Täiendav sotsiaaltoetus

Valga vallas makstakse täiendavat sotsiaaltoetust, mille eesmärgiks on materiaalses puuduses olevale isikule või perekonnale osaliselt hüvitada tavapärasest suuremad kulutused esmavajalikule, nendel juhtudel, kui nende kulutuste katmise eesmärgil ei ole antud riigi või kohaliku omavalitsuse poolt muud hüvitist või nendest hüvitistest ilmselgelt ei piisa.

Materiaalseks puuduseks Valga Vallavolikogu 6. aprilli 2018 määruse nr 27 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ   § 6 lõike 2 alusel loetakse olukorda, kui üksielava või perekonna esimese liikme sissetulekud jäävad alla 300 euro ja pere iga järgneva liikme sissetulekud jäävad alla 150 euro kolme viimase kuu keskmisena. Sissetulekuteks loetakse kõik isiku või perekonna sissetulekud, välja arvatud toimetulekutoetus. Abivajaduse hindamisel võidakse arvestada ka isiku teisi olulisi väljaminekuid.

Toetuse määramisel hüvitatakse üldjuhul kuni pool taotleja poolt tasutud kulutustest järgmiste esmavajaduste jaoks, kuid mitte üle järgnevalt kehtestatava toetuse ülemmäärade:

1) küttematerjali ostu või küttepuude ülestöötamise kulude hüvitamiseks kuni 65 eurot aastas pere kohta;

2) laste huvitegevuse kulude hüvitamiseks kuni 25 eurot lapse kohta kuus;

3) lasteaiatasu hüvitamiseks kuni 30 eurot kuus;

4) lapse ühistranspordikulude hüvitamiseks kooli ja huvialaringi sõidul kuni 50 eurot kuus;

5) ravi- ja hoolduskuludeks (transport raviasutusse, retseptiravimid, visiidi- ja voodipäevatasud, raviteenused, põetus-hooldusvahendid) kuni 30 eurot kvartalis;

6) invaabivahendi (sh prillid) üürimise ja ostu hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas;

7) isikut tõendavate dokumentide riigilõivude hüvitamiseks kuni 30 eurot.

Taotluse täiendava sotsiaaltoetuse määramiseks materiaalse puuduse korral võib üldjuhul esitada kord kvartalis ja hüvitatavate kulutuste korral, mis ületavad 10 eurot.

Lasteaiatasu hüvitise toetuse taotluse võib esitada üks kord kalendriaastas 25. augustiks ja toetus määratakse üldjuhul üheksaks kuuks (1. septembrist kuni 31. maini) ning toetuse arvestab lasteaiapidaja maha lapse lasteaiakoha kuutasust.

Erandite tegemise õigus on Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhatajal või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil.

Esita e-taotlus