Muud toimingud ja dokumendid

 

Valga Vallavalitsuses on võimalik taotleda perekonnasündmuse tõendi väljastamist, andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta, kanda registrisse välismaal toimunud perekonnasündmusi, taotleda isikukoodi, kontrollida ja parandada rahvastikuregistri andmeid ning taotleda andmete väljastamist rahvastikuregistrist.

Perekonnasündmuste tõendi väljastamine

Perekonnaseisutoimingut tõendavad andmed rahvastikuregistris või nende andmete alusel väljastatud väljavõte. Isiku enda päringu abil on eelnevalt võimalik kontrollida, millised andmed ja dokumendid on juba registrisse sisestatud. Perekonnasündmuse tõendi väljastamise teenus võimaldab tellida paberile trükitud tõendi, millel on ametniku allkiri ja pitser. Tellida saab oma sünnitõendit, abielutõendit, abielulahutuse tõendit, aga ka oma lapse või abikaasa surmatõendit või lapse sünnitõendit. Sünni ja surma registreerimisel ning abielu ja lahutuse kinnitamisel väljastatakse avaldaja soovil esmane tõend tasuta.

Kui isik soovib oma perekonnaseisuandmete tõendamiseks väljavõtet pärast sündmuse registreerimist, väljastatakse talle tasu eest korduv tõend kohalikust omavalitsusest või Eesti konsulaarasutusest välisriigis.

Tõendi taotlemine Valga vallavalitsuse kaudu

Perekonnasündmuse tõendi saamiseks tuleb esitada vastav avaldus Valga Vallavalitsusele. Avalduse võib esitada elektrooniliselt, saata postiga või tulla Valga Vallavalitsusse kohale. Esitades avaldust vallavalitsuses palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud avaldus palume saata aadressil Puiestee 8 68203 Valga linn või
e-postile: valga@valga.ee
 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta saab taotleda:

Rahvusarhiivist on võimalik saada andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926. Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal VAU koondab kõiki perekonnasündmustega seotud andmebaase.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond väljastab:
- tõendeid ainult nende, alates 01.07.1926 registreeritud perekonnaseisusündmuste (sünni-, surma-, abielu- ja abielu lahutuse) kohta, mida maavalitsuste arhiivides ei ole säilinud;
- väljavõtteid Petserimaa (Vilo, Rootova, Kalda, Linnuse, Petseri vald), Harjumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa valdade perekonnakirjadest;
- kinnitatud väljavõtteid aastail 1920 kuni 1944 toimunud nimemuutmiste otsustest.

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

· Eesti Genealoogia Selts
· Onomastika andmebaas (nimede andmebaas)
· Eestikeelne perekonnaajaloo foorum (foorum perekonna ning suguvõsa ajaloo huvilistele)
· Eesti Isikuloo Keskus (isikuloolisi andmeid eestlaste ja Eestis elanud isikute kohta, eluloo- ja arhiiviuuringud)  

 

Välisriigis koostatud perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmine

Rahvastikuregistris puuduoleva Eestis koostatud perekonnaseisudokumendi registrisse sisestamist saab tellida eesti.ee kaudu, välisriigi koostatud perekonnaseisudokument tuleb registrisse kandmiseks esitada Valga vallavalitsusele. Dokumendi registrisse kandmise maksimaalne aeg on 1 kuu. Esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Täpsem info legaliseerimise ja apostille'ga kinnitamise kohta: Konsulaarteenused. Registrisse kandmiseks on vajalik isiklik kohaletulek. Kaasa võtta rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument ning Isikut tõendav dokument.

Riigilõivud:

- Perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmine - tasuta
- Esmakordne perekonnasündmuse registreerimise tõend - tasuta
- Rahvastikuregistri väljavõte (nii kinnitatud kui kinnitamata) - tasuta
- Korduv sünni-, surma-, abielu-, ja abielulahutuse tõend - 10 eurot
- Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakiri - 10 eurot.
- Korduv elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõend, nimemuutmise ja soo muutmise tõend -  5 eurot.
- Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektrooniline teatis või kinnitatud koopia - 5 eurot

Tasumine:
Saaja: Rahandusministeerium

  • Swedbank EE932200221023778606
  • SEB pank EE891010220034796011
  • Luminor Bank EE701700017001577198


Viitenumber: 10294002000147. Makse selgitusse tuleks kirjutada teenuse/toimingu nimetus. Riigilõivu on võimalik tasuda ka sularahas Valga Vallavalitsuses. 

