Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekt

Aastatel 2018-2023 viiakse Eestis ellu puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekt. Selle käigus saab kohalik omavalitsus (KOV) taotleda oma piirkonnas elavatele puudega inimestele toetust eluruumide kohandamiseks. Kohandamise all mõeldakse eluruumis ehitus- või remonditööde tegemist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärgiks on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Toetuse andmisega soovitakse kohandada vähemalt 1955 erivajadusega inimese eluruumi vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, nende iseseisev toimetulek paraneb ja hoolduskoormus väheneb.

Kohanduse all peetakse silmas järgmisi tegevusi:
 1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks tehtavad tööd (sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist);
 2) hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad tööd;
 3) köögitoimingute parandamiseks tehtavad tööd.

Programm:

Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks.

Fond:

Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti kestus:

26.02.2018 -  31.08.2023.a.

Projekti käik ja eelarve

2018.a. toimus projekti esimene voor, mille käigus Valga vallas rajati eespool nimetatud toetuse abiga kaldtee ühele üksikelamule ja kohandati ratastooli kasutajale sobivaks kortermaja korteris olevad  pesuruum ja köök.

Teine taotlusvoor KOVdele oli avatud 21.02.2019- 26.08.2019. Sellesse vooru esitati Valga valla elanike poolt 57 kohandusavaldust. Silmas pidades antud vooru jaoks vallale eraldatud toetuse suurust (160 556 eurot) ja keskmise kohanduse arvestuslikku maksumust (ligikaudu 5700EUR), on võimalik ümber ehitada 33 eluruumi. Toetuse taotlus projekti juhtivale Riigi Tugiteenuste Keskusele on valla poolt esitatud ja rahastusotsus peaks tulema oktoobri keskpaigas. Taotlusse lülitati ajaliselt varem esitatud avaldused. Ülejäänud nimekiri moodustab ootejärjekorra, mis läheb käiku järgmise taotlusvooru väljakuulutamisel. 33 avaldajast 31 soovib pesuruumi ehitust või ümberehitust, 6 kaldtee rajamist ja sama palju WC ümberehitust,  17 uste kohandusi (ukseava laiendamist, lävepaku eemaldamist vms.)

Rahastusotsuse saabumise järel antakse avalduse esitanud inimestele teada, kas nende eluruum läheb ümberehitusele käesoleva teise taotlusvooru vahendite arvel (2019-2021. a.) või on vajalik oodata järgmist, kolmandat, taotlusvooru (2020-2022. a.).

Ootame kolmanda taotlusvooru avanemist ja anname sellest kodulehel kohe teada.

Projekti kohta on elanikele infot jagatud valla kodulehekülje, vallalehe Valga Teataja ja raadio RUUT ning Puuetega Inimeste Kojas korraldatud teabepäevade vahendusel.

Valdkonnaga tegelevad töötaja

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Sotsiaaltööteenistuse juhataja

Jüri Kõre


5340 2123

Jyri.kore@valga.ee

Kabinet 309