UUDISED JA TEATED

Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Valga valla üldplaneeringu koostamise raames on valminud üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Üldplaneeringu lähteseisukohad on sisuliselt kava, mis teemasid peab valla üldplaneering sisaldama ning millega on vajalik teemad sisustada, millele tähelepanu pöörata või mida on oluline esile tõsta ning väärtustada. Lähteseisukohtadega paralleelselt koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus juhib tähelepanu, milliseid planeerimisega kaasnevaid mõjusid tuleb hinnata ja milliste keskkonnateemadega tuleb planeeringu koostamisel arvestada. Ruumilises planeerimises ja keskkonnamõju strateegilises hindamises mõistetakse keskkonna all nii loodus-, kultuurilist-, sotsiaalset- kui ka majanduslikku keskkonda.

Valminud dokumendile on oma ettepanekud teinud koostööpartnerid ja kaasatud isikud. Esitatud ettepanekud on suures osas asjakohased ja vajavad täpsema seisukoha võtmist üldplaneeringu koostamise käigus. Valga Vallavalitsuse planeeringute komisjon vaatas esitatud ettepanekud läbi oma 29. jaanuari ja 21. märtsi koosolekul ning võttis esialgse seisukoha  (koondtabel) .

Täpsemad seisukohad ja planeerimislahendused töötatakse välja üldplaneeringu koostamise käigus. Parima lahenduse saamiseks plaanitakse korraldada mitmeid teemadekohaseid ümarlaudu ja kohtumisi. Kindlasti ei saa arutelud olema üksnes ametkondade vahelised. Oluline roll üldplaneeringu valmimisel on kohalikel elanikel, ettevõtjatel, kogukondadel ja teistel huvitatud isikutel. Hea meel on tõdeda, et juba üldplaneeringu lähteseisukohtade etapis on näidatud üles märkimisväärset huvi. Asjakohaseid ettepanekuid on tehtud ka ideekorje kaardirakenduse kaudu. Planeeringute komisjon on läbi vaadanud ka kaardirakenduse kaudu esitatud ettepanekud ja võtnud esmase seisukoha ning kaardistanud teemad, mis vajavad lahendamist.

Kuna üldplaneeringu koostamine on avalik, siis igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja sel ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Et olla kaasatud planeerimismenetlusse tuleb Valga Vallavalitsusele teada anda oma kontaktandmed ja teadete edastamise viisi. Samuti on võimalik jätkata ettepanekute esitamist ideekorje kaardirakendusele.

Üldplaneeringu koostamise järgmises etapis asutakse lahendama ruumilise planeerimise teemasid, vajadusel viiakse läbi parema lahenduse väljatöötamiseks ja taustateabe saamiseks uuringuid ning korraldatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine. Valga valla üldplaneering peab valmima oktoobriks 2021.

Üldplaneeringu koostamisega seotud materjalid

  • Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõjus strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (siduda failiga Valga valla üldplaneering LSK ja KSH VTK)
  • Valga valla üldplaneeringu materjalid : www.valga.ee/koostamisel  
  • Ideekorje kaardirakendus 

Täiendav info:  Lenna Hingla planeeringute juhtivspetsialist