Metsakorraldus

Metsanduse valdkonda reguleerivad metsaseadus ja metsa majandamise eeskiri.

Metsas kavandavate raiete kohta peab metsaomanik või tema esindaja esitama Keskkonnaametile metsateatise kas elektrooniliselt täidetuna ning digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal.

Rohkem infot: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsateatis

 

Vallametsast küttepuude varumine

 

Ühel perekonnal või ühist majapidamist omavatel isikutel on võimalik ühe kütteperioodi tarbeks varuda ise vallametsast kuni 10tm küttepuid. Küttepuid osta sooviv isik peab olema kantud Valga valla elanike registrisse.

Müüdava materjali hind kujuneb välja avalduse esitamise kuupäeval puiduturul valitseva vastava sortimendi keskmise turuhinna ja ülestöötamise hinna ning keskmise väljavedamise hinna vahe arvutamise teel. Puidu hinna kujunemisel järgitakse puu liikidest ja sortimendist alljärgnevalt:

  1. lehtpuud (paju, lepp, haab, kask, pihlakas, toomingas)
  2. metsakuiv okaspuu (kuusk, mänd)        
  3. kahjustatud või elujõuetu toores okaspuu (kuusk, mänd)

Küttepuude soetamiseks tuleb esitada vastav avaldus Valga Vallavalitsuse metsandusspetsialistile.

Esita küttepuude varumiseks e-avaldus

Metsanduse valdkonna ametnik: