UUDISED JA TEATED

Hea vallaelanik ja ettevõtja, anna oma panus valla arengusse!

Käesoleva aasta oktoobrikuuni on Valga Vallavalitsuses praktikal TÜ geograafia magistriõppekava tudengid Ago Tominga ja Maria Kolk.

Praktika üldeesmärk on Valga valla planeerimis- ja arendusprotsessides osalemine ja vastavate tööülesannete täitmine, sh arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessis osalemine.

Seoses praktikaga ja eesmärgiga anda panus valla arengukava parendamisse on tudengid koostanud ankeetküsitlused, millele palutakse vastata nii Valga valla elanikel kui ka ettevõtjatel. Vastajate anonüümsus on tagatud ja küsitluse käigus kogutud andmeid kasutatakse ainult Valga valla arengukava täiendamisel ja uuendamisel. Ankeedid on saadaval valla kodulehel nii eesti- kui venekeelsetena.

Ankeedid:

Valga valla elanike küsitlus

Ootame vastuseid arvamusküsitlusele! Küsitluse eesmärk on võimaldada valla tuleviku paremat planeerimist.

Küsitluse käigus kogutud andmeid kasutatakse ainult Valga valla arengukava täiendamisel ja uuendamisel. Isikuandmete töötlemisel lähtub Valga vald seadusandlusest ning kõigi vastajate anonüümsus on tagatud.

Arvamusküsitlus: https://forms.gle/vRjbbRBzs9aU56qG6

Ettevõtjate küsitlus

Ootame vastuseid arvamusküsitlusele!

Küsitluse eesmärgiks on Valga valla ettevõtluskeskkonna kaardistamine ja info kogumine ettevõtluse toetamiseks vajalike sammude planeerimiseks.

Küsitluse käigus kogutud andmeid kasutatakse Valga valla arengukava täiendamise ja uuendamise eesmärgil. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest.

Arvamusküsitlus: https://forms.gle/dSKDjDcBFSjJHhMF8

Анкеты на русском языке: https://bit.ly/3eb7Stz