 

Isikukoodi taotlemine

Kui inimene viibib Eestis ajutiselt (näiteks töötab Eestis) on tal võimalik esitada lähimas maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses taotlus isikukoodi saamiseks. Euroopa Liidu kodanikud võivad isikukoodi saamiseks taotluse esitada elukohajärgses kohalikus omavalitsuses samaaegselt elukohateatega.

Isikukoodi saamine ei anna õigust Eestis viibida, elada või töötada – need õigused peavad tulenema muudest seadusega ette nähtud alustest. 

Isikukood loetakse inimesele antuks selle kandmisel rahvastikuregistrisse.
Taotlus isikukoodi saamiseks » (PDF)
Taotlus välisriigist isikukoodi saamiseks » (PDF)

 

Rahvastikuregistri andmete kontrollimine, parandamine ja väljastamine

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Täisealine isik saab oma andmete õigsust rahvastikuregistris kontrollida riigiportaalis eesti.ee. Alaealise lapse andmete vaatamise õigus on tema vanemal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal.

Andmetest vea leidmisel on võimalik sellest teada anda eesti.ee  kaudu või pöörduda andmete muutmiseks/parandamiseks Valga vallavalitsuse poole. Vea avastamisel andmetes tuleb esitada vallavalitsusele avaldus koos andmete muutmise alust tõendava dokumendiga. Allkirjastatud dokumendid võib saata kas e-posti teel valga@valga.ee või esitada tulles vallavalitsusse kohale. Kaasa tuleks võtta allkirjastatud avaldus, kehtiv isikut tõendav dokumend ja andmete muutmise alust tõendav dokument.

Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja muutmine
Andmete muutmise ja parandamise avaldus 
Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks 
Statistiliste andmete muutmine 
Statistiliste andmete teade 

Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral

Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel  võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut. Kui soovitakse andmeid rahvastikuregistrist vähem kui 20 inimese kohta, väljastab need Valga Vallavalitsus. Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Andmete väljastamiseks enam kui saja isiku kohta aastas tuleb esitada põhjendatud taotlus Siseministeeriumile, kes annab nõusoleku andmete väljastamiseks ainult juhul, kui andmete väljastamine ei riku eraelu puutumatust ega tekita ohtu riigi julgeolekule.

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, milles kindlasti märkida:
- juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
- füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
- andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, aeg ja viis;
- taotletavate andmete koosseis ja hulk;
- taotletav juurdepääsu viis;
- kinnitus, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul, viisil.

Allkirjastatud avalduse võib saata kas e-postile valga@valga.ee või saata postiga Valga Vallavalitsusele aadressil Puiestee 8, Valga. Avalduse esitamiseks võib tulla ka Valga vallavalitsusse kohale 

Andmete väljastamisest võib keelduda, kui leitakse, et taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võib tekitada kahju isiku huvile, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse. Sellisel juhul võib taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada talle taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastatakse taotletud andmed.

Kui tegemist ei ole ühekordse andmete väljastamisega, sõlmitakse rahvastikuregistri andmetele juurdepääsuks andmete töötlemise leping rahvastikuregistri seaduse §-s 19 ettenähtud korras. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonnale aadressil Pikk 61, 10165 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressile info@siseministeerium.ee.

Riigilõiv:
- Rahvastikuregistri andmete parandamine - tasuta 
- andmete väljavõte või väljatrükk  ühe isiku andmete kohta - 5 eurot.

Tasumine:

  • Saaja: Rahandusministeerium
  • Swedbank EE932200221023778606
  • SEB pank EE891010220034796011
  • Luminor Bank EE701700017001577198


Viitenumber: 10294002000147. Makse selgitusse tuleks kirjutada teenuse/toimingu nimetus. Riigilõivu on võimalik tasuda ka sularahas Valga vallavalitsuses