ja muudel ühingutel, kes tegelevad noortega vanuses 7 kuni 19 eluaastat.

 Olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
 1) osalustasu vähendamiseks sh vajaduspõhine toetus osalustasude kulude katmiseks;
 2) vajalike õppevahendite soetamiseks;
 3) huvialaringi laiendamiseks sh teenuse mahu kasvatamiseks;
 4) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
 5) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
 6) juhendajate tasude katmiseks.

Uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
 1) juhendajate tasude katmiseks;
 2) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
 3) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
 4) vajalike õppevahendite soetamiseks.

 Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:
 1) ehitustegevuseks;
 2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
 3) sõiduvahendite ostuks;
 4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Valga Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Taotluste esitamise tähtaja/tähtajad kehtestab Valga Vallavalitsus ja annab nendest teada oma kodulehel.

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Huvitegevuse toetusfondi taotlusvorm
Huvitegevuse toetusfondi aruande vorm

 

Noorte omaalgatuslike projektide toetus

Noorte omaalgatuslike projektide toetuse eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Valga vallas.

Toetust saavad taotleda 12-26-aastane füüsilised isikud, kelle rahvastikujärgne elukoht on Valga vald või 12-26 aastastest noortest koosnevad grupid, seltsingud või mittetulundusühingud, mis tegutsevad Valga vallas.

Toetuse saamiseks tuleb Valga Vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Toetust saab taotleda neljal korral aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. september ja 20. november.

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord
Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus
Noorte omaalgatuslike projektide aruande vorm

 

Kultuurivaldkond

Valga valla erinevates piirkondades tegutseb mitmeid MTÜ-sid ja seltsinguid. Selleks, et MTÜ-d oleksid elujõulised ja saaksid tegeleda kultuurivaldkonna arendamisega, toetab Valga Vallavalitsus neid rahaliselt. Toetust saab taotleda tegevustoetuseks ja projektide elluviimiseks.

Abikõlblik taotleja on kultuurivaldkonna mittetulundusühendus, kelle asukoht äriregistri teabesüsteemi andmetel või seltsingulepingu alusel on Valga vald ja kes on esitanud majandusaasta aruande taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud majandusaasta kohta ning pole eelnevaid tegevustoetuste ega projektitoetuste aruandevõlgu Valga Vallavalitsuse ees.

Projektitoetuse taotluse omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogusummast, mis võib olla ka mitterahaline. Toetust saavad mittetulundusühendused peavad vajadusel ja võimalusel esinema Valga valla avalikel üritustel.

Vallavalitsuse korraldusega on moodustatud kultuurialaste toetuste määramise komisjon. Vaata täpsemalt!

Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühendustele nende tegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks kui ta on äriregistri teabesüsteemi andmetel tegutsenud vähemalt kuus kuud.

Tegevustoetus arvutamise alused ja määrad kehtestab vallavalitsus lähtudes valla eelarvest ja kultuurialaste toetuste määramise komisjoni ettepanekust. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. detsember, eelmise aasta toetuste aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Projektitoetust saab taotleda kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks. Projektitoetuse vormikohase taotluse saab esitada vallavalitsusele järgmisteks tähtpäevadeks: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui toetuse esitamise tähtpäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks tähtpäevale järgnev tööpäev. Projektitoetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 1 kuu peale projekti lõppemist.

Kultuuritöö projektide korraldamisel toetatakse alljärgnevaid tegevusi ja nendega kaasnevaid kulusid:
1) valla seisukohalt oluliste, jätkusuutlike ja traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist ja läbiviimist;
2) vallas toimuvate näituste, kontsertide, festivalide, õpitubade jms korraldamist;
3) valla tuntud ja tunnustatud loovisikute püüdlusi enesetäiendusele;
4) valla kultuurikollektiivide osalemist rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel;
5) kultuurikollektiivide pidulike aastapäevaürituste korraldamist. Toitlustamise osas rahastatakse ainult sünnipäevatordi ostmist;
6) mittetulundusühingute vahelist kultuurikoostööd;
7) rahvariiete ja esinemisriiete ostmist ning valmistamist kollektiividele, kui taotluse eelarves on kirjas hinda sisaldav kalkulatsioon;
8) transpordikulude katmist, mille hulka võib arvestada ka enne taotluse esitamise tähtpäeva ostetud piletid (piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus).

NB! Transpordikulude taotlemisel tuleb eelarves isiklike sõiduautode kasutamisel ära näidata marsruut ja bensiinikulu.
9) mitteperioodiliste trükiste koostamist, kui taotluses on välja toodud trükise kirjeldus ja žanrimääratlus, tiraaž ja eelarve ning info trükise kasutamise, levitamise ja/või säilitamise kohta.

 Kultuuritöö korraldamisel ei toetata alljärgnevaid projekte:
1) heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist, toodete valmistamist);
2) kasumit teenivaid projekte;
3) ehitus- ja renoveerimistöid ning ruumide sisustamist;
4) vara, inventari ja tehnika soetamist;
5) trükiste koostamist, milles käsitletakse kitsa ringi inimeste tegemisi ja mis on suunatud väikesele huvigrupile;
6) toitlustamiskulusid, välja arvatud erandjuhud;
Erandjuhu näide: väljastpoolt Valga maakonda tuleb esinema külaliskollektiiv ja nad ei küsi esinemistasu vaid soovivad selle eest toitlustamist. 
7) ekskursioone;
8) laatadel ja vabaõhuüritustel kauplemist;
9) sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna projekte.

Mittetulundusühendusel on võimalik aastaringselt esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus rahastuse saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks. Toetust ei saa küsida vallavalitsuse poolt toetust saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus arvestades valla eelarvelisi võimalusi.

Taotlused saata e-posti aadressile valga@valga.ee, või tuua Valga Vallavalitsuse kantseleisse Puiestee 8. Valdkonnaga tegelev ametnik: kultuurispetsialist Merce Mäe  766 9914; 5345 3457 Merce.mae@valga.ee kabinet 215

 

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide aruandevorm

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide taotlusvorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse aruandevorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusvorm

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitaotluste hindamismetoodika

 

Spordivaldkond

Sporditegevuse toetamise kord

Spordiklubide aasta tegevusaruanne

Spordiklubide pearahade toetus

Spordiklubide pearahade toetus on suunatud spordiklubidele, kellel on noorte treeningrühmad ning kelle treeneritena tegutsevad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

Pearahasid eraldatakse igapäevase treeningtegevusega seotud kulude katmiseks. Pearahasid saab taotleda kahel korral aastas.

Pearaha eraldamiseks esitab spordiklubi Vallavalitsusele taotluse 10. juuniks (treeningperiood jaanuar kuni juuni) ja 10. detsembriks (treeningperiood juuli kuni detsember).

Spordiklubide pearahade toetuse taotluse vorm

Spordiklubide pearahade taotluse sportlaste nimekirja blankett

Projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetus

Projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetuse eesmärk on ergutada spordialaste projektide teostamist Valga vallas.

Spordiklubidel ja sporti arendavatel ühingutel on võimalik aastaringselt esitada Vallavalitsusele vabas vormis taotlus rahastuse saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks.

Spordiklubide tegevustoetus

Tegevustoetust eraldatakse spordiklubide tegevuse aktiviseerimiseks ja Valga valla elanike aktiivseks kaasamiseks sportlikku tegevusse.

Tegevustoetust eraldatakse Valga vallas tegutsevatele harrastusspordiklubidele, kellel ei ole noorte treeningrühmi. Toetust saab taotleda ühel korral aastas.

Järgmise kalendriaasta tegevustoetuse eraldamiseks esitab spordiklubi Vallavalitsusele taotluse 1. detsembriks.

Spordiklubide tegevustoetuse taotluse vorm
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse kalenderplaani blankett
Spordiklubide tegevustoetuse taotluse sportlaste nimekirja blankett

Treenerite tasustamise toetus

Treenerite tasustamise toetust eraldatakse spordiklubidele, kellel on noorte treeningrühmad ning kelle treeneritena tegutsevad kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.

Treenerite tasustamise toetus on ette nähtud treenerite tööjõukulude katmiseks. Toetust saab taotleda ühel korral aastas. Järgmise kalendriaasta treenerite toetuse taotlus esitatakse Valga Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) 1. detsembriks.

Spordiklubide treenerite toetuse taotluse vorm
Spordiklubide treenerite toetuse sportlaste nimekirja blankett
Spordiklubide treenerite toetuse taotluse kalenderplaani blankett

Spordiürituste korraldustoetus

Spordiürituste korraldustoetust eraldatakse spordiklubidele ja sportlike tegevusi arendavatele ühingutele spordiürituste korraldamiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Valga Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Toetust saab taotleda neljal korral aastas.

I kvartali toetuse taotlus tuleb esitada 20. novembriks.

II kvartali toetuse taotlus tuleb esitada 20. veebruariks.

III kvartali toetuse taotlus tuleb esitada 20. maiks.

IV kvartali toetuse taotlus tuleb esitada 20. augustiks.

Spordiürituse korraldustoetuse taotluse vorm
Spordiürituste  korraldustoetuse aruande vorm