Riiklik toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekupiiri üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna iga lapse toimetulekupiir on 120 % perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Kui laps saab toimetulekutoetuse taotlemise kuul 18-aastaseks, loetakse teda sotsiaalhoolekande seaduse §  131 lõike 5 tähenduses lapseks.

2020. aastal on toimetulekupiir 150 eurot üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele. Pere alaealiste laste toimetulekupiir on 180 eurot ja iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir on 120 eurot. Nt: üksi elava isiku toimetulekupiir on 150 eurot kuus; kaheliikmelisel perel, kus teine liige on alaealine, 330 eurot kuus; kaheliikmelisel perel, kus teine liige on täisealine, 270 eurot kuus; kolmeliikmelisel perel, kus teine liige on täisealine ja kolmas liige alaealine, 450 eurot kuus; kolmeliikmelisel perel, kus nii teine kui kolmas liige on alaealised, 510 eurot; kolmeliikmelisel perel, kus nii teine kui kolmas liige on täisealised, 390 eurot kuus jne.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik pereliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Toimetulekupiiri tagamiseks maksab kohalik omavalitsus puudust kannatavatele peredele toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018019) зakoн o сoциaльном обеспечении (https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/zakon-o-socialnom-obespechenii) § 133 sätestatud tingimustel. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir. Eluasemekulud võetakse arvesse kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses. 

Valga vallas kehtivad eluasemekulude piirmäärad

Avaldus toimetulekutoetuse esmakordseks taotlemiseks

Avaldus toimetulekutoetuse korduvaks taotlemiseks

Toimetulekutoetuse taotleja ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate esemete tõendamine