UUDISED JA TEATED

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu valimistel võivad osaleda vaid Eesti kodanikud. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.  Hääletamisõigust ei ole isikutel, kes on valimisõiguse osas tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad vanglakaristust.

Valija kantakse selle valimisjaoskonna valijate nimekirja, mille territooriumil asub tema rahvastikuregistrisse kantud elukoht 01.02.2019. Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate.

Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaarti ei saadeta valijale, kelle elukoha andmed on  rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Kui valijakaart ei ole 16. veebruaril 2019 kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks pöörduda  vallavalitsuse poole (Piret Villemson tel 766 9938, Anne Puller tel 766 9905) .

Valimispäeval s.o 03.märtsil 2019 algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Valimispäeval saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja Te olete kantud. Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on:
•     Eesti kodaniku pass
•    isikutunnistus (ID-kaart)
•    diplomaatiline pass
•    meremehe teenistusraamat
•    juhiluba
Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.

Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis.
Kodus hääletamiseks peate esitama valimispäevale eelnevatel päevadel vallavalitsusele  või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00- ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:
•    terviseseisund
•    kõrge iga
•    rasked teeolud
•    transpordivõimaluste puudumine
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjoni telefoninumbri leiate valijakaardilt.   
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1.    valija nime;
2.    valija isikukoodi;
3.    valija aadressi;
4.    valija sidevahendi numbrit;
5.    kodus hääletamise põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Tähtajad:

21.-24.02.2019 toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

21.-27.02.2019 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.

25.-27.02.2019 eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

03.03.2019 (valimispäev) hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Täpsem info valimiste veebilehel https://www.valimised.ee/et  

Väljaspool elukohta asukohas hääletamine
Kui Te viibite eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, on Teil võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga.

Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, aga kodus hääletamine ainult valimispäeval.
Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:
•    terviseseisund
•    kõrge iga
•    rasked teeolud
•    transpordivõimaluste puudumine

Seotud õigusaktid:

  1. Valimisjaoskondade moodustamine: https://www.riigiteataja.ee/akt/408012019038
  2. Valga valla valimiskomisjoni moodustamine: Valga Vallavolikogu otsus 28.09.2